Leserbrev:

Kommentar til Stein P. Aasheim, Mari Melbø Rødstøl og Naturvernforbundet i Rauma

Romsdalen AS er sitt ansvar bevisst. Det er derfor behov for å kommentere og svare ut en del påstander som har kommet mot Romsdalsgondolen.

"Romsdalen AS mener at prosjektet Romsdalsgondolen er en bedre utgave i dag enn ved oppstarten av prosjektet. Dette er mye på grunn av gode innspill og forslag til forbedringer fra både tilhengere og motstandere av Romsdalsgondolen", skriver Pål Ragnar Amundsen  Foto: Katrine Silseth Naas

Leserbrev

Romsdalsgondolen og bærekraft

En vel kjent definisjon av bærekraft handler om å leve på en måte som gjør at vi får det vi trenger, uten å ødelegge for at fremtidige generasjoner skal få dekket sine behov. Tre områder må ivaretas for at noe skal være bærekraftig: miljø, økonomi og sosiale forhold.

Ingen kan med hånden på hjerte si at en bedrift eller et prosjekt er 100 % bærekraftig. Derfor sier enkelte at bærekraft ikke er en tilstand men en utvikling. Det samme gjelder om du er en eventyrer og journalist som reiser verden rundt med fly for å skrive bøker, eller om du driver en organisasjon. Miljøvennlig er ikke det samme som bærekraftig, fordi det mangler 2 områder: økonomi og sosiale forhold.

Romsdalsgondolen har tatt bevisste valg helt fra starten av når det gjelder leverandører, løsninger, materialvalg og logistikk hvor bærekraftig utvikling har vært viktig for beslutningene. Innenfor miljø har det vært investert store beløp for å sikre minst mulig inngrep i terrenget på Nesaksla. Eksempler på dette er pilothullet hvor det er boret 1350 meter inne i fjellet fra Industriområdet i Nesstranda til toppen av Nesaksla for vann, avløp og elektrisitet/fiber. Dette er en nyskapende, krevende og kostbar løsning hvor alternativet har vært en mye enklere og billigere løsning gjennom synlig rørgater og høyspent ned langs fjellsiden. I tillegg kjenner vi ingen som har gjort dette før oss. Det blir reversible installasjoner på toppen av Nesaksla hvor betong erstattes av limtrerammer i massivt tre. Bygningene på Nesaksla er satt sammen av prefabrikerte moduler som gjør at mye av byggeprosessen gjøres nede og ikke på fjellet. Mange gondoler har investert store beløp på tilkomstvei til byggeplassen på fjellet som gir store varige endringer i terrenget. I vårt tilfelle er dette både vanskelig og heller ikke ønskelig med utbygging av tilkomstvei. Vår løsning er bruk av helikopter frem til Romsdalsgondolen kan brukes til transport. I tillegg har vi også satt opp en kran på toppen av fjellet for å redusere helikopterbruk til montering. Dette gir også en mer stabil driftssituasjon under monteringen. Vår løsning med kran på toppen, er heller ikke tidligere vært gjort i Norge.

Ser vi på hva vi har tatt av beslutninger og tiltak innenfor sosiale forhold, har det hele tiden vært et sterkt ønske om å velge lokale leverandører. Vi ønsker at mest mulig av verdiskapningen skjer lokalt. Foruten leverandørene av Taubanen og Pilothullet som er fra Sveits og Østerrike, har vi bevisst gått etter lokale leverandører. De har vært konkurransedyktige og levert høy kvalitet. Vi har mye å være stolt over lokalt innen bygg, anlegg, elektronikk, kraft, fjellsikring, transport, catering, renhold m.m. Kortreiste leverandører gir oss mange fordeler og vi er helt sikre på at flere lokale leverandører også vil bli valgt i fremtiden. Ved åpningen av Romsdalsgondolen vil det også bli tilgjengelig døgnåpne toalett både i Fjordstasjonen og Fjellstasjonen, samt etablering av stinett på toppen av Nesaksla som felles goder. Romsdalen AS er også opptatt av å skape attraktive arbeidsplasser. Det har vært over ca. 70 søkere på våre siste 4 stillinger som ble utlyst. Halvparten av stillingene som er besatt er hjemvendte romsdalinger og personer som ønsker å komme til Rauma. Nå er vi i ferd med å ansette ca. 50 personer til som skal jobbe for Romsdalsgondolen og restauranten på Nesaksla i løpet av sommersesongen. Dette er positivt for lokalmiljøet og ikke minst kjærkommen verdiskapning for kommunen vår.

Romsdalen AS har vært både dyktig og heldig som har fått en hovedinvestor gjennom The Norwegian Travel Company AS slik at vi kan realisere Romsdalsgondolen. Til nå er det investert ca. 350 mill. kroner i Romsdalen i første trinn, med plan om ytterligere investeringer. Dette er gjort fordi de tror det er god økonomi gjennom å investere i reiselivet i regionen. I tillegg er det 47 lokale investorer som har investert i Romsdalen AS og som i dag er eiere av Romsdalsgondolen og Grand Hotell Åndalsnes. Uavhengig av om du er stor eller liten investor, forventes det at du skal få avkastning av investert kapital på samme måte som om du forventer at du får avkastning på sparepengene dine i aksjefond eller pensjon. Til nå har de første lokale investorene fått en verdiøkning av sine aksjer på 50 % gjennom prisen hovedinvestor måtte gå inn på. Overskuddet fra drift av Romsdalsgondolen skal blant annet brukes til å realisere andre prosjekter som er planlagt i Romsdalen AS. Dette gjør at Romsdalen AS blir mer økonomisk levedyktig gjennom lokal verdiskapning og at virksomheten blir mer konkurransedyktig.


