Leserbrev

Politisk handlekraft kan redde morgendagens omsorg! 

Leserbrev

Norske kommuner står overfor en stor sykepleiemangel i årene fremover. Dette vil bli alvorlig når forskning viser en klar sammenheng mellom økt forekomst av infeksjoner, trykksår, alvorlig vekttap og fall hos utsatte grupper og utilstrekkelig ivaretakelse av psykisk helse der sykepleiemangelen er stor.

Nye tall viser at ubesatte sykepleierstillinger i helse- og sosialtjenestene har økt i omfang: I 2014 var det 1850 ubesatte stillinger. I 2019 var det 4500. I tillegg økte antallet ubesatte spesialsykepleierstillinger i kommunene fra 200 til 1100. Tall fra NAV og SSB viser at det i dag mangler 5150 sykepleiere totalt og vi vil mangle 28.000 i 2035. Det er et uttalt mål med Samhandlingsreformen at pasienten skal behandles i kommunene. For å få til dette er det nødvendig at politikerne prioriterer kommunale helse- og omsorgstjenester i budsjettarbeidet. Først da vil befolkningen få gode tjenester og helsepersonell med rett kompetanse, på rett plass og til rett tid.

Forsker Heidi Gautun ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA peker på at sykepleiere i kommunen de siste årene har fått økt ansvar for mer krevende pasienter og brukere. Samtidig har kompetansen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene ikke økt i takt med ansvaret. Dette går ikke bare ut over det tilbudet som gis i kommunene, men også over samarbeidet med sykehusene. Sykehjem og hjemmesykepleien har måttet ta imot et sterkt økende antall alvorlig syke pasienter som skrives ut fra sykehus. Tilbudet av sykepleiere, spesialsykepleiere og kompetanseheving i tjenestene har ikke holdt tritt med de økte behovene.

Norsk Sykepleierforbunds egen kartlegging «faktisk og planlagt bemanning» viser at det ikke leies inn sykepleier for sykepleier i 1 av 5 fraværsvakter. Når sykefraværet blant sykepleiere i kommunale tjenester i snitt er på 12%, blir dette mange vakter uten rett kompetanse i løpet av ett år. Vår bekymring er at innleie av lavere kompetanse enn planlagt vil gå utover pasientsikkerheten og kommunenes krav til faglig forsvarlighet. Med manglende sykepleierkompetanse blir belastningen på de som er på jobb enda større og faren for frafall og sykemeldinger øker. Hev grunnbemanningen, innfør bemanningsnorm for sykepleiere og reduser betraktelig bruk av vikarbyrå! Kommunene i Møre og Romsdal bruker i underkant av 100 millioner kroner på vikarutgifter hvert år (tall fra 2017 og 2018). Dette er midler som kan brukes mer fornuftig! Heltidsstillinger må lyses ut, dette gir kontinuitet for både arbeidsmiljøet og pasientene. Heltidsbarometeret for Møre og Romsdal viser at hele 42 % av alle sykepleierstillinger lyses ut som deltidsstillinger. Sykepleieyrket skal være et yrke å leve av og med – dette er et samfunnsansvar som politikerne må ta, da nytter det ikke å lyse ut små stillinger og tro man kan tiltrekke seg høy kompetanse.

Den gjennomsnittlige, faktiske avgangsalder for sykepleiere er på 58 år. Skal sykepleiere kunne gå av ved normal pensjonsalder må sykepleietjenesten styrkes og oppgavene fordeles slik at sykepleiere opplever en arbeidsfordeling og arbeidstyngde som gjør det mulig å stå i jobben. Det må legges til rette for gode arbeidstidsordninger gjennom trepartssamarbeidet, og her må kommunepolitikerne også være seg sitt ansvar bevisst.

Det er i dag ikke uvanlig at en leder på nederste nivå har opp mot 100 ansatte under seg, med døgnkontinuerlig bemanning og krav til kompetansefordeling. Sykepleierlederne i helse- og omsorgstjenestene må gis tid til å utøve lederskap. Lederspennet er stort og det viser at nærhet til leder er avgjørende for trivsel, lavt sykefravær og god resultatoppnåelse. I dag blir disse lederne mer administratorer enn fagledere. I tillegg er det mange av dem som også utøver direkte pasientrettede tjenester gjennom å delta i stell, sårskift og så videre. Mange forteller at de opplever å komme til kort i disse stillingene og utskiftingen av ledere på lavere nivå er stor.

Med økt vekst i antall brukere og pasienter med komplekse og sammensatte behov, er kompetanseheving blant kommunale sykepleiere nødvendig, og kan være med å motvirke frafallet i sektoren. KS PAI-register fra 2018-2019 viser at ca 12 % av sykepleierne i kommunale omsorgsinstitusjoner sluttet i jobben og tallet for hjemmetjenesten er ca 11 %. Dette koster i form av kompetanse-tap og kvalitet.

Når vi alle kjenner til økningen i antall eldre de neste årene er vårt råd til kommunale politikere å starte arbeidet med å sikre gode, trygge og faglige helse- og omsorgstjenester til deres egne innbyggere. Gjør det nå, og få med sykepleiere i spissen for tilbudet. Det er de som har skoen på som vet hvor den trykker!