Leserbrev:

Rauma Kulturskole: - Alle forstår at det er en grense for hvor liten en stilling kan være for at man skal kunne leve av den.

STABEN: Kulturskolestaben, fra venstre Ellen Karberg, ny rektor etter Torkil Klami, Torkil Klami, Gunn Nordheim Morstøl, George May, Lars André Gudmundseth, Dragan Lasic og Julia Johnsen.   Foto: Kjetil Svanemyr

Leserbrev

Til Raumas politikere.

Vi har nå fått innblikk i Rauma Kommunes strategi for tjenesteområdet kultur.

Der står det bl.a.:

6.2.1. Rauma kulturskole

Rauma kulturskole er den viktigste kulturformidleren til barn og unge i kommunen.

Kulturskolen gir tilbud av høy faglig og pedagogisk kvalitet innen musikk, dans, kunst og litteratur. En utviklingsmulighet er å gi kulturskolen et utvidet mandat med oppgaver som når større grupper av befolkningen. Interkommunale samarbeid kan eksempelvis gi økt tilbud for små midler.

Mål:

Kulturskolen har som mål å være en ledende kulturskole innen kvalitet, mangfold og tverrfaglig virksomhet. Kulturskolen skal gi tilbud til alle barn og unge som ønsker opplæring innen kunst og kultur, og styrke elevenes estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse.

Tiltak:

· Kulturskolen skal være den viktigste kulturformidleren til barn og unge i kommunen

· Kulturskolen skal ha tilbud som er nyskapende og i takt med samtida

· Kulturskolen skal utvikle nye tilbud

· Kulturskolen skal ta vare på de lokale tradisjonene og videreutvikle kulturarven vår.

· Kulturskolen skal utvikle gode prosjekt i samarbeid med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale aktører

· Kulturskolen skal videreutvikle samarbeid med andre kommunale tjenesteområder

· Kulturskolen skal sikre talentutvikling, aktivitet og verdifulle kulturelle møter for barn og unge

· Kulturskolen skal videreutvikle interkommunalt samarbeid

· Kulturskolen skal tilby spennende og kreative lærerstillinger

Det er uttalt fra politisk hold at Rauma Kommune skal satse på barn og ungdom.

Hvordan kan dere da vedta og redusere det eneste kommunale fritidstiltaket for barn og ungdom med det største prosentvise kutt på en enkelt enhet i kommunen?

Det står i strategiplanen at: «En utviklingsmulighet er å gi kulturskolen et UTVIDET mandat med oppgaver som når større grupper av befolkningen».

I denne sammenhengen er det underlig at rektorstillingen er redusert til 20%. Hvor mye nytenking og utvikling kan en få til på 20% stilling, i tillegg til elevinntak, lærermøter, konserter og stadige møter med økonomiansvarlig med krav om mer kutt i lærerstaben?

Rauma Kulturskole har en lærerstab av høyt utdannede pedagoger innen sitt felt der barn og ungdom får opplæring på valgt instrument/fag. Krav fra økonomiavdeling om mer kutt ved kulturskolen, i tillegg til den stillingen som allerede er kuttet, vil føre til veldig små stillinger for pedagogene. Det er tilsatt 8 lærere i kulturskolen i til sammen 4,4 årsverk, en reduksjon på nærmere 50% i løpet av de siste 10 årene.

Lærerne er ressurspersoner for hele Raumasamfunnet, og med innbetaling av elevavgift og tilskudd fra staten, er dette også rimelige timesatser i forhold til mange andre etater i kommunen.

Nå er det snakk om at kulturskolen skal redusere ytterligere, og vi er forundret over at man ikke ser kulturetaten under ett. Innenfor kulturetaten er utover kulturskolen 6,8 årsverk fordelt på 12 ansatte. Hvorfor er det kun innen kulturskolen at kuttene skal foretas?

Alle forstår at det er en grense for hvor liten en stilling kan være for at man skal kunne leve av den.

Vi som driver med musikk i fritiden vet å verdsette det profesjonelle musikklivet i Rauma. Dette er pedagogene som utdanner vår rekruttering, er instruktører og solister, og som bidrar til vår videre eksistens i Rauma. All instrumentopplæring står kulturskolen for. Vi fanger opp elevene og får de med som aspiranter til skolekorpset. Skolekorpset gjør en stor innsats hvert år med rekrutteringskonserter og instrumentprøving der nye interesserte melder seg inn på kulturskolen.

Forsvinner læreren, forsvinner vårt grunnlag til rekruttering. Dette fører til at både skolekorps og voksenkorps i Rauma forsvinner ganske fort. I dag finnes det kun to korps igjen i Rauma kommune, ett voksenkorps og ett skolekorps. Med den utviklingen vi ser nå er det ikke mange år før det ikke blir korpsmusikk på 17. mai i kommunen.

En sterk kulturskole vil også fri til nye tilflyttere/barnefamilier i tillegg til naturen. Noen barn faller utenfor det å drive med idrett, da kan kunst og musikk være noe som treffer. Mange foreldre setter seg inn i hvilke fritidsaktiviteter som finnes når de vurderer å flytte til en ny plass. En rikholdig kulturskole har mye å si på valg av destinasjon.

Ved å investere i stedet for å kutte, vil vekst komme. Utvid kulturskolen med mer kunst, kreativ skriving, teater og dans.

Gi midler til å sette i gang med musikal. Midler til å ha musikkterapi på Helsehuset/institusjoner, barnehager etc.

Musikk er helsebringende for alle, uansett alder.