Leserbrev

Å ta seg til rette…

Kloakkanlegg ved Oravatnet i Eidsbygda  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leserbrev

Jeg viser til leserinnlegg fra Brit Halkjelsvik Friisvold i Åndalsnes avis 18. juni der overskriften er at det er trist.

Jeg må si meg helt enig, denne saken er trist fra ende til annen. Friisvold lister opp tre punkt hun mener er mer enn trist.

Som ansvarlig søker legger jeg meg helt flat. Til det første mer enn triste punktet må jeg medgi at én av naboene ble uteglemt og ikke varslet om nedsetting av minirenseanlegg. Øvrige naboer ble varslet og hadde ingen innvendinger til prosjektet.

Når det gjelder punkt to har det i forkant av tiltaket vært en god dialog med grunneier (som også er elveeier) der anlegget var tenkt nedsatt. Et nytt renseanlegg med utslipp til infiltrasjonsanlegg og avrenning til Kvennelva var omforent som en god løsning før søknad ble sendt Rauma kommune.

Det tredje punktet i denne mer enn triste historien kan jeg ikke se har noen relevans i det hele tatt.

For orden skyld; tiltaket gjelder to eldre hytter uten innlagt vann og avløp, og med høyst sporadisk bruk i sommerhalvåret. Begge hytter har tinglyste rettigheter til å hente vann til eget forbruk fra Oravatnet, som er drikkevannskilde til Eidsbygda. Det skal dermed ikke være nødvendig å stå med hatten i hånda og be om nåde fra fallrettshaver.

Daglig leder Beate Volstad i Eide & Frilund AS.  Foto: Stein Siem

Friisvold gir inntrykk av at det er snakk om store inngrep i uberørt natur her. Det det egentlig er snakk om er en oppgradering for å minske utslipp i forhold til dagens situasjon. Jeg har stor respekt for at hytteeiere investerer store summer for å rense sine utslipp i størst mulig grad, og i denne saken er det snakk om et anlegg som renser 99% av utslippet. I tillegg går den siste prosenten gjennom infiltrasjonsanlegg som vil fange opp enda mer av avfallstoffet før en eventuell teoretisk mengde havner i Kvennelva.

Det hevdes også at Kvennelva er ei «rein» elv uten andre utslipp. Dette er en sannhet med modifikasjoner. Et lite steinkast nedom utslippssted fra renseanlegg slippes det i dag ut avløpsvann fra sju bolighus. I tillegg vil beitedyr sin tilgang til elva medføre avføring fra disse som også medfører forurensing av vannet.

Men det jeg reagerer sterkest på er påstanden om at kommunen har tatt seg til rette på andre sin eiendom.

Dette kan jeg ikke la stå uimotsagt. For det første er det ikke kommunen som har «tatt seg til rette» i denne saka. De har gjort seg skyldig i eksakt samme feil som meg, nemlig oversett at det manglet ett nabovarsel. Etter at Rauma kommune ble gjort oppmerksom på dette da den første klagen kom, har de opptrådt høyt profesjonelt og gjennomført en grundig saksbehandling. Deretter har Rauma kommune gitt de tilbakemeldinger og tillatelser de etter forvaltningsloven og andre lover er pålagt. Rauma kommune har ikke funnet grunner til å nekte tillatelse til tiltaket. Formannskapet har også mottatt klage fra gjeldende nabo, der det ble fattet et enstemmig vedtak om å avvise den. Jeg ser dermed ingen grunn til å henge ut Rauma kommune. Som entreprenør erfarer jeg at de opptrer ryddig og pliktoppfyllende i sin saksbehandling.

Saksbehandlere på linje med andre som utfører et ærlig stykke arbeid i dagens Norge, meg selv inkludert, prøver å komme gjennom dagen uten å gjøre feil. Av og til glipper det, og det skal vi både lære av og innføre tiltak for å unngå at det skjer igjen. Det har både entreprenør og kommune gjort i denne saken.

Når det gjelder den påståtte problematikken med tørr elv i deler av året, har dette vært grundig utredet tidlig i prosjekteringen av anlegget. Kvennelva er eneste utløp fra Oravatnet, som med årlig tilsig samt oppkommer ute i vannet er beregnet å ha en minstevassføring på sju-åtte liter i sekundet. Fallrettshaver, som har etablert kraftverk i Kvennelva, har en lovpålagt plikt til å sørge for at minstevassføring er opprettholdt. Dermed skal ikke tørr elv forekomme i ei elv som av NVE er karakterisert som helårsvassførende.

Det som er mer enn trist i denne saken er at dette skal bli en sak for avisene, med en spekulativ vinkling for å sverte både hytteeiere, kommune og utførende entreprenør.

Jeg håper tilsvaret er oppklarende, og svarer gjerne naboer og andre på det de måtte lure på. Jeg ser for øvrig ingen grunn til å videreføre denne diskusjonen i mediene.