Leserbrev

Romsdalen som Nasjonal Turistveg?

Nederste del av Romsdalen. Vegen skal ikke utbedres der, men bildet viser hvilken kvalitet Romsdalen har. Dette er grunnen til at jeg ønsker at hele Romsdalen skal bli en fremtidig del av våre Nasjonale Turistveger.   Foto: Øyvind Heen

Leserbrev

Jeg har fulgt med i debatten om ny veg i Romsdalen, og er redd for at store deler av Romsdalen vil bli ødelagt for all framtid om det ikke tas mer hensyn til den spesielle naturen, elva, bosettinger, gårder, kulturlandskap og kulturminner i vegplanene.

Romsdalen er unik. Den ville naturen med Rauma elv, kulturlandskapet og de loddrette fjella er en stor turistattraksjon og en av grunnene til at folk besøker Romsdal og Romsdalsfjorden. Jeg er overbevist om at man kan utbedre vegen i Romsdalen og samtidig bevare mest mulig av dalen på en god måte. Og det trenger ikke ta lengre tid.

For meg så er det helt utrolig at Romsdalen ikke ble valgt ut da prosjektet Nasjonale turistveger (heretter kalt NT) ble påbegynt for mange år siden, for det er der Romsdalen hører hjemme.

Hvis Romsdalen i fremtiden kunne kommet med i NT så vil det brukes penger på forskjønnelse av områder langs vegen. Romsdalen kan bli enda vakrere og mer tilgjengelig. Det kan bli en dal som folk ikke bare kjører gjennom, men stopper og ser og opplever dalen på en helt ny måte. NT er også en turistattraksjon i seg selv som tiltrekker seg mange turister.

Det er ikke planer om nye strekninger i NT på nåværende tidspunkt. Det skal nå fokuseres på drift og vedlikehold av eksisterende veger som allerede er med i NT. Men det kan være at det et stykke fram i tid kan komme behov for ytterligere utvikling av attraksjonen NT (f.eks. nye vegstrekninger). Jeg mener at Romsdalen bør være en del av NT ved en eventuell fremtidig utvidelse.

Som en del av utviklinga av en fremtidig NT-strekning bør det begynnes å tenke helhetlig for hele Romsdalen allerede nå, sammen med de som bor der, turistnæringa og transportbransjen. Flotte utsikts- og opplevelsesplasser kan lages flere steder i dalen i tillegg til de som allerede er der. Noen av de som allerede er der kan utvikles til å bli enda flottere.

Nye plasser kan bl.a. være der elvene Rauma og Ulvåa møtes, i dag kjører folk bare forbi uten å kunne stoppe. Vermafossen, Gravdefossen, Kirkeura og Fantesteinen er andre steder som kunne passet perfekt som «opplevelsesplasser» langs Romsdalen. Stien som går langs Rauma elv, fra Trollveggen Besøkssenter til Trollveggen Camping kan tilrettelegges til en slik opplevelse. Få turister kjenner til den i dag.

Det bør også i settes i gang en prosess der man begynner å planlegge en sykkelveg mellom Bjorli og Åndalsnes. Store deler av Romsdalen består allerede av gamle veger og stier på begge sider av Rauma elv, den gamle kongevegen er en del av dette. Det kan ryddes og utvikles til en fantastisk sykkel- og opplevelsesveg som i størst mulig grad bør være separert fra den nye hovedvegen. En sykkelveg der flere vegvalg er mulig, også med områder som er flott for terrengsykling. Tenk for en turistattraksjon det vil være å kunne ta toget til Bjorli og sykle ned hele Romsdalen tilbake til Åndalsnes.

Lærdal er etter min mening et skoleeksempel på hvordan dette kan gjøres på en bra måte. Der er store deler av nyvegen lagt i tunnel mens gamlevegen nå blir brukt som lokalveg for de som bor der i tillegg til at den er et alternativ for de som vil se hvor fin strekningen mellom Borgund og Lærdal er. Jeg kjører ofte den vegen og stopper alltid langs vegen for å se på alt det flotte. Borgund Stavkirke, Lærdalselva og Kongevegen med Vindhellavegen er noen av attraksjonene langs den vakre dalen. På gamlevegen går alt litt saktere, der tar jeg meg god tid. Tungtransporten og de som har det travelt velger nyvegen, og de ser vi nesten ikke noe til.

Velger man å legge lengre deler av nyvegen i Romsdalen i tunnel, så går også mer av pengene til selve vegen. Blir det veg ute i terrenget så vil eksisterende veg og jernbane bli en heft, og mye tid og penger vil gå med til dette i anleggsperioden.

Jeg oppfordrer herved Rauma kommune, reiselivsbransjen i Romsdal, transportnæringa, representanter for de som bor i Romsdalen og de som blir berørt om å komme sammen og diskutere en helhetlig plan for Romsdalen i forbindelse med utbedring av vegen gjennom Romsdalen. Vi har ikke råd til å la være!

Rauma kommune bør også begynne på jobben med en plan for at vegstrekningen mellom Bjorli og Åndalsnes skal bli innlemmet som en av våre fremtidige vegstrekninger i NT.

Jeg er ikke imot ny veg i Romsdalen, og vil heller ikke at en ny veg skal bli utsatt. Men jeg har et sterkt ønske om at en ny veg må bygges på en mest mulig skånsom måte for å bevare Romsdalen for kommende generasjoner.

Romsdalen kan bli en enda større turistattraksjon enn den er i dag. Romsdalen kan fortsette å være hele Norges eventyrdal. Bare det beste vegalternativet for Romsdalen er godt nok.

Kopi av dette brevet er sendt til ordfører i Rauma kommune, Nasjonale turistveger og diverse aktører i reiselivet i Romsdal.