Leserbrev

Nye Veier eller Statens vegvesen?

Jernbaneundergangen på Skiri på E136.   Foto: Per-Kristian Bratteng

Leserbrev

I en kommentar til Øyvind Hovdes leserinnlegg av 10. april, så uttaler Rolf Arne Hamre sin store skuffelse over Øyvind Hovdes ytringer ang. Nye Veiers (NV) mulige inntreden i veibygging i Romsdalen. Slik jeg leser RAHs uttalelser så tyder det på at det er Statens vegvesen (SVV) han representerer i uttalelsen.

Hamre /SVV har etter min mening ikke noen særlig grunn til å være skuffet over Hovde eller Rauma Høyre. Rauma Høyre har vært SVVs støttespiller når det gjelder trasevalg på strekningen Marstein-Flatmark, trasevalget på Veblungsnes og trasevalget for tre felt på strekningen Rødstøl-Stueflotten. At Øyvind Hovde jubler over NVs mulige inntreden i Møre og Romsdal, er selvfølgelig ikke overraskende. NV er da vitterlig Høyre og Frps «gjøkunge» i veibyggingen i Norge, og det må da Høyre selvfølgelig støtte opp om. Man må da være lojal når toppene (regjeringen) kommer med nye ordninger, uansett om det er fornuftig eller ufornuftig. For min egen del så har jeg et avslappet forhold til NVs mulige inntreden i Romsdalen og på E136 for øvrig. Om det blir bedre eller verre når det gjelder trasevalg og raskere oppstart, gjenstår å se.

Reidar Brude.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Det som er viktig er trasevalget som blir vedtatt av Rauma kommune. Og det er dette som blir spennende ang. NVs inntreden.

Det jeg håper på, hvis NV blir «sjefen», er at de ser på trasevalget Marstein-Flatmark på nytt. På flere plasser kan eksisterende vei gjenbrukes med svært liten kostnad, og således redusere prosjektet med store summer. Dette har ikke SVV med i sine planer. De har stort sett lagt en linjal på kartet fra Marstein og helt opp til forbi Rygg, der det nødvendigvis må bli mer svinger. En svært enkel planløsning, der hensyn til natur/landskap og dyr ikke blir hensyntatt i det hele tatt. Det er fullt mulig å unngå veibygging i Trømoen og Mongemoen, og det ville vært helt i tråd med vegdirektør Ingrid Dahl Hovlands uttalte strategi, nemlig: «Vi bygger nytt der vi må og utbedrer der vi kan». Men SVV i M&R ser glatt bort i fra dette og planlegger veien bygd i områder som i dag er til glede og nytte for både folk og dyr. Men dette er ikke eneste prosjekt SVV M&R ikke forholder seg til nasjonale retningslinjer. Prosjektet «Møreaksen» er et annet graverende eksempel på at de gir blaffen i nasjonale føringer mht. lange undersjøiske tuneller og med europavei gjennom byer. Og bare for å ha sagt det, Møreaksen må da være et av de verste prosjekt som har sett dagens lys i Norge?

Men tilbake til Romsdalen. RAH sier i kommentaren at «vi (SVV) har prøvd så godt vi kan og at det ikke har vært så enkelt med planene for Marstein-Flatmark». Det er naturlig at RAH sier dette, men det er ikke alle som synes at det som RAH og co har lagt fram av planer er gode nok, for det har vært uenighet både blant innbyggerne og blant politikerne ang. planene, der størst uenighet har vært for planene fra Skiri og forbi Nordre Flatmark. Høyre har også her gitt SVV full støtte, og det er vel RAH fornøyd med vil jeg tro. RAH (SVV) må prøve enda litt hardere, og komme med løsninger som tar hensyn til både folk, landskap og også dyrkajord. Da vil det kanskje også vanke litt skryt fra flere hold.

Planene som SVV til nå har lagt fram er ikke gode nok mht. økonomi og trasevalg. Mitt ønske er at SVV nedskalerer prosjektet Marstein-Flatmark til et enklere prosjekt uten de store og ødeleggende inngrepene, og dermed spare store summer. Dette gjelder spesielt på strekningen Marstein-Skiri. Strekningen Skiri-Flatmark er helt klart en krevende strekning å bygge ny vei i. Men her ligger det en godkjent plan fra 2008 som er fullt byggbar også i dag. Forskjellen er bare, etter det jeg har forstått, at kravet til vegbredde har økt med 0,5 m. Men samfunnet bør tåle en noe smalere vei og noe lavere fart i respekt for de spesielle forhold vi vet er i dette området med div. vern og med med hus og heim til de fastboende. Å trosse dette med å planlegge og trumfe gjennom en vei med 80 km/t fartsgrense vil være helt forkastelig. Men, og det er verdt å merke seg: Det er Rauma kommunestyre som til slutt skal avgjøre trasevalget Skiri-Nordre Flatmark!

Når det gjelder 3 felts vei fra Rødstøl til Stueflotten, så er planløsningen her vedtatt, men hvis det blir slik at NV skal bygge denne strekningen, så kan de planlegge helt på nytt. Tunell er det eneste som løser problemet her fullt ut, men deler av strekningen i tunell er også mulig, f.eks de siste 3-400 meterne. Da trengs det ikke å bli bygd ny undergang, togtrafikken kan gå som normalt, og en trenger ikke bygge midlertidig vei for biltrafikken. Dette må da være store fordeler å ta med seg, og det er å håpe at NV ser disse fordelene og tar affære hvis de blir utbygger.

Tunnelinnslag i nærheten av gamle Rødstøl skole er en annen mulighet. Da ville en fått en mye kortere tunnel enn med tunnelstart nord for Rødstøl, spart mange penger og også unngått raseringen av Brustaulia. Men å tro på at noe av dette vil skje, er en helt annen sak. Men NV har i alle fall fått tipset, og de har alle muligheter til å gjennomføre disse forandringer til beste for spesielt tungtransporten. Men først må stortinget vedta at enten NV eller SVV skal være ansvarlig utbygger.

En ting kan vi slå fast: Hvis NV blir valgt som ansvarlig utbygger så kan Orten og co lene seg godt tilbake i stolen og henvise til NV når det blir spørsmål ang. prosjektene i Romsdalen og andre prosjekt på E136 fra Vestnes til Dombås. Den politiske innflytelse blir nærmest visket bort med et pennestrøk, og vi er prisgitt av hva NV finner for godt å gjøre. Men er det da noen stor fare? Egentlig ikke. Det vi «risikerer» er at NV gjør om planene til SVV. Kanskje blir de bedre, kanskje blir de verre? Hvem vet? Et annet viktig moment er selvfølgelig tidsaspektet. Når vil NV starte opp med veibygging i Romsdalen? Med SVV fortsatt ved roret så vet vi at planene blir som de er i dag, i hvert fall for Rødstøl -Stueflotten, og oppstarttidspunkt er like usikkert som for NV.

Så jeg må ærlig innrømme at jeg føler stor usikkerhet angående NVs inntreden som veibygger i Rauma. Hva er egentlig hensikten? Her er det mye «om, hvis og men» som henger i luften.