Leserbrev

"Sykehus med akuttberedskap og fødetilbud er en grunnstein i vårt solidariske velferdssamfunn"

5. mai markeres Den internasjonale jordmordagen verden over. NSF er stolte over våre faglig sterke kolleger, som hver dag gjør en fantastisk jobb for mødre og barn.

Bruk anledningen til å gratulere en jordmor med dagen 5.mai, skriver Ståle Evald Ræstad, Fylkesleder i Norsk sykepleierforbund, Møre og Romsdal.  Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Leserbrev

I vårt land fødes det i snitt 56.000 barn hvert år, ca. 150 pr dag. Jordmødre er med sin femårige utdanning i verdensklasse, men det er en krevende utdanning som skal møte et stadig mer utfordrende fødetilbud rundt om i vårt vidstrakte land. Gjennom en periode på 40 år har antallet fødselsinstitusjoner blitt redusert fra 160 til 45. Stortinget vedtok i mai 2018 at dagens fødetilbud skal sikres. Følgetjeneste til de med 90 minutters reisevei, har blitt grensen for tilbudet. Representantforslag i Stortinget ønsker å redusere kravet til 60 minutter, ut fra forskning på området. Over 6.000 barn er over en 15 års periode blitt født utenfor sykehus i Norge. Risiko for morbiditet og mortalitet ved fødsel utenfor fødeinstitusjon, er tre ganger høyere enn i fødeavdelinger. Tallet er stigende. Liggetiden på sykehusene reduseres, og en større del av ansvaret for barseloppfølging faller på jordmortjenesten i kommunene. Nye retningslinjer for barselomsorgen (2014), anbefaler hjemmebesøk av jordmor rett etter utskrivelsen fra barsel, for å gi tett oppfølging av både mor og barn. Tall fra 2019 viser at kun hver tredje kvinne får dette tilbudet.

Selv om kommunene er pålagt å gi tilbud, ser vi at de ikke prioriterer dette i stor grad, og jordmorkapasiteten er allerede sprengt. Antallet jordmorstillinger økes ikke tross tilflytting og økte fødselstall. Man har utfordringer med økt gjennomsnittsalder for førstegangsfødende, økt BMI hos gravide og flere gravide med alvorlig grunnlidelse. Dette innebærer økt risiko og fare for komplikasjoner både før, under og etter fødsel. I vårt fylke er gjennomsnittsalderen på jordmødre stigende, og en vil innen få år kunne stå ovenfor en stor mangel. I en medlemsundersøkelse blant jordmødre i NSF, sier medlemmene at "over 50 prosent av jordmødrene har vurdert å slutte på grunn av arbeidspresset de opplever, og 20 prosent av jordmødrene har redusert stillingen sin av samme årsak". Det er for sent om fem år å bekrefte at vi hadde rett. Start planleggingen nå, hvis ikke må vi ta mange ubehagelige valg i årene som kommer for å ivareta et godt fødetilbud. For tiden er det to av fødeavdelingene i fylket vårt som deler på å holde sommerstengt. Det kan om få år bli en slik sommerfordeling innenfor alle fire sykehusa våre.

Når jeg snakker med tillitsvalgte for jordmødrene i vårt fylke, forteller de om rekrutteringsutfordringer. Det er færre søkere på ledige jordmorstillinger ved føden og mangler på fagfolk. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser en drastisk nedgang i sysselsatte jordmødre i Norge. Våre tillitsvalgte sier at mange jordmødre går av med pensjon i de kommende årene, og vi kommer til å mangle et stort antall jordmødre. Rapporten «Bemanningsutfordringer ved helseforetakene», laget av Riksrevisjonen, understøtter behovet for jordmødre i fremtiden. De peker også på utfordringen ved at helseforetakene selv ikke vet hva de vil komme til å trenge. Er det ikke nå på tide å starte en langsiktig planlegging og rekruttering? Kanskje må Helse Møre og Romsdal HF gå inn i et tettere samarbeid med kommunene i fylket, for å sikre faglig forsvarlige tjenester?

Mange kommuner bruker trolig den gratis fastlegeordningen som et alibi for å ivareta svangerskapsomsorg, mens jordmødre med masterutdanning på svangerskap, fødsel og barseltid utgjør en kommunal kostnad. Her er mange utfordringer, kjære direktør og politikere. Dere har et stort tidspress for å innfri innbyggernes behov for en verdig fødselsomsorg!
Heltidskultur og økt lønn er viktige faktorer for å komme i mål med denne rekrutteringen. Jordmorstudenter oppgir i en undersøkelse at 67 % ønsker heltid, men bare 25 % av nyutdannede jordmødre fikk tilbud om 100 % fast stilling. I Norge utdannes det kun 100 jordmødre årlig. Gi dem 100 % stilling, og arbeidsforhold som gjør at de makter å stå i full stilling gjennom hele yrkeskarrieren. Sørg for å øke utdanningskapasiteten, og etabler utdanningsstillinger for jordmødre ved våre sykehus!

Sykehus med akuttberedskap og fødetilbud er en grunnstein i vårt solidariske velferdssamfunn, der folk skal ha likeverdige tjenester i hele landet, jfr. Pasientrettighetsloven. Det innebærer at beredskap, trygghet og kvalitativt gode helsetjenester skal gjelde i alle deler av landet. I den nasjonale helse- og sykehusplanen som ble vedtatt for forrige periode, var det bred politisk enighet om at vi fortsatt skal ha både små og store sykehus med akuttfunksjoner i Norge.

Bruk anledningen til å gratulere en jordmor med dagen 5.mai!