Leserbrev

Hytterenovasjon i Rauma: Godt gjennomtenkt, men lite gjennomslag

"Vi forutså også den motstand et så rigid regelverk ville utløse hos brukerne."

Torbjørn Rødstøl.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leserbrev

I et leserinnlegg publisert 9 februar i Å.A. skriver Kristian Marstein Brøste om sine opplevelser og synspunkt relatert til den nettopp innførte hytterenovasjonen i Rauma. Tittelen på innlegget er ”Lite gjennomtenkt innføring av hytterenovasjon i Rauma”.

Sp er helt enig i hans synspunkter, og vi forutså også den motstand et så rigid regelverk ville utløse hos brukerne. I Sp ble det brukt svært mye tid på denne saken, der Kai Roger Sande var vår talsmann. Han fremmet i planutvalg og kommunestyre mange forslag for å prøve å motvirke de uheldige og urimelige virkningene av forskriften. Det er imidlertid et svært vanskelig og komplisert regime vi her prøvde å rette på, og vi fikk heller ikke den støtte vi hadde håpet på i de politiske fora. Det går for langt å prøve å forklare hele saken i et leserinnlegg, og vi gjengir derfor bare vedtaket og forslagene som ble fremmet. De som er interessert kan gå inn på kommunens hjemmesider og slå opp på oppgitte saksnr.


62/2019: Forskrift om renovasjon i RIR - kommunene, Møre og Romsdal

Framlegg til vedtak:

Rådmannens innstilling:

Rauma kommune godkjenner Forskrift om renovasjon i RIR-kommunene, Møre og Romsdal.

Forskriften gjelder for Rauma kommune fra 1. januar 2020.

05.09.2019 Kommunestyret

Tillegg til § 1-4 bokstav o foreslått av: Sande, Kai Roger:

, med mindre det er unntatt i kommunale vedtak.

Forskrift om renovasjon i RIR foreslått av: Solheim, Ellinor Torsgård:

Rauma kommune godkjenner forskrift om renovasjon i RIR kommunene, Møre og Romsdal.

I tillegg bes Rauma kommune ta opp videre med styret i RIR muligheten for å få på plass en fritaksordning for fritidsbustader som er fjellhytter/seterbuer uten strøm, veg eller innlagt vann. Slik at dette kan bli en felles ordning for alle som er tilsluttet RIR. Anmoder om at det utarbeides kart over aktuelle områder , slik