Leserbrev

Hytterenovasjon: Rauma kunne krevd lokale forskrifter

Johnny Hansen.   Foto: Privat

Leserbrev

Dette leserbrevet er en tilbakemelding til hytteeiere og andre som er engasjert og frustrert over at Rauma kommune har inngått en samarbeidsavtale med RIR som innbefatter tvungen hytterenovasjon. Det ble gjort lite for å kreve lokale og differensierte ordninger, for å unnta lavstandardhytter for tvungen hytterenovasjon, før avtalen ble inngått. Det har vært leserinnlegg og tilsvar til leserinnlegg og et stort engasjement, noe som ble bekreftet ved formidabel støtte i et hytteopprop imot tvungen hytterenovasjon i Rauma. Det har altså vært en høy grad av frustrasjon siden Rauma kommune tok et svalestup inn i et samarbeid med det interkommunale selskapet RIR, uten at de tilsynelatende har satt seg inn i de konsekvenser dette medførte for hytteeierne i kommunen. Den tvangspålagte hytterenovasjonsavgiften harmonerer ikke med de faktiske forhold i Rauma. Hytteeiere ble pålagt en avgift for en tjeneste som mange verken får eller har behov for. Bakgrunnen for at Rauma kommune gikk inn i et samarbeid og medeier i RIR var som følger:

Allerede den 13.11.2018, ble det gjort et vedtak i kommunestyret om at Rauma kommune skulle gå inn i et samarbeid med Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap (RIR). Daværende rådmann ble gitt fullmakt til å starte en gradvis overgang til RIR og inntreden i selskapet fra 01.01.2020.

Man skulle da tro at våre folkevalgte har hatt svært god tid til å fokusere på hva som ville være den beste løsningen for hytteeiere i Rauma kommune. At man gikk inn i et samarbeid med et selskap som satte en felles avgiftsstandard for alle hytter i Romsdal, ble av hytteeiere oppfattet som en melkeku for å drifte RIR og mer som en ekstra skatt på hytte, enn renovasjon. Hvorvidt alle våre folkevalgte satte seg inn i selskapsavtalen som er klar i RIR, er uvisst.

Saken har vært debattert i kommunestyret, men prosessen har ikke vært tilfredsstillende. Kai Roger Sande kom med en del gode innspill som man skulle tro var et godt grunnlag for å virkelig sette seg inn i konsekvensen ved å gå inn i samarbeid med RIR, og dermed kreve lokale tilpasninger på lik linje med det som ble gjort i Vestnes. Jeg skrev i et tidligere leserbrev at forhenværende politikere har bekreftet overfor undertegnede at prosessen før inngangen til samarbeid med RIR, har vært mangelfull. Dette ble forsterket i samtale med Per Vidar Kjølmoen som bekreftet at saken bare ble «pløyd» gjennom i kommunestyret, og vedtatt på et gitt tidspunkt. Det er også hyggelig at senterpartileder i en uformell samtale med meg for kort tid tilbake også støtter meg i at lavstandardhytter i Rauma kommune, burde vært unntatt for hytterenovasjon.

I uke 16 ble det avholdt et møte med ordfører, styremedlem i RIR, en av kommunens representanter i RIR og undertegnede. Bakgrunnen for møtet var at undertegnede ønsket en tilbakemelding og da spesielt fra kommunens representant i RIR, om hvordan han har formidlet hytteeiere sitt syn på tvungen hytterenovasjon, til RIR. Representanten i kommunen sier han følger vedtakene som er gjort i Rauma kommune i forhold til RIR sin selskapsavtale, men han har ifølge ham selv, ikke vært i posisjon til å stille kritiske spørsmål. Heller ikke om hvorvidt RIR ønsker å se på fritak for hytterenovasjon for lavstandardhytter i selskapsavtalen. Det presiseres at ordningen med blant annet hytterenovasjon, skal evalueres etter to år. Styremedlem i RIR ønsker å bringe saken tilbake til RIR og be om en tidligere evaluering. Kommunens representant til RIR stilte spørsmål i møtet om lovligheten i å kunne frita hytteeiere for tvungen hytterenovasjon i Miljødirektoratets lovverk. Undertegnede valgte igjen å ta et ekstra dypdykk i lovverket og tok deretter direkte kontakt med jurist i Miljødirektoratet for å sette punktum for denne tvilen. Så tenkt, så gjort, med følgende svar fra jurist i Miljødirektoratet;

«Alle kommuner i Norge er pliktig til å gi et tilbud om renovasjon både for husholdnings og hytterenovasjon. Det er kostnad forbundet med all renovasjon, og avtaler kommuner går inn i kan redusere renovasjon ut fra hvor stor forventet renovasjon/søppelhåndteringen vil være. Kommunen har også muligheter for å utarbeide lokale forskrifter som unntar hytter/hytteområder hvor det er urimelig at det skal være hytterenovasjon». Konklusjon; Rauma kommune hadde muligheten til å kreve lokale forskrifter som en forutsetning for å gå inn i et samarbeid/medeier i RIR, eller velge å gå inn et samarbeid med andre selskap. Selv om det skal være en evaluering av blant annet selskapsavtalen, ønsker undertegnede å få tilbakemelding fra kommunen på hvordan de vil forholde seg til krav fra hytteeiere, og om de ønsker å arbeide for unntak av tvungen hytterenovasjon. Videre om det vil være aktuelt å søke et samarbeid med andre selskap hvor kommunen kan utarbeide lokale forskrifter, hvis RIR ikke gir mulighet til dette.