Leserbrev

Rauma kommune foreslår store kutt i tjenestetilbudet til barn og unge!

  Foto: Stig Bruksås

Dersom en skal kutte i forebyggende arbeid, vil vi ikke kunne nå målet om å dreie innsats og ressurser inn på de nederste trinnene i Omsorgstrappa.

Leserbrev

Rauma kommune står overfor omfattende endringer/kutt i driften. Det vil få konsekvenser for brukerne av alle våre tjenester. Vi har forståelse for at vi ikke kan bruke mer penger enn vi har, men vi vurderer at tiden er inne til å prioritere! Dersom en skal kutte i forebyggende arbeid, vil vi ikke kunne nå målet om å dreie innsats og ressurser inn på de nederste trinnene i Omsorgstrappa.

Vi ser derfor med uro på hvordan kommunen skal kunne ivareta de mest sårbare av oss. De barna som allerede har det vanskelig, som nå vil måtte vente lengre på hjelp. De som kanskje har milde symptomer, men som må vente til det blir verre. De familiene som lever i belastende situasjoner og trenger støtte for å mestre hverdagen. Det vil bli mindre kapasitet både til å hjelpe de voksne, barna og familien samlet.

Dette vil føre til at flere får utfordringer på skolen og i barnehagen, de vil streve mer med vennerelasjoner, det blir slitasje og belastninger som igjen vil gi seg utslag i at flere vil trenge behandling for psykiske utfordringer som engstelse og depresjon. Tall fra Ung data-undersøkelser viser at de unge i Rauma har behov for tjenester som kan støtte dem i deres utfordringer. Behovet i befolkningen har ikke gått ned de siste årene, det er et voksende antall barn, unge, voksne og familier som har behov for oppfølging og helsehjelp.

Hvem snakker vi om? Det kan være den gravide jenta som er ung og som bekymrer seg for om hun skal greie å være mamma, som endelig kom i gang med studier etter drop-out fra videregående, og så ble hun gravid. Hun bekymrer seg for framtida, er alene om ansvaret og har få hun kan støtte seg til. I tillegg sier jordmor at barnet ikke legger på seg slik det skal…

Det er kanskje 7-åringen som er så engstelig at han ikke tør å være med de andre. Det er vanskelig å gå i bursdager og være med på aktiviteter utenom skoletid. Han opplever stadig å ikke mestre det de andre gjør, som igjen går utover mestring og selvfølelse. Denne gutten og familien trenger hjelp til å håndtere dette før det går utover funksjonsevnen i hverdagen.

Det kan være 10-åringen som ikke får konsentrert seg på skolen fordi mamma og pappa krangler så mye. De voksne er ikke enige om hvor mye hun skal bo hos hver av dem. De er så sinte på hverandre at de ikke greier å skjerme henne for det som er vanskelig for de voksne. Hun går hele tiden rundt med en klump i magen og har symptomer på stress. Hun får ikke til å si noe til læreren. Dette påvirker utviklingen hennes, både emosjonelt, konsentrasjonsmessig og faglig. Denne familien trenger hjelp til å finne bedre måter å samarbeide på. Jenta trenger hjelp til å forstå hva som skjer med de voksne og at det ikke er hennes skyld.

Det kan være småbarnsfamilien som føler seg overveldet av foreldreoppgaven, samtidig som de skal stå i jobb og andre utfordringer. Kanskje er 3-åringen deres så full av sterke følelser at det er vanskelig å håndtere det. De kommer inn i negative mønstre som er belastende for hele familien. Å få støtte av noen utenfra som hjelper de voksne til å ta gode valg, vil være avgjørende for hvordan denne familien vil ha det sammen fremover.

Eller ungdommen i 9. klasse som ikke lenger kjenner på glede. Det meste føles slitsomt og belastende. Hun har begynt å skade seg litt i dusjen på kveldene. Hun begynner å trekke seg unna venner, og har ikke overskudd til å være med på noe lengre. Hvem skal hjelpe henne til å forstå hva som skjer med henne, og gi henne hjelp nå slik at hun kan fullføre skolegangen sin og etter hvert mestre voksenlivet sitt.

Eller barnet som er født med en skade som følger han hele livet. Foreldrene trenger støtte og veiledning for å mestre utfordringene og barnet har behov for støtte og tilrettelagt behandling for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne i dagliglivet sitt. Denne familien har mange ekstra belastninger og foreldrene har mange oppgaver ut over barneoppdragelse.

Mange barn lever i kaotiske situasjoner. De har vært belastet over så lang tid at de har utviklet ulike symptomer. Dette kan være uro, fysiske vondter, engstelse, tristhet, aggresjon. Hvis vi fanger opp, kommer inn, forebygger/ behandler disse symptomene og hjelper barna og familien vil vi kunne gi hjelp før dette utvikler seg til fysiske/psykiske lidelser.

Vi vet at mange barn og unge lever i familier hvor en eller begge foreldre har utfordringer med sin psykiske helse og/eller rusavhengighet. Vi vet at dette har konsekvenser for oppveksten til barna. Vi tilbyr forebyggende kurs for barn som pårørende, men dette blir borte ved kuttforslaget.

Noen barn er under barnevernets omsorg eller har tiltak gjennom barnevernet. Dette er nødvendige hjelpetiltak for at omsorgen skal være god nok for barna og at barna skal utvikle seg godt. Undersøkelser viser at disse barna i mange tilfeller ikke får tilstrekkelig helsehjelp, eller blir dårligere /får større adferdsutfordringer selv om barnevernet er inne. Disse barna kan falle mellom helsehjelp og barnevern. Vi må derfor se på tjenester til barn og unge som en helhet, gjensidig avhengig av hverandre. Jo flere barnevernssaker, jo flere trenger helsehjelp. Hvis det kun er barnevernet som skal prioriteres ift. barn og unge, har vi beveget oss langt opp i Omsorgstrappa.

Har vi råd til å kutte kraftig ned i tjenester for barn og unge, når vi vet så mye om hvilke konsekvenser dette har på sikt? Behovene vil fortsatt være der selv om vi kutter ned på tjenestene. Med de foreslåtte kuttene vil det gå lengre tid før hjelpen blir satt inn og det kan i flere tilfeller være skjedd uopprettelig skade for de det gjelder. Barn kan ikke vente! Voksne kan vente i større grad.

Å kutte i tjenester for barn og unge er å gjøre det motsatte av det vi vet fungerer; forebygging og tidlig innsats. Hvordan vil det se ut i Rauma om noen år hvis disse kuttene blir gjennomført? Rauma kommune må kutte i sine driftsutgifter. Det er nødvendig for å sikre en bærekraftig og sunn økonomi for kommunen. Vi ber politikerne tenke nøye gjennom hvor kuttene plasseres, med det fokus å opprettholde et helhetlig og koordinert tilbud som legger vekt på forebyggende arbeid. Et helhetsperspektiv er nødvendig for å sikre et bærekraftig og forsvarlig tilbud til befolkningen.