Leserbrev

Frykter for nedskjæringer og reduserte tilbud i eldreomsorgen

Karin Husøy i Åndalsnes Pensjonistforening.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leserbrev

Åndalsnes Avis 12.09.20 skriver om kommunens svake økonomi. Det er innspill fra interesserte om hva kommunen må gjøre for å rydde opp. Et overforbruk på 30,6 millioner vil føre til innsparinger som svir og får konsekvenser for mange av kommunens viktigste oppgaver.

På styremøte i Åndalsnes Pensjonistforening drøftet vi eldreomsorgen i Rauma og stenging av sengeplasser på Helsehuset. Dette bekymrer oss i pensjonistforeningen, siden tallet på eldre eldre i kommunen øker og kommunens dårlige økonomi rammer eldreomsorgen uforholdsmessig hardt.

De fleste innsparingene eller omleggingene vil tradisjonelt komme innen skole og eldreomsorg. Det kan føre til permitteringer og oppsigelser, noe som ofte ramme ansatte i eldreomsorgen. Lønnskostnadene er den største utgiftsposten og nedbemanning er lett å ty til når kommunen mangler penger.

Istedenfor at disse to sektorene igjen havner på kuttlista, bør kommunen gå igjennom alle de kommunale sektorene og vurdere mulighet for innsparinger i disse delene av kommunens virksomhet også. På grunn av koronapandemien går flere kommuner og bedrifter over til å nytte hjemmekontor og det hevdes at dette gir innsparinger og bør kunne prøves i kommunen også.

Omstilling fører ikke bestandig til innsparinger, midlertidige kutt eller utsetting av nye tiltak kan være løsningen denne gangen.

Vanligvis legges skylden for overskridelser av budsjettet på økte kostnader i eldreomsorgen. Kommunen må prioritere de pålagte oppgavene som skole og eldreomsorg. Kommunens politikere har et stort ansvar for at begge disse sektorene får bevilget tilstrekkelig med midler.

Stadig for lave årsbudsjett medfører økonomisk press som sliter både på de ansatte og brukerne av skole- og omsorgssektoren.

Nedlegging av skoler og innsparinger som gjelder eldreomsorga er lett å ty til. Barnetallet i skolen går ned i Rauma, mens tallet på pleietrengende eldre over 80 år øker veldig. Mellvin Steinsvoll, leder i Pensjonistforbundet i fylket, forteller oss at svært få kommuner tar dette innover seg og legger planer for hvordan de skal takle denne utviklinga. Rauma har for så vidt tatt en bestemmelse. De eldre skal bo hjemme så lenge de kan, uten at hensynet til deres individuelle pleiebehov vises særlig hensyn. Vi hører at 30 av 90 sykeheimsplasser på Helsehuset er lagt ned i Rauma, det skjer samtidig med at offisielle tall viser stor øking av pleietrengende eldre i kommunen vår.

Jeg har alltid vært stolt av at Rauma hadde god eldreomsorg, aldershjem i nesten alle bygdesenter og sykeheimen i Isfjorden med 60 sengeplasser. Jeg sa at ingen burde frykte å bli gammel i Rauma for kommunen vil alltid ha en ledig seng for oss når vi trengte det.

Men hva nå? Det snakkes mye om omsorgstrappa og hvilke trinn vi kan forvente å havne på der. Med kommunens dårlige økonomi og det økende tallet på pleietrengende eldre, vil nok plasseringen for oss bli på nederste trinn. Vi må bo hjemme så lenge det er mulig og klare oss med hjemmehjelp noen timer i uka. Mange eldre sier de savner kontakt med andre. Ensomhet sies å være den mest utbredde sjukdom blant eldre i dag.

Rauma kommune har i flere år kommet rimelig fra kostnadene i eldreomsorgen, ved at tallene på pleietrengende eldre var lave.

Kommunen vår har hatt færre pleietrengende eldre over 80 år, enn andre sammenliknbare kommuner i fylket.

Helseutvalget i Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal har lagt fram en oversikt som viser at tallene på pleietrengende eldre øker dramatisk de kommende åra. Det haster for flere kommuner og forberede seg på å møte denne situasjonen. Rauma kommune må til tross for økonomien, vedta gode planer for eldreomsorgen og hvordan de skal takle de økonomiske konsekvensene som økningen i omsorgsbehov for eldre medfører.

Et spørsmål til slutt: Vil Rauma kommune ha ressurser til å gi oss eldre nødvendig omsorg når vi blir flere og lever lengre?

Flere eldre frykter for nedskjæringer og reduserte tilbud i eldreomsorgen i kommunen vår.