Leserbrev

Hytterenovasjon i Rauma

Arne Buseth i RIR.  Foto: RIR

Leserbrev

Vi ønsker å komme med noen korrigeringer og faktaopplysninger, knyttet til Johnny Hansens leserinnlegg den 3. januar i år. Romsdalshalvøyas Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR) er ikke et kommersielt selskap. Som det fremgår av navnet er vi et interkommunalt selskap. Vi har som oppgave å drive husholdningsrenovasjon til selvkost. Vi er opptatt av å holde våre kostnader nede, slik at renovasjonsavgiften ikke blir høyere enn ved sammenlignbare renovasjonsselskap.RIR er kommunens renovasjonsetat. Det er et sentralt prinsipp i selskapet å ha like ordninger i alle eierkommunene, dette for å dra best mulig effekt ut av å ha et interkommunalt samarbeid. Det er nedfelt i selskapsavtalen at kommunene skal ha likelydende forskrifter.

RIRs øverste organ er representantskapet. Det er her kommunen utøver sin eierstyring med selskapet, i samarbeid med representanter fra de øvrige eierkommunene. Ønsker om endringer må bringes inn for representantskapet slik at eierkommunene sammen blir enige om prinsippene for driften.

I fjor høst vedtok representantskapet nye retningslinjer til renovasjonsforskriften. Her er det tatt hensyn til mottatte innspill fra eierkommunene, deriblant fra Rauma.

I leserinnlegget vises til at Vestnes kommune har unntatt enkelte områder for hytterenovasjon. En slik mulighet er ikke tatt inn i RIRs renovasjonsforskrift. Begrunnelsen er å sikre likebehandling av unntakstilfellene. Retningslinjene utdyper renovasjonsforskriftens muligheter for redusert gebyr basert på individuelle forhold ved den enkelte hytte. Hytter som er fjerntliggende, har vanskelig tilkomst eller har enkel standard (uten vann og strøm) kan etter søknad innvilges lavere gebyr. En slik søknad må rettes fra hytteeier til RIR.

Retningslinjene trådte i kraft 1.1.2021, og er tilgjengelig på RIRs nettside.

Hvorfor er det RIR som behandler søknader, og ikke kommunen? Det er for å effektivisere, og sikre likebehandling for alle abonnentene i selskapet uavhengig av kommunegrenser.

Det er verdt å være oppmerksom på at hytterenovasjonsavgiften gir hytteeierne tilgang til alle RIR sine tjenester, inkludert bruk av gjenvinningsstasjoner og returpunkter i hele området.

Når det gjelder plassering av hytterenovasjonspunkt så er RIR åpen for innspill og tips om hvor og hvordan disse best kan plasseres. Det er planlagt en gjennomgang av hytterenovasjonspunktene i løpet av vinteren.