Leserbrev:

Eksportveien med krabbefelt i Brustaulia og steinrøysa nede i bakken

E136 Brustuglia på Verma i 2020  Foto: Tore Klokk

Leserbrev

Torbjørn Rødstøl har i avisa 26. oktober gitt en utmerket beretning om framkommeligheten og forsinkelsene på E-136 når snø og is legger seg på veien i bakkene opp mot fylkesgrensen.

Før planene fra SVV for utbedring av strekningen mellom nedre Rødstøl og Stuguflåten ble godkjent inviterte planleggerne fra vegkontoret befolkningen i dalen til et orienteringsmøte. Det var mange som møtte opp og blant flere var Torbjørn og undertegnede tilstede.

Planleggerne viste på kart detaljer for trasèen og fortalt at de mente et 3. kjørefelt (krabbefelt) ville løse problemene. De fortalte at nye krav i vegnormalene krever at fjellskjæringer og steinfyllinger skal ha slakere skråning, noe som her ville medføre at sprengsteinsfyllingene ville nå helt ned til Rauma elv. De opplyste også at det ikke ble plass til en gang- og sykkelvei langs denne strekningen. De hadde beregnet at kostnadene for denne løsningen ville komme på i underkant av 1 milliard kroner. Kostnadene vil bli ekstra store fordi krabbefeltet måtte bygges helt oppover forbi undergangen under jernbanen ved Brøstveien. Ny 3- felts undergang og midlertidig 2-felts kjørebru over togene på skinnegangen vil bli en nødvendig ekstra anleggskostnad. Mange tilhørere mente at et godt alternativ måtte være å lage en tunnel i fjellet på stekningen, men dette ble kontant avvist av planleggerne som fortalte at det ville medføre alt for store kostnader til anlegg og vedlikehold i framtiden.

For entreprenører vil det å gjennomføre en entreprise med boring, sprengning og masseflytting av store mengder med stein på en hovedvei som ikke har omkjøringsmuligheter og som ikke kan stenges mer enn få minutter gjennom døgnet, bli et meget vanskelig, arbeidskrevende og kostbart anlegg.

Som Torbjørn Rødstøl skriver i sitt innlegg vil en utvidelse av veibredden føre til at enda mer veisalt må pøses på for å få svart asfalt. Salt og forurenset veivann vil havne i Rauma elv som nylig er blitt renset for parasitt og snart kan bli landets beste ørret- og lakseelv.

Med massiv sprengning av fjell og slake steinfyllinger vil dalføret på denne strekningen bli en steinørken med et breitt stort ødelagt naturlig belte i naturen.

Det er kjent at SVV sin løsning på vinterproblemene ikke har mange tilhengere blant de som har arbeidet natt og dag for å holde denne veistrekningen åpen vinterstid.

Alternativet er å sprenge en ca. 3 km lang tre-felts tunnel i fjellet på nordsiden med innslag der stigningen begynner ved nedre Rødstøl og opp til et utløp på riktig side av jernbanen ved krysset med Brude-/ Brøstveien. Denne tunnelen vil være en sikker løsning med tørr og svart asfalt 360 døgn, sommer og vinter, hele året. Hvis tunnel blir litt dyrere enn SVV sin plan vil merkostnadene fort bli dekket opp av sparte vinterkostnader og veldig mye bedre miljø.

Dette anleggsarbeidet kan gjøres enkelt og smart: Bygg ferdig tunellen mens trafikken går på eksisterende vei, koble begge ender på E-136 og ny europavei i tunell er da i bruk!

Den store bonusen med en tunell er også at alle i dalen, turister, syklister, mosjonister, rulleskiløpere, turgåere m.m. kan ved bruk av den gamle veien, også gjennom eksiterende jernbaneundergang få en trafikksikker lokal vei som blir en stor gave til folket. Sjåfører med tunnelfobi kan også kjøre her.

Ved rutinemessig vask og vedlikehold av tunellen sommerstid kan trafikken midlertidig ledes ut på den gamle europaveien slik at vedlikeholdet kan utføres uten hindringer.

Tungtransporten og befolkningen i dalen håper at NYE VEIER som nå, av Stortinget, er utpekt til å ruste opp EKSPORTVEIEN vil velge å bygge tunnel. Dette vil bli den beste, sikreste og samlet den rimeligste løsningen for å sikre fremkommelighet på denne problemstrekningen vinterstid. Slike tuneller som ligger i stigning får også god naturlig ventilasjon.