Leserbrev

Noen tanker omkring saka om mobbing i skolen

Torbjørn Rødstøl.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leserbrev

Representantene i k.st. er, og skal være, rekruttert fra et tverrsnitt av kommunens befolkning. Disse representantene er ikke, eller skal ikke være, eksperter på de sakene de skal ta stilling til. Grunnlaget for beslutningen skal være en god og gjennomarbeidet saksutredning som viser forskjellige sider ved en sak, og som ender opp i rådmannens vurdering av hva som er den beste løsningen.

Dette er rådmannens ansvar.

Selvsagt kan den enkelte representant ha kompetanse, og i enkelte tilfeller også spisskompetanse på et saksfelt. Det som er viktig er at alle har tilgang på god saksopplysning, og dermed har likt grunnlag for å vurdere en sak.

Da rapporten om mobbing kom opp i formannskap og senere i kommunestyret 12 februar, syntes nok de fleste at innstillingen i saken var for lite proaktiv i forhold til handling i denne viktige saken. Det endte opp med mange forskjellige innspill og tillegg til innstillingen.

Ett av disse var å kaste seg rundt og ansette/omdisponere en person som skulle dedikeres arbeidet mot mobbing i Raumaskolen, og med oppstart senest 1 august. Undertegnede hadde permisjon da saken kom opp i kommunestyret, for å utføre andre kommunale verv. Forslaget ble vedtatt med 14 av 26 stemmer.

Sp var delt i saken, og hvor jeg hadde havnet dersom jeg hadde hørt på diskusjonen er uvisst.

Når jeg ser på saken i etterkant ville nok forslaget fra Jan Drahos være det mest fornuftige: Kommunestyret ber administrasjonen om å komme til neste kommunestyremøte med tilbakemelding på om det kan og bør ansettes/omdisponeres en person som skal dedikeres arbeidet mot mobbing i Raumaskolen. Dette falt imidlertid med 12 stemmer.

Til formannskapsmøtet 06.05 la rådmannen fram en gjennomarbeidet utredning om nye tiltak i Raumaskolen, der alle faggrupper som er involvert i dette kompliserte problemet har deltatt. Dette tolker jeg dit hen at rådmannen tar til etterretning at da rapporten om mobbing ble framlagt, var ikke utredningen om tiltak godt nok utredet.

Rådmannen konkluderer i saken med at det ville være best å opprette et tverrfaglig team på hver skole. Dette er en konkret oppfølging av pkt 5 i kommunestyrets vedtak:

5. Rektor må sørge for at alle som arbeider på skolen vet at de har plikt til å gripe inn ved mobbing, og at de vet hvordan de skal gjøre dette. Likeså hvordan en følger opp mobbesaker ved å bruke etablerte ressurser, kunnskap, prinsipper og verdier som er utviklet og anerkjent av kompetente fagmiljøer i kommunen.

Som en konsekvens av oppfølgingen av dette punktet i vedtaket, er det etter rådmannens syn ikke lenger nødvendig å opprette et eget mobbeombud. Fylket har for øvrig et slikt ombud som er tenkt brukt i kompetanseoppbygging i Rauma.

Rådmannen skroter ikke kommunestyrets vedtak som noen påstår, men informerer det politiske miljø om vurderingene som er gjort på faglig hold.

Spørsmålet om å omdisponere en person som mobbeombud, eller å opprette en tverrfagelig gruppe, ble lagt fram for formannskapet 06.05 og blir senere fremlagt for kommunestyret for politisk vurdering. Det vil likevel være rikelig med tid til å omdisponere en person som mobbeombud innen 1 august, dersom kommunestyret likevel mener at dette må til.

Etter å ha fått full utredning av saken gikk 6 av 9 medlemmer i formannskapet for rådmannens vurdering, samt at det ble vedtatt et par tilleggspunkt.

Saken skal så videre til behandling i kommunestyret.

Etter mitt syn er dette en så demokratisk prosess som mulig, og kommunestyret kan fortsatt holde fast på tidligere vedtak dersom flertallet ønsker det. Nå har også vi som er lekfolk i denne saken fått et mye bedre beslutningsgrunnlag med en bedre opplyst sak.

Det som bekymrer meg er debattform og tone både i møtet og på sosiale medier i denne saken, som tar for seg mobbing. Jeg synes at spesielt rådmannen, har fått usaklig kritikk i sosiale medier. Skal man peke på et ankepunkt så må det være at det i fremleggelse av saken om mobbing første gang, ikke ble framlagt nok vurdering av tiltak.

Jeg velger nok en gang å sitere et forslag fra representanten Drahos. Denne gang vedtatt tilleggsforslag i formannskapet 6 mai: Ressursteamene bes om å ha fokus på opplevd mobbing fra voksne og foreslå egnede tiltak.