Leserbrev:

Talende taushet?


Skattenøytralt er ikke det samme som skatteparadis

The Norwegian Travel Company AS eies 100 % av Longship AS som er et aktivt eierfond som investerer i selskaper som trenger kapital. Det er en kompetent og solid hovedinvestor som vil være med å utvikle Romsdalen som både reiselivsdestinasjon og lokalsamfunn. Partnerskapet i Longship AS har totalt åtte investorer, hvorav fire er norske. Flere plasseree langsiktige pensjonspenger. En av investorene er selskapet Argentum, som eies av den norske staten. Mange aktive eierfond som også har utenlandske eiere er registrert på Guernsey. Årsaken er ikke at det er et skatteparadis, men at det er skattenøytralt. Det er ikke et selskap på Guernsey, det er et partnerskap. De fire norske investorene skatter til Norge for investeringene i fondet, mens den tyske investoren skatter til Tyskland. Hvis det blir et overskudd eller man selger med gevinst, går overskuddet inn i partnerskapet på Guernsey og blir delt ut – uten skatt. Og så betaler hver enkelt investor skatt i sitt land. Hvis dette ikke hadde vært ryddig, så hadde ikke institusjoner som staten gått inn.

Deltagelse i prosjektet for bærekraftig reiselivsutvikling

Romsdalen AS deltar i prosjektet fordi dette er i tråd med våre ambisjoner om bærekraftig utvikling og fordi det er en kontinuerlig prosess som bidrar til at reiselivet i Rauma over tid utvikler seg i en bærekraftig retning. Vi mener det er riktig og viktig at Romsdalen AS som aktør deltar i dette arbeidet. Derfor sitter jeg som daglig leder i Romsdalen AS i Styringsgruppen for prosjektet sammen med flere andre sentrale aktører for reiselivet i kommunen. Styringsgruppen ledes av Visit Nordvest og prosjektleder er innleid fra Nordveggen.

Reguleringsplan og godkjennelser

Romsdalsgondolen holder seg godt innenfor bestemmelsene i reguleringsplanen. Hvert byggetrinn må søkes om før arbeidet kan påstartes for de ulike delene av prosjektet som Fjordstasjonen, Masten, Fjellstasjonen, Restauranten og Teknisk bygg i Nesstranda. I tillegg gjøres det uavhengige kontroller i planlegging og utførelse der regelverket krever det. Romsdalen AS og Romsdalsgondolen AS må som alle andre seriøse aktører forholde seg til regelverket.

Til slutt noen avklaringer

Sprengning: Fire mindre sprengninger ble utført i juli 2020 for å sikre tilstrekkelig fundament til mastepunktet. I tillegg ble det nødvendig med sprengning for to forankringspunkt bak i fjellet ved Fjellstasjonen der hele strekkraften fra taubanen skal forankres. All sprengning har med sikring av fundament til taubanen å gjøre. Ingen sprengning blir gjort på andre områder som restaurantbygget, terrassen eller stinettet.

Bruk av betong på restauranten: Rammeverket på restauranten består av limtrerammer i massivt tre. I enden av limtrerammene er det en søylesko som forankres i et festepunkt på fjellet. Et alternativ til limtrerammene ville vært fundament i betong hele veien til hovedetasjen. Restauranten er beregnet til å tåle belastningen av to orkaner og derfor er det boret hull ned i fjellet hvor det føres festestag som gir tilstrekkelig avstivning og forankring av bygget. Som festemiddel for stagene i fjellet og festepunktene til søyleskoene, er det støpt en sokkel for søyleskoene som vist på bildet. Festepunktet som er støpt, kan med enkle grep fjernes uten synlige spor i terrenget dersom det blir aktuelt.

Festepunkt for søylesko.   Foto: Romsdalen AS

Fjerning av taubanen: Romsdalsgondolen forholder seg til taubaneloven §27. Taubanevirksomheten som har eller hadde den siste driftstillatelsen for taubanen, er sammen med eieren solidarisk ansvarlig for fjerningen hvis dette skulle bli aktuelt.

Reversible installasjoner: Romsdalen AS har ingen planer om å rive ned byggene på toppen av Nesaksla. Når vi likevel har muligheten for å legge forholdene til rette for mulige endringer som kan komme i fremtiden med kommende generasjoner, velger vi å være ydmyke nok til å tilrettelegge for dette.

Romsdalen AS mener at prosjektet Romsdalsgondolen er en bedre utgave i dag enn ved oppstarten av prosjektet. Dette er mye på grunn av gode innspill og forslag til forbedringer fra både tilhengere og motstandere av Romsdalsgondolen. Vi jobber nå på høygir for å få et fantastisk resultat frem til åpningen 28. mai 2021 og at Romsdalsgondolen er med på å gi det lokale reiselivet et løft. Velkommen skal både motstandere og tilhengere være.