Leserbrev

Vil Rauma Kommune ha ny 136 gjennom Veblungsnes, koste hva det koste vil?

Anita Moa Støve og Øyvind Helde Kjølseth i Tuen Vel  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leserbrev

Ifølge Statens Vegvesen er deres egen visjon at transport ikke skal føre til alvorlig skade på mennesker eller miljø, og for å overholde dette, legger de de nasjonale rådene for miljø til grunn. For å arbeide ut fra dette, har de i egne nettsider lagt til de nasjonale rådene fra stortinget, i proposisjone til stortingen, Prop 1 S(2012-2013) fra Miljødepartementet, som sier bl.a.:«Et miljøvennlig samfunn er eit bedre samfunn: mindre forurensing av luft og vatn gir betre folkehelse», og «Regjeringen foreslår videre ei ny satsing retta mot dei store byane som skal medverke til framtidsretta byplanlegging, betre bomiljø og tilrettelegging av bustadsområde er ei viktig oppgave for kommunane». I Faktaopplysninger på Vegvesenet sine egne sider som gjelder E 136 gjennom Veblungsnes, står det at: «målet med prosjektet skal bidra til færre trafikkulykker og gi en vesentlig reduksjon i støy og andre nærføringsulemper». Det betyr at en skal unngå ulemper som påføres nærliggende eiendom ved etablering av et samfunnstiltak. Etter å ha lest dette målet med prosjektet, er det ufattelig at Alternativ 4- Vei i dagen er det kommuneadministrasjonen innstiller på som det eneste alternativet.

I Rauma Kommune kan det virke som vi går baklengs inn i fremtiden. Kommuneadministrasjonen vil ha vei i dagen og 80 km/t rett inn i et boligfelt og rett i husveggen til flere av innbyggerne. Andre kommuner bygger vei utenom sentrumsnære områder.

Formannskap i Rauma Kommune 04.06.20, gikk inn for å rasere øvre og nedre Tuen. Vegvesenet selv sa under informasjonen til Formannskapet «hvem vil vel bo under en stor støyskjerming?» I det ligger det slik vi tolker det at Veblungsnes som sted blir et lite attraktivt sted å bo.

Vi ønsker at dagens kommunepolitikere sier noe om hva dere tenker om miljøperspektivet for Veblungsnes. Hva tenker dere om at et helt boligfelt blir rasert, at mange hjem kan bli revet? Hva tenker dere om at alle andre boliger i øvre og nedre Tuen blir forringet?

Det viser seg å være en tabbe og stemme på de myke verdier i samfunnet. I ÅA 04.02.20 sa ordføreren da bommen ved Vågstrandstunnelen ble skrudd av bl.a.:

«en stor takk til dere alle som har jobbet utrettelig på ulike måter og ulike arenaer for å fremme denne saken. Takk til dere her i bygda, for det store og folkelige engasjementet dere har vist. Takk til tverrpolitisk engasjement, og takk til våre øverste folkevalgte som til slutt tok beslutningen om å fjerne bommen» og «dette er en stor lettelse for lokalbefolkningen, næringslivet, pendlere, og hele regionen».

Men det kan virke som hun nå er innstilt på å få en ny bom i kommunen?

I RB nett 24.08.19 sa daværende ordfører Hustad bl.a. «svært glad for nyheten om at Vågstrandstunnelen snart blir gratis», ikke bare var han glad, nei han sier «Dette er fantastiske nyheter. Vi har jobbet lenge for å få Vågstrandstunnelen bompengefri, og nå ligger det an til at det skjer fra nyttår, og understreker at dette betyr mye for både folk i Rauma og Vestnes. Folk får en lettere hverdag, og bo og arbeidsmarkedsregionen vil fungere bedre». Han sa også videre «vi har arbeidet i flere år, og jeg har personlig hatt samtaler med Statsministeren om dette, da vi kjørte samme bil fra Vestnes for fire år siden. Det har gått med noen helger til å jobbe opp mot regjeringen om dette».

I Formannskapet var han ikke like glad, der kom han med flere innlegg om at bompenger måtte innføres på Veblungsnes for å få gjennomført tidenes dårligste veialternativ for Øvre og nedre Tuen.

Det undrer oss også at representant Bruaset sier han vil ha vei for enhver pris, bare han får oppleve veien … ja Bruaset, det begynner å haste for noen og enhver! En ting er sikkert, vi får ikke igjen mye livskvalitet i Øvre og nedre Tuen, med E 136-Vei i dagen, men hva betyr vel det? Partiprogrammet til Senterpartiet legger vekt på at alle skal få bo der de ønsker, og at dette er viktig for trivsel. De sier i programmet under Landbruk:

«Senterpartiet vil ha reformer som reduserer innkreving- og administrasjonskostnader ved bompengeinnkreving, slik at bompenger i størst mulig grad går til faktiske samferdselsformål. Staten må stille finansielle garanti for bompengeprosjekter der staten er vegeier».

Regjeringen.no sier noe om boliger på sine nettsider:

Viktigheten av å legge til rette for kvaliteten av boligområder, gjennom gode offentlige områder og infrastruktur, universell utforming av disse. Andre hensyn som bør ivaretas er sammenhengende grøntstruktur, lokalisering av barnehager og skoler, samt andre kvaliteter som er viktige for gode boliger og bomiljø. De sier også at planlegging for transport skal bidra til å utvikle kompakte og bærekraftige byer og tettsteder. Det skal etter plan og bygningsloven i kommunene sørge for at denne utformes slik at grøntareal kan brukes av alle, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. «kommunens infrastruktur, uteområde og offentlige tjenester må fungere slik at innbyggerne ikke møter hindringer i hverdagen og at alle kan bo og delta i samfunnet så langt som mulig».

Man løser ikke problemer angående infrastruktur med å flytte problemene fra den ene til den andre siden av bygda.

At dagens Formannskap går inn for det billigste og dårligste veialternativet er en stor skuffelse, men viser hva som betyr noe i politikken, nemlig MAKT og ØKONOMI! Vi trodde et folkevalgt organ som Formannskap og Kommunestyre skal arbeide for sine innbyggere til det beste for den enkelte. Vi trodde at alle i Rauma var like mye verdt. Slik innstillingen for ny vei på Veblungsnes er, kan det se ut til at dette ikke er tilfelle. Å påføre noen av sine innbyggere mye dårligere livskvalitet ved å få gjennomført et elendig veiprosjekt, som fører til mer forurensing, betydelig mer støy for beboerne og forringelse av verdien på folk sine eiendommer. I tillegg stemmes det for bompenger, som spesielt vil gå hardt utover innbyggerne på Sørsiden av kommunen. Vi taper alle på Ny vei i dagen.

Vi håper alle kommunepolitikere i Rauma følger opp sine egne verdier/visjoner: Samarbeidsvillig, Ekte og Raus. Vi er verdens beste kommune for naturglade mennesker.