Leserbrev

Hjelp oss, politikere!

Johan Setnes.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leserbrev

Nå må dere bruke tid på alle alternativene minus den åpne løsningen alternativ 4. Dere må ikke gjøre forhastede vedtak. Det er bedre med skikkelige konsekvensutredninger slik at saken blir så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.

Øvre Tuen og Nedre Tuen er regulert til boligfelt. Nå skal deler av begge feltene omreguleres til innkjøringsfelt/utkjøringsfelt og ny hovedvei E 136 til Åndalsnes. Det vil si at her skal det meste asfalteres.

Tenk over dette: Åpning av østveggen til Veblungsnes Sandtak mot boligfeltene er ikke utredet i forhold til støy fra store showler, tidvis bulldosere, gravemaskiner og lastebiler. Sand- og støvflukt fra Sandtaket er ikke viet en tanke. Dette vet vi har vært en stor utfordring i tidligere tider. Veblungsnes Sandtak skal ha skryt for at de på 80- og 90-tallet hadde montert vannspredere for å minske på denne sand- og støvflukten som rimelig er fra et sandtak. På Veblungsnes er det likevel til tider mye vind, og her vil det ligge ei større utfordring for beboerne i Nedre Tuen så vel som i Øvre Tuen om alternativ 4 (ei åpen vegløsning) blir valgt.

– Ny vegtrasé er ødeleggende for Vingården Tuen

Møyfrid og Johan Setnes på Vingården Tuen kaller det en katastrofe dersom europavegen gjennom Veblungsnes skal legges i dagen, slik Vegvesenet anbefaler.


Statens vegvesen ønsker ei fartsgrense på 80 km i timen gjennom hele trasen på Veblungsnes. Jeg kan ikke med mitt blåtte øye se at det er tatt med ei avkjøring/innkjøring fra Veblungsnes Sandtak sine lastebiler som frakter sand/grus/singel og sement til omliggende steder i Rauma. Det betyr at all skytteltrafikk med sand og grus fra Isfjorden Sandtak i tillegg til Veblungsnes sandtak sin daglige transport inn og ut, vil medføre at cirka 30 lastebiler daglig må kjøre på dagens trase gjennom Veblungsnes. Dette betyr i klartekst: ingen forbedring for beboerne langs dagens trase med hensyn til støy og ikke minst trafikksikkerhet.

Hva med livskvalitet? De gjenboende som ikke får sine hus innløst. Det innebærer at opp til 50 boenheter/familier vil få forringet sin hverdag med trafikkstøv og annen forurensing. Har dere hørt om støyskjermbarn og -ungdom? Hvem av våre barn/barnebarn vil flytte tilbake til Rauma bak støyskjermer i «Verdens beste kommune for naturglade mennesker»? Hvem vil egentlig bo her?

Friluftsliv vinter og sommer blir for alltid ødelagt for kommende generasjoner når vår kjære Mellabakken forsvinner. Den velkjente bakken som er utgangspunkt for barn og ungdoms spontane lek i snø om vinteren og utgangspunkt om sommeren for vår kjære Einmarka og målet Nuken (vel 350 meter) og med en herlig utsikt til vårt felles sentrum for vår kommune Rauma, Åndalsnes, og ikke minst med utsikt til Norges første golfbane fint plassert på Norges vakreste militærleir hvor hele Norge vet; her ble TV 2 Kompani Lauritsen innspilt på Setnesmoa.

Innløsningen av to hus ble foretatt for vel 25 år siden, og i disse dager har Statens vegvesen samtaler med flere andre huseiere langs den aktuelle traseen, alternativ 4. Svært betenkelig, spør du meg, all den tid ikke trasevalget endelig er godkjent og vedtatt! Jeg stiller spørsmål om det er gjort noen helhetlige tanker om erstatning av Nedre Tuen og Øvre Tuen boligfelt. Man trenger ikke være rakettforsker for å antyde at presset på Setnesjordene inn mot Åndalsnes vil øke! Sentrumsnære tomter er mangelvare i Rauma i dag.

Dette er forslagene

Statens vegvesen har vurdert ulike forslag til vegløsning forbi Veblungsnes. Og de tilrår alternativ 4.


Bompenger skal finansiere deler av veien. Dette gjelder gjennomfartstrafikken, men også for måndalinger, innfjordinger og veblungsnesinger. Jeg kan opplyse Statens vegvesen om at mange åndalsnesinger og andre innbyggere i Isfjorden og Nordsida for øvrig har sine arbeidsplasser i Innfjorden og Måndalen ved bedrifter helt i verdenstoppen. Omvendt har de på sørsida sine arbeidsplasser på Åndalsnes, og bedriftseierne for de større bedriftene på Åndalsnes kommer nettopp fra Innfjorden og Måndalen; disse hører også i til norgestoppen og verdenstoppen hva kvalitet på sine arbeidere og produkter angår. Hva gjelder Veblungsnes er det her også flere bedrifter og i tillegg har vi Grytten kirke., hovedkirken i Rauma kommune. Skal virkelig åndalsnesinger måtte betale bompenger for å besøke/bruke kirken, og skal også vi veblungsnesinger virkelig måtte betale bompenger for å reise 2 km til Åndalsnes daglig for å handle, besøke lege, tannlege etc.? Dette vil i høy grad svekke Åndalsnes som handelssentrum. Hva sier handelsforeningen på Åndalsnes til dette?

– Vent med ny veg til det er penger nok til tunnel

Beboere i Tuen på Veblungsnes vil ikke ha ny veg i dagen.


Forleden dagen leste jeg at Miljøverndagen ble feiret i forbindelse med en artikkel i Åndalsnes avis. Hvorfor skulle ikke da den «grønne lunge» gjennom Veblungsnes være et aktuelt og brennhett tema, spesielt av SV – det ansvarlige grønne parti?

Dyrket mark blir brukt som moment for å unngå veiutbygging i alternativ 6 og 7. «Den grønne lunge» ligger her mellom boligfeltene og utgjør om lag 10 mål også veldyrket mark. Dyrket mark var ikke så viktig da Frydenlund Vest (90 mål dyrket mark) ble innløst etter 30 års kamp fra min far Joachim Setnes til boligfelt for vel 25 år siden. Og det var til slutt Senterpartiets ordfører Torbjørn Bruaset som fikk den ubehagelige jobben med å møte min far i tøffe forhandlinger.

En overføring av trafikkutfordringene fra dagens trase og boligfelt til to nyere boligfelt fra 100 til 150 meter lenger opp i Tuen er et særdeles ikke grundig nok fremtidsrettet reguleringsarbeid fra Rauma kommune sin side. Tenk å bruke 200 millioner av våre penger på en enda dårligere løsning for Veblungsnes!

Vi vet at Statens vegvesen ser vekk fra noen som helst miljøtunnel i dagens åpne trase (alternativ 4). Dette var ingen sensasjon for oss som snart har bodd her i området i 70 år. Og hva er resultatene fra de siste grunnboringene som ble foretatt i mai 2020 i hele området Nedre og Øvre Tuen og Setnes? Dette resultatet har ingen av oss fått vite, hverken vi innbyggere eller våre samvittighetsfulle politikere! Imidlertid, de anerkjente og dyktige grunnborerne fra Flekkefjord-området som foretok målingene, sa klart fra flere ganger; Slike forekomster av kvikkleire mellom to boligfelt hadde ikke de sett/målt før i Norge. Og disse herrene fra Flekkefjord reiser uhildet i hele Norge og foretar slike målinger for Statens vegvesen!

Kommunevalget høsten 2019 ga et rødt/grønt skifte i politikken. Hvorfor ble det slik? Folket i Rauma ønsket tydelig et mer inkluderende og åpent politisk miljø bygd på mjuke verdier som familiepolitikk, oppvekstvilkår for barn og ungdom, grønt skifte og ikke minst støtte/vern av ressurssvake grupper.

Nå er du i posisjon, ordfører Yvonne Wold. Nå må du og dine medpolitikere drive realpolitikk, dere må nå ta ansvar. En ordfører må være samlende for alle innbyggerne i kommunen, også for innbyggerne på Veblungsnes. Dere må aldri bli presset av sterke grupper/institusjoner utenom kommunen som transportnæringen og Statens vegvesen.


Statens vegvesen legger frem en veiløsning som ikke er i overensstemmelse med terrenget; det vil si at den er villedende og det blir derfor vanskelig for våre politikere, spesielt for de nyinnvalgte, å trekke en grundig og korrekt beslutning.

For de trafikkerende vil veiløsningen som blir valgt utgjøre cirka 30 sekunder gjennom Veblungsnes på en lengre ferd til og fra gjennom Romsdalen. Men for innbyggerne på Veblungsnes vil veivalget være en endring for resten av livet og for uoverskuelig framtid. I andre kommuner i vårt fylke så viser det seg (NRK Møre og Romsdal 9/6-2020 kl 15.00) at det er politisk vilje til å lytte på sine innbyggere som bor der hvor inngrepet faktisk skjer (les Haramsøya).


Vær så snill å gi oss en hjelpende hånd i denne for oss vanskelige veisaken.