Leserbrev

Hytterenovasjon – tilsvar til Vik og B useth

Johnny Hansen.  Foto: Anders A. Hagen

Leserbrev

Tilsvar til Magnhild Vik og Bruseth i RIR.

Dette tilsvaret til Magnhild Vik er skrevet med bakgrunn i leserinnlegg skrevet av undertegnede den 03.01 og kommentert av Magnhild Vik den 06.01.

Først noen oppklaringer til nye lesere, før jeg kommenterer Magnhild Vik sitt tilsvar; Bakgrunn for min artikkel den 03.01 var et stort engasjement imot tvungen hytterenovasjon i Rauma. En svært urettferdig avgift som pålegges alle hytteeiere i Rauma etter at Rauma kommune har gått inn i samarbeid med RIR. Dette vil medføre utgifter til feiing og hytterenovasjon på nærmere 30000 over en tiårsperiode for en tjeneste mange ikke trenger.

Enkelte representanter i kommunestyret har i utgangspunktet argumentert for at det er Miljødirektoratets føringer som pålegger alle kommuner tvungen renovasjonsavgift, noe jeg tilbakeviste med henvisning til Miljødirektoratets føringer for unntak for hytter/fritidseiendommer utenfor tettbygd strøk (se min artikkel fra 03.01).

Jeg vil ikke bruke mye plass til å kommentere leserbrev fra Informasjonsrådgiver Buseth i RIR, utover at informasjonsrådgiver er klar på RIR sine forskrifter, om tvungen hytterenovasjon. Jeg arbeider for Raumas hytteeiere for å avvikle en tvangspålagt hytterenovasjon som ikke kan oppfattes som annet enn absurd. Buseth i RIR, skriver i sitt innlegg den 06.01, at det kan være muligheter for redusert renovasjon på hytter som er fjerntliggende, har vanskelig tilkomst eller enkel standard, uten at det spesifiseres hva som er vanskelig tilkomst eller fjerntliggende.

Undertegnede ble for øvrig i går 07.01, kontaktet av hytteeier på Mittet som nettopp har en halvtimes gange på sommerstid og en times gange på vinter, til en liten hytte uten strøm,vann,vei. Han har fått avslag på sin søknad om redusert hytterenovasjon hos RIR. Det må også nevnes følgende fra RIR sine forskrifter i forhold hytterenovasjon;

«Det er mulig å søke fritak fra renovasjonsgebyret. Det gjelder først og fremst dersom boligen er dokumentert ubeboelig. Sjelden bruk av hytta, liten produksjon av avfall, størrelse på hytta eller avstand til hyttepunkt gir ikke grunnlag for fritak»

Kort sagt; det er i praksis ingen hytter/fritidseiendommer i Rauma som kan fritas for hytterenovasjon i RIR sine forskrifter og likeledes vil det nesten være umulig å få redusert avgift på hytterenovasjon.

Tilsvar til Magnhild Vik;

Jeg er meget godt kjent med det arbeidet Kai Roger Sande har gjort for å endre reglene om hytterenovasjon. Jeg er også kjent med at hans forslag ikke har fått gjennomslag i kommunestyret. Jeg stilte derfor spørsmål i min artikkel om de som har vært pådrivere for tvungen hytterenovasjon i Rauma, har lite lokalkunnskap om lokale forhold.

På dette svarer Vik bekreftende i sitt tilsvar med; «Ja det kan du ha rett i». Videre skriver Vik at det er miljødirektoratet som kommer med påleggene og kommunen som er pålagt å samle inn avfallet. Hvis Vik har lest mitt innlegg nok, så har jeg skrevet at Miljødirektoratet gir kommuner mulighet for unntak på renovasjon for hytter som ikke ligger i tettbebygde strøk. Vik etterspør om jeg har satt meg inn sakspapir og høringsuttalelser; Jeg er godt opplyst og jo flere vinklinger og informasjon som jeg får forelagt, er jeg bare sterkere i min overbevisning at vårt samarbeid med RIR slik det er i dag, må revurderes.

Dette forsterkes ytterligere når Vik skriver at vi som kommune har mulighet for å vedta lokale forskrifter». «MEN da risikerer vi å bli ekskludert fra RIR», ifølge henne. Dette er oppsiktsvekkende. Hvis det kommer trusler fra RIR om å bli ekskludert hvis Rauma ønsker og har behov for lokale forskrifter, er det i utgangspunktet heller ikke behov for lokale høringer i Rauma. Da bør man vurdere å jobbe mot et samarbeid med andre selskap som gir kommunen mulighet til å unntak av hytteområder for renovasjonsavgift, gjennom lokale forskrifter.

Det er nedfelt i selskapsavtalen til RIR at kommunen skal ha likelydende forskrifter. Det vil si at når Rauma velger et samarbeid med RIR, har de ikke lengre muligheter for å gjøre individuelle/lokale tilpasninger. Rauma må tilpasse seg det som blir bestemt i Molde. Jeg har poengtert i min artikkel at selvkost prinsippet som Magnhild viser til faller på sin egen urimelighet, når hytteeiere melder at det ikke er et behov til stede. Det er også oppsiktsvekkende når Vik sier hun vil jobbe for at også andre kommuner kan ha samme regelverk som RIR. Hvis Rauma kommune går inn et samarbeid med et selskap med det formål å endre regelverket, har man et dårlig utgangspunkt.

Vik gir noen diffuse eksempler fra Nordsida og Innfjorden som for øvrig er en avsporing av saken. At en person har mottatt en søppelpose i sin egen dunk på Nordsida, som tilhører en annen hytteeier, kan vel ikke være ment som et eksempel på behovet for tvungen hytterenovasjon. Eksempler hvor private finner søppel i sin egen søppeldunk som ikke er ens eget, forekommer nok enten det er fra turister eller lokale, ved fjell eller fjord.

Jeg ønsker å legge til at tidligere Ingeniør i kommunen i en årrekke har vært klar på at søppel fra hytteeiere i kommunen har vært og er et IKKE problem. Han har selv arbeidet iherdig imot tvungen hytterenovasjon og har hatt et svært godt samarbeid med tidligere NIR. Vi er en hyttekommune med om lag 1200 hytter med helt ulik standard, og slik jeg tolker det, er det ifølge Vik et argument for å ha tvungen hytterenovasjon.

Jeg jobber ikke for Molde eller RIR, jeg jobber for mange hundre hytteeiere for å belyse absurditeten og en høy grad av urettferdighet i tvungen hytterenovasjon i Rauma Kommune, spesielt for hytter uten tilgang på vei, vann, kloakk. Jeg forventer at hver gang våre folkevalgte tar på seg den politiske hatten, er det med et sterkt ønske om å ha fokus på Rauma sine innbyggere, her ved hytteeiere, ikke verken interkommunale og eller kommersielle selskap.

Jeg tror våre folkevalgte kommer styrket ut av denne saken, ved å belyse den på nytt, sette fornuft og folk i front og kreve klare lokale forskrifter fra RIR (jmf det de har fått til i Vestnes og andre kommuner). Jeg registrerer at Magnhild Vik som kommunestyrerepresentant fra Senterpartiet er på kollisjonskurs med enkelte andre i partiet (jmf kommentar fra mitt forrige innlegg den 03.01).

Angående pålagt feieavgift, vil jeg gjerne få komme tilbake med et leserinnlegg ved en senere anledning. Men, det er på det rene at det også her skal feies og inspiseres enten man vil eller ikke. Med like takster om det feies hvert andre eller hvert tiende år, så løper avgiften kvartalsvis. Inntil videre vil jeg feie for egen dør, for på fjellhytta en times gange fra allfarvei er feier uteblitt. Viser ellers til leserbrev fra undertegnede den 03/01.21