Leserbrev

Grytten kirke i våre hjerter

Grytten kirke.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leserbrev

I snart 200 år har Grytten kirke på Veblungsnes stått fritt og fint, med utsikt til bygd og by, fjord og fjell. Viktige høgtidsstunder i livene våre kan knyttes til kirka; der ble vi døpt, konfirmert og kanskje gift. Der har vi i generasjoner båret barn til dåpen, og vi har begravd våre kjære.

Torsdag 18. juni 2020 skal Rauma kommunestyre fatte vedtak om hvilke veialternativ det skal arbeides videre med. I saksframlegget fra Statens vegvesen fra mai 2020, og i tilbakemeldingen fra rådmannen i Rauma, datert i juni 2020 blir ulike trafikale løsninger diskutert. Hensynet til beboerne på Veblungsnes trekkes inn, men kostnadsberegningene av de ulike alternativene veier tyngst. Rådmannen skriver dessuten:

Rådmannen vil påpeke den endrede situasjonen for eiendommene i Nukengata, dersom eiendommer blir liggende tett inntil tunnelåpning, veg, vegskjæring eller støydempende tiltak. SVV nevner verdiforringelse og «forslumming» med påfølgende verdisenking av eiendommer. Innløsing av eiendommer er et drastisk grep og kan virke brutalt for de som blir berørt. Rådmannen vurderer det likevel slik at innløsing i enkelte tilfeller kan være en bedre løsning enn å beholde en eiendom som er sterkt verdiforringet, og med umiddelbar nærhet til europaveg med skråning, støydempingstiltak, tunnelåpning etc.

Statens vegvesen og rådmannen i Rauma ser ut til å være innforstått med at veiutbyggingen vil føre til forslumming av nærliggende eiendommer. Men hva med kirka vår? Konsekvensene for kirkebygg og kirkegård nevnes ikke med ett ord! Hverken av Statens vegvesen eller rådmannen i Rauma.

Det er godt dokumentert at deler av anleggsområdet består av kvikk-leire. Hvilke konsekvenser får omfattende anleggsarbeid for hus-konstruksjon og gravsteder? Uansett alternativ som velges?

Og hva med støy hvis åpen veiløsning blir valgt? Hvordan vil den virke inn på kirkelige handlinger inne i kirka og på kirkegården?

Hvordan blir tilgjengeligheten under og etter anleggsperioden? Og skal den gamle, vakre kirka vår i framtiden skjules bak store støyskjermer?

Det er mange og viktige spørsmål som melder seg. Og store verdier som står på spill. Økonomiske argumenter veier tungt, det framgår av sakspapirene. Men immaterielle verdier har også betydning. Kirka på Veblungsnes sier noe om hvem vi er og hvor vi kommer fra. Og hvordan slike verdier blir forvaltet, sier noe om kvaliteten på samfunnet vårt.

Så kjære, kjære politikere i Rauma. Krev å få utredet konsekvensene også for Grytten kirke før dere fatter et vedtak med vidtrekkende konsekvenser langt inn i framtida.

Et vedtak basert på kunnskap om alle sider ved ei sak, er et godt vedtak og bærekraftig også for kommende generasjoner!