Leserbrev

Veg i dagen for ny E136 gjennom Veblungsnes

E136 gjennom Veblungsnes.  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Leserbrev

Til formannskapet i Rauma.

Nok en gang leser vi i nettutgave ÅA at det blir tilrådd veg i dagen E 136 gjennom Veblungsnes. Vel forening i Tuen, har synspunkter som må tas med i saksutredningen i formannskapet 3. juni. 2020.

  1. Øvre og nedre Tuen er en part som vil bli skadelidende. Det oppleves som arroganse fra kommuneledelsen at vi nok en gang får denne informasjonen gjennom media.
  2. En ny veg vil kun forflytte trafikken til et nytt boligområde. Vegen er ikke framtidsrettet. Neste generasjon vil måtte løse det. For at noen hus skal bli kvitt vegen, så skal flere hus rives på andre siden av «bygda». Det er nesten så vi ikke tror det er mulig. Vi er kjent med at noen i feltet ønsker å få erstatning fra Vegvesenet for å kunne kjøpe seg en leilighet. Dette kan ikke ramme resten av et boligfelt. Alle har anledning til å selge sine hus på det åpne markedet å kjøpe seg leilighet. En kan ikke være avhengig av å få erstatning for å løse ut det.
  3. Veblungsnes og dens omgivelser vil bli sterkt svekket og vegen vil som nevnt ovenfor rasere mange hus. Dette vil påvirke kvaliteten for å bo i Rauma kommune. Det er ikke snakk om en ny 50 km/t-sone veg som skal bygges. Nei, det er snakk om 80 km/t-sone veg.
  4. Rauma kommune bør og må sette fokus rundt annen infrastruktur som er mye viktigere enn en strekning på 1 km. Hva med Måndalen og Innfjorden? Hva med Hamresvingen? Disse kan ordnes med minimale skader for hus og natur. Gevinsten her vil være enorm for lokalsamfunnet.

På Veblungsnes har det vært få ulykker med personskade, de siste 30–40 år. Det må finnes andre alternativ for å løse vegproblematikken til det beste for bygda Veblungsnes. Er f.eks. miljøgate vurdert? Sånn vegen er utformet i dag, har den to naturlige fartsdempende elementer (svingene), hovedproblemet sånn vi ser det i dag, er farten kjøretøyene oppnår mellom disse to svingene. Har Statens vegvesen og formannskapet vurdert ytterligere fartsdempende tiltak som for eksempel fotobokser med gjennomsnittsmåling, samt fartsdempere liknende det om er opprettet gjennom sentrum av Måndalen, eller fartsdempere med fall-lem, liknende det de har brukt i Sverige?

Vi leser i saksutredningen at i alternativ 4 skal det bygges en undergang, og denne skal ligge over grunnvannsnivå. Betyr ikke dette at vegbanen blir forhøyet med flere meter?

Rådmannen skriver i sin konklusjon at dagens veg forringer husene som ligger langs vegen nå. Vi mener at med foreslått løsning forringer vi ubestridelig alle eiendommer i hele Tuen (ca. 60 hus).

Vegen har vært under utredning siden 1965, uten nevneverdig å påvirke omsetningsevnen på husene i den tiden dette har foregått. Rådmannen sier i sin innstilling at det er usikkerhet rundt verdiforringelse dersom prosjektet blir satt på vent. Da spør vi hvilke huseiere det da blir usikkerhet for? Tuen Vel påpeker at alle eiendommene som har ligget for salg de siste fem årene er blitt solgt.

«Mellabakken», hele Veblungsnes sitt friområde, der det er aktiviteter både sommer og vinter. Det er det eneste gjenværende friområde på Veblungsnes. Det er et område med stor lokalhistorisk verdi.

Tuen Vel ønsker å si noe om livskvalitet. Pr. dags dato har mangfoldet i øvre og nedre Tuen meget god livskvalitet. Med innstillingen som rådmannen har til saksutredningen av veg i dagen alternativ 4 gjennom Veblungsnes, vil mangfoldet få en dårlig livskvalitet. Vi blir mer plaget av støy, med en slik vegløsning som foreligger blir det også betydelig forurensing. For de med små barn i Tuen, vil det bli en større belastning å bo, mtp fart på 80 km/t. Eiendommene til alle i øvre og nedre Tuen vil bli sterkt forringet, ikke bare ved nevnte faktorer men også rent verditap på dagens boliger.

Hvis man ikke har penger til å bygge en vegløsning som ivaretar alle innbyggerne på Veblungsnes, uavhengig hvilken side vi bor på av dagens veg, bør man heller vente til økonomien er til stede til å bygge et holdbart alternativ.

Vi ber formannskapet 3. juni 2020 om å lytte, og ikke å la seg presse av en evig tanke «Nå eller aldri!» En trenger ikke la en inntegnet veg på 60-tallet være styrende for dagens 2020.