Tilsvar til leserinnlegg fra hovedtillitsvalgt i Norsk sykepleierforbund i Rauma

Margrete Grinaker Berle er helse- og omsorgssjef i Rauma kommune.   Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leserbrev

For det første vil jeg takke for faglig engasjement og for dine refleksjoner. Utgangspunktet for dine refleksjoner er i denne sammenhengen, slik jeg forstår ditt innlegg, rollen som hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Rauma, og naturlig nok da med et sykepleiefaglig syn. Du bringer i ditt innlegg flere forhold til torgs; blant annet behovet for å rekruttere og beholde viktig sykepleiekompetanse, i tillegg berører du forhold knyttet til de endringer som Helse- og omsorg nå står midt oppe i.


Leserbrev

Hovedtillitsvalgt sykepleierforbundet: – Våre ansatte er slitne og noen desillusjonerte

I lang tid har kommunen stått i krevende prosesser med nedtrekk, nedbemanning, omstilling og endring av tjenester og omfang. Hvordan er det egentlig for de som står i det?


Som NSF, ledere og ansatte er vel klar over handler det overordna målet med de endringer og den omstillingen som har prega tjenesteområdet de siste par åra at kommunens innbyggere fortsatt skal få gode helse- og omsorgstjenester, men innenfor en bærekraftig økonomisk ramme. En økonomisk ramme som også gir oss nødvendig handlingsrom til å møte de behov vi om få år vet kommer.

Fra mitt ståsted opplever jeg at vi alle - både politikere, ledere, øvrig ansatte og tillitsvalgte kjenner på at dette har vært, og fortsatt vil være, utfordrende, krevende og tidvis slitsomt. Og igjen, som jeg tidligere har formidlet i media og i direkte dialog med både ansatte og politikere; jeg er stolt av den kjempejobben som er gjort og som gjøres hver dag for at vi skal greie å tilpasse oss en ny hverdag, både økonomisk og faglig.

Så står kommunen overfor en krevende situasjon når det gjelder det å rekruttere og beholde flere typer helsefaglig kompetanse. Det er vi ikke alene om. Det er, og vil også fremover fortsatt være, mangel på fagutdannet personell. Jeg har stor respekt for sykepleiefaget, og sykepleiekompetansen er svært viktig i våre tjenester, men gode helse- og omsorgstjenester er også avhengig av annen og kompletterende kompetanse. Eksempelvis gjelder det blant annet behovet for helsefagarbeidere og vernepleiere. Helsefaglig arbeid utføres ikke av sykepleiere alene! Vi trenger å rekruttere medarbeidere i ulike aldersgrupper, ulike mennesketyper, med ulik kompetanse.

Behovet for helsefaglig kompetanse er stort, og antallet ferdig utdannede helsearbeidere står heller ikke i forhold til de behov både vår og omkringliggende kommuner har. Her har ROR kommunene blant annet etablert et dialogsamarbeid med Høgskolen i Molde for å se på hvordan vi sammen kan håndtere denne utfordringen. Det er på bakgrunn av overnevnte en kjensgjerning at vår kommune også fremover vil være avhengig av medarbeidere med god erfaringskunnskap, men som ikke nødvendigvis har formalkompetanse. Målet er dog alltid at flest mulig stillinger skal være besatt av fagutdannet personale.

Helse- og omsorg i Rauma kommune må være en attraktiv arbeidsplass for å tiltrekke seg nødvendig kompetanse. For å møte brukere med store, ulike og komplekse utfordringer trenger vi å ha fokus på ulike forhold. Et for ensidig fokus på å rekruttere og beholde sykepleiere, styrke bemanningen, øke lønninger osv styrker ikke automatisk hverken fagutvikling eller arbeidsmiljø.

Jeg håper og tror vi er enige om at det å være en attraktiv og fremmende arbeidsplass blant annet;

handler om kultur – hvordan skal vi ha det her hos oss

handler om hvordan vi arbeider med arbeidsmiljø

handler det om tillit – til at vi vil hverandres beste

handler om god ledelse

handler om å utvikle kompetanse i forhold til de tjenester vi skal levere

handler om å utvikle og tilby gode praksisplasser

handler om hvordan vi legger til rette for at ansatte kan få brukt kompetansen sin

handler om arbeidstidsordninger som har brukere i fokus, men som også ivaretar ansatte

handler om hva vi legger i, og hvordan vi sammen utvikler en felles forståelse av viktige begreper som blant annet omsorg, faglighet, verdighet, forsvarlighet

handler om hvordan vi organiserer tjenestene slik at vi på best mulig måte bruker kompetanse og økonomi til beste for brukerne

handler om å tilrettelegge, utforske og våge innovasjon – både i forhold til nye måter å jobbe på og bruk av velferdsteknologi

handler om hvordan vi kan utvikle oss til å være lærende organisasjon – etablere arenaer for faglig engasjement og utvikling

handler om god dialog og godt samvirke mellom ansatte, ledere, tillitsvalgte – i samspill og med respekt for hverandres ulike roller

…..Og så handler det også av og til om hva vi ikke skal gjøre, eller hva vi må slutte med for å kunne prioritere det viktigste…

Jeg tar på alvor ditt anliggende om at ansatte ikke opplever å være nok involvert i de endringsprosesser som foregår, og tar det med til videre arbeid. Involvering og engasjement er viktig for alle ledere i tjenesteområdet, og vi må se videre på hvilke arenaer som muliggjør dette. Vi har absolutt mye å bli bedre på – sammen.

Så vil jeg nevnte at det tatt følgende grep for å møte noen av overnevnte utfordringer. Kommunedirektøren har nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som skal utarbeide en rekrutteringsplan for helsefaglig kompetanse. Videre har det gjennom siste år vært nedlagt et større arbeid med lederopplæring, et arbeid som fortsatt pågår. Det er også nedsatt en arbeidsgruppe bestående av politisk ledelse, tillitsvalgte og administrasjon som skal jobbe med heltidskutur.

Som øverste leder for Helse og omsorg er min ambisjon og mitt ønske at vi i fellesskap skal løse de utfordringer vi står overfor til beste for kommunens innbyggere. Jeg har fortsatt trua!