Leserbrev

Det vil skape tillit at Nordveggen AS har saksbehandlingen for Kraftfondet

Katrine Wold Deunk.  Foto: Kjetil Svanemyr

Leserbrev

Vi viser til diskusjonen som er kommet opp i det siste om Nordveggen AS skal ha rollen som saksbehandler for Rauma kommunes kraftfond. Vi ønsker med dette å belyse saken fra vårt ståsted, og samtidig korrigere noe av informasjonen som har kommet fram.

Nordveggen AS er et felles utviklingsselskap for kommunen og næringslivet i Rauma. Rauma kommune og Rauma næringslag eier ca. 30 prosent hver i selskapet. I tillegg er Romsdal Innovasjon, Romsdal reiseliv og handel, Sparebanken Møre og kunnskapsparkene i Molde, Ålesund og Raufoss eiere i selskapet.


- Blir dette vedtatt gir vi fra oss styringen på næringsutviklingen

Det er stor uenighet blant politikerne om hvem som bør være sekretariat for Kraftfondet.


På mange måter er Nordveggens rolle som utviklingsselskap å være en spydspiss for samarbeid og utvikling i raumasamfunnet, og være en brobygger mellom kommunen, næringslivet, festivalene og alle næringsaktørene i Rauma.

Kraftfondet skal fremme en positiv samfunnsutvikling

Midlene i Rauma kommunes kraftfond skal nyttes til å fremme en positiv samfunnsutvikling i samsvar med kommunens målsettinger. Midlene i fondet skal bidra til nyetableringer og utvikling av eksiterende virksomheter, og være med å styrke Rauma som bo- og arbeidsmarkedsregion.

Fondskapitalen er på 7.8 millioner og er bygd opp gjennom konsesjoner gitt i forbindelse med Grytten kraftanlegg og ved Rauma Energis utbygging av Berild kraftverk. Bruken av renter og annen avkastning fra fondet forvaltes av styret i Kraftfondet, og skal altså brukes til å fremme en positiv samfunnsutvikling i Rauma.

Styret for Rauma kommunes kraftfond består av tre politikere og to representanter fra næringslivet. Kraftfondstyret har egne vedtekter og retningslinjer, samt en veileder til retningslinjene som søknadene til Kraftfondet skal vurderes etter.

Nordveggen AS får ikke driftstilskudd fra kommunen

Fram til 2017 var Nordveggen AS delfinansiert med en million kroner fra hver av sine hovedeiere; Rauma kommune og Rauma næringslag. Dette gjorde at Nordveggen AS hadde midler til medfinansiering av prosjekter, som er en forutsetning for å utløse tilskudd fra regionale og nasjonale aktører.


Leder tirsdag 23. mars 2021

Risikerer å svekke tilliten


Siden 2017 har ikke Rauma kommune lenger hatt en slik rolle inn mot Nordveggen AS, og vi må derfor søke Kraftfondet om midler til ulike fellesprosjekter til raumasamfunnets beste. Vi får med andre ord ikke tilskudd fra Rauma kommune til driften av selskapet.

Når vi søker om midler fra Kraftfondet så er det til prosjekter som skal utvikle lokalsamfunnet vårt, altså ikke driftsmidler til oss selv som selskap. I tillegg selger vi tjenester til Rauma kommune for å drive gründerhjelp (Hoppid-kontor) og annen type næringsutvikling på vegne av kommunen.

Ønske om forbedret saksbehandling

Nordveggen mener at kraftfondmidlene utnyttes best hvis midlene kan sees i sammenheng med andre virkemidler. Vi forvalter Hoppid-midlene og fordeler dem til gründere, og vi er i tett kontakt med resten av virkemiddelapparatet og kjenner dette systemet godt.

Med Nordveggen som saksbehandler for Kraftfondet, så vil midlene i fondet sees i sammenheng med andre midler for å skape best mulig utvikling. Og i stedet for at en søker til Kraftfondet bare får et avslag, så vil vedkommende få veiledning og utfyllende informasjon om hvilke andre midler som er mest relevante å søke på, enten det er Hoppid-midler eller midler fra Innovasjon Norge.

Søkerne vil dermed få best mulig veiledning underveis i søknadsprosessen, og det vil også hindre at tiltak som heller kan støttes av de andre ordningene bruker Raumas kraftfond unødig.

Kraftfondet og kommunens samfunnsplan

Det har blitt trukket fram i diskusjonen rundt denne saken at Kraftfondet må forvaltes i tråd med Rauma kommunes samfunnsplan. Det er Nordveggen helt enig i. Samfunnsplanen har et eget kapittel om næringsliv og arbeidsplasser, og når man leser punktene over tiltak som er oppsatt der, så er det i stor grad Nordveggen som gjennomfører disse tiltakene.

I samfunnsplanen står følgende: Rauma kommunale kraftfond skal være et virkemiddel for å fremme en positiv samfunnsutvikling i hele kommunen. Det skal bistå ved nyetableringer og utvikling av eksisterende virksomheter og være med å styrke Rauma som bo- og arbeidsmarkedsregion.

Vi mener Nordveggen i kraft av å være Raumas utviklingsselskap har den fremste kompetansen til å være saksbehandler for Kraftfondet i arbeidet for å nå Raumas mål i samfunnsplanen.

Saksbehandlingen vil skje etter de vedtektene og retningslinjene som er satt for fondet, og vi har stor tiltro til at styret for Kraftfondet også vil fatte sine beslutninger ut ifra dette.

Vanlig med ekstern saksbehandling

Nordveggen AS gjør også saksbehandling for Lesja kommune, der ser vi ringvirkningene av at vi kommer i dialog med søkerne og kan tilby oppfølging og bistand både før og etter at søknaden behandles. Heller ikke her er det Nordveggen som skal gjøre vedtakene, det er det et kompetent og uavhengig styre som tar seg av.

I Molde kommune er det ProtoMore kunnskapspark, som er den regionale motoren innen oppfølging av gründere, som er saksbehandler for næringsfondssaker i Molde kommune. Dette er med andre ord en vanlig måte å organisere saksbehandlingen på, og vi mener at det fra næringslivets side vil være tillitsskapende at det i Rauma er Nordveggen som er saksbehandler for kommunens kraftfond.

Nordveggen AS har tett og god kontakt med næringslivet i Rauma, virkemiddelapparatet blir enklere for søkerne når det er færre instanser å forholde seg til, og som kommunens apparat for næringsutvikling kan vi også garantere for at samfunnsplanen alltid vil være retningsgivende for det arbeidet som gjøres.