Leserbrev

"Hvordan skal den enkeltes rett til et likestilt liv ivaretas med mindre ressurser?"

Anne Eikrem og May-Grethe Gridset i NFU Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Stine Vandevjen Olsen  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Leserbrev

Til alle medlemmer av Rauma kommunestyre

Rauma lokallag av Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) er en organisasjon som ivaretar rettigheter og interesser for personer med utviklingshemming. Vi arbeider for likestilling og mot diskriminering av mennesker med utviklingshemming. Visjonen er «Et samfunn for alle», der alle bidrar med de ressurser de har.

Vi ser med uro på utfordringene som Rauma kommune har med hensyn til dagens økonomiske situasjon. Vi har forståelse for at endringer må til for å få kontroll på økonomien, men vi er svært bekymret for hvilke konsekvenser innsparingen vil resultere i. Hvordan skal den enkeltes rett til et likestilt liv ivaretas med mindre ressurser? Gis det for lite ressurser til den enkelte over tid, er erfaringen at det i neste omgang kan føre til større utgifter for å «rette opp» skaden. Det er ingen tjent med!

Personer med utviklingshemming er ikke en ensartet gruppe. De er like forskjellige som befolkningen forøvrig. De har i ulik grad behov for tilrettelegging, hjelp og støtte gjennom hele livet. Det fattes enkeltvedtak etter Helse og omsorgsloven basert på den enkeltes behov. Dette vedtaket beskriver hva den enkelte trenger av bistand for å kunne leve et verdig og likestilt liv med andre i lokalmiljøet vårt.

Etter at særomsorgen ble avviklet tidlig på 90-tallet (HVPU-reformen) var tanken at mennesker med utviklingshemming skulle kunne leve sitt liv under samme vilkår som alle andre i samfunnet. De individuelle behovene hos den enkelte skal være utgangspunktet for hvilke tjenester, bosted, arbeid/ aktivitet og fritidsaktiviteter en skulle få. Vi ser derimot at det er langt igjen til dette er en realitet. Svært få får sine individuelle behov dekt på en optimal måte. For eksempel får de færreste som har behov for bistand, delta på fritidsaktiviteter de er interessert i. Som oftest deltar de som en gruppe.

Det skjer positive ting i vår kommune, blant annet med et spennende fremtidig arbeids- og aktivitetssenter for denne gruppen. Til tross for det, vil vi påstå at det er langt igjen. Vi viser til NOU 2016:17 «På lik linje», det utvalget finner at personer med utviklingshemming ikke har lik tilgang til rettigheter som andre. Dette gjelder på alle livsområder.

Personer med utviklingshemming er blant de innbyggerne som i liten grad kan fremme sin egen sak.

Som interesseorganisasjon ber vi derfor alle valgte representanter i dagens kommunestyre om å vurdere muligheten å skjerme denne gruppen fra de kuttene som vil komme.

Med vennlig hilsen styret i NFU Rauma lokallag;

Anne Eikrem, May-Grethe Gridset, Jan Kåre Mathisen, Signe Morstøl, Mari Anne Hestad og Ola Rydjord