Leserbrev

Veiløsning på Veblungsnes

Veblungsnes.  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Leserbrev

En ny veiløsning på Veblungsnes har vært drøftet og debattert i svært lang tid, vi snakker vel fort de siste 50–60 år.

Alle er enige om at noe må gjøres med de trafikale utfordringene på strekningen, men der stopper enigheten. Mange forslag til løsninger har vært skissert og lagt frem gjennom alle disse årene, men fortsatt har man ikke greid å få realisert en løsning.

20.03.2019 var saken oppe til politisk behandling i formannskapet, der innstillingen fra rådmannen var å jobbe videre med alternativ 3a og 3b. (3a: Veg i dagen, undergang vest for T- kryss ved kirka. 3b: veg i dagen, undergang øst for T- kryss ved kirka.)

Vedtak: «Saka utsettes inntil kommunestyret kan gjennomføre en befaring på Veblungsnes. Representanter fra Statens vegvesen og ev. andre relevante parter oppfordres til å være med på befaringa.»

Ronny Antonsen.  Foto: Arnt Øyvind Siem

«Formannskapet oppfordrer SVV til å vurdere flere alternativer for trafikksikker løsning gjennom Veblungsnes.»

04.06.2020 var saken igjen oppe til politisk behandling i formannskapet uten at kommunestyret, Vegvesen og eventuelt andre relevante parter har vært på befaring slik vedtaket sier.

Det vil si at saken kommer opp til ny politisk behandling, uten at gjeldende vedtak i saken er effektuert. Hva legger administrasjonen til grunn for dette og hvorfor reagerte ingen av formannskapets medlemmer på dette når innkalling og sakliste skulle godkjennes i møtet? Med bakgrunn i dette mener vi at saken aldri skulle vært på dagsorden til dette møtet.

Rådmannens innstilling: «Rauma kommune innstiller på at Statens vegvesen arbeider videre med alternativ 4. (vei i dagen, gjennom boligfeltet på Tuen). Og at det meldes planoppstart basert på dette alternativet.

Rauma kommune ber om at det vurderes en løsning der beboere og næringsliv på Veblungsnes fritas for bompengebelastning.»

Vedtak: «Rauma kommune innstiller på at Statens vegvesen arbeider videre med alternativ 4. (vei i dagen, gjennom boligfeltet på Tuen.) Og at det meldes planoppstart basert på dette alternativet.

Rauma kommune ber om at det primært vurderes en løsning uten bompengebelastninger. Sekundert at det vurderes en løsning der beboere og næringsliv på Veblungsnes fritas for bompengebelastning.»

Med dette vedtaket sier man i realiteten JA til bompengefinansiering på prosjektet.

Det virker med dette at administrasjonen og det politiske flertall føler at nå må man bare lande en løsning, og det uten nødvendige konsekvensutredninger.

Dette er meget beklagelig og viser et særdeles dårlig administrativt og politisk håndverk.

Rauma Frp har hele veien vært klar på at så lenge en lang miljøtunnel ikke er oppnåelig, er det beste alternativet å utbedre eksisterende trasé med nødvendige trafikksikkerhetstiltak. Dette med statlig finansiering i sin helhet.

Rauma Frp vil med stor interesse følge saken når den skal behandles i kommunestyret torsdag 18.06.2020. Denne gang fra sidelinja.