Leserbrev

Sykepleierdebatten: Elefanten i rommet

Rauma helsehus  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leserbrev

Vi utdanner i dag nok sykepleiere! I forbindelse med oppstart av bachelorstudiet i sykepleie høsten 2021, ble det på landsbasis tatt inn nærmere 8000 studenter, fordelt på 5125 studieplasser.

Det hjelper lite når 20 % forlater helsetjenestene før det har gått 10 år. Kommunene lekker sykepleierkompetanse som en sil.

Kun 24 % av sykepleiere i kommunen tilbys full stilling (FAFO rapport 08:2019). Til sammenligning jobber 75% av sykepleierne på sykehuset 100% stilling.

Her er det en stor ubrukt ressurs i kommunen om den anvendes rett.

Kommunesektorens organisasjon (KS) jobber med denne utfordringen gjennom ulike prosjekt. Felles for en del av heltidsprosjektene i KS, er at sykepleierne må jobbe flere timer i helgene. Norsk Sykepleierforbund i Møre og Romsdal har i flere år inngått avtaler med lange vakter på lørdag og søndag mot at sykepleieren i utgangspunktet da jobber hver 4. helg.

Forskning dokumenterer at helgejobbing er mer belastende enn å jobbe midt i uka. Dette henger sammen med helse og velferd for arbeidstakerne. Arbeidsmiljøloven er tydelig på at søn- og helgedagsjobbing er så belastende at det skal reduseres i størst mulig grad. Derfor har vi vært tydelig på at dersom langvakter er at alternativ, må dette kompenseres med jobbing hver 4.helg. Vi mener det naivt å tro at yrket blir mer attraktivt ved å jobbe mer helgetimer samt hyppigere helger. Det er heller stikk motsatt.

Sykepleierne i Møre og Romsdal kjenner på sykepleiemangelen gjennom manglende vikarer ved fravær, bruk av overtid og merarbeid ved at de er sine egne vikarer, hyppig endring av turnuser, lite forutsigbarhet for å planlegge sosiale aktiviteter osv. Fylkesledelsen i NSF Møre og Romsdal har reist rundt i fylket og snakket med medlemmer som tydelig gir beskjed om hva som må til for at arbeidshverdagen skal bli overkommelig, oppnå heltid, og for å sørge for å beholde og rekrutterer sykepleiere: Belastningen må ned ved å øke grunnbemanningen!

Midler som i dag brukes på vikarbyrå, overtid og merarbeid kan omdisponeres til økt grunnbemanning. Dette vil gi mer stabilitet og forutsigbarhet for både brukerne av tjenestene og de ansatte. I dag koster innleie fra vikarbyrå nesten det dobbelte av det som en fast sykepleier koster.

I tillegg bør man se på hvilke oppgaver som utføres av hvilken yrkesgruppe. Får sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere og vaktmestere gjort det de er best til og har utdanning til, eller kan dette organiseres annerledes?

Når KS mener at svaret på sykepleiermangelen er å tvinge mangelvaren sykepleierkompetanse til å jobbe mer helg, mener Norsk Sykepleierforbund Møre og Romsdal at dette er å skyte seg selv i foten. Vi er gjerne med på en konstruktiv diskusjon om hvordan vi skal løse utfordringen, men ikke hvis KS har tatt på skylappene og kun ser på å øke antall helgetimer som løsningen.

Vi oppfordrer derfor lokale parter til å gå i dialog med tillitsvalgte og verneombud. Finn de gode løsninger som sikrer helsefremmende turnuser med fokus på å beholde og rekruttere livsnødvendig helsepersonell. Dersom en velger å øke helgetimeantallet må dette kompenseres med færre arbeidshelger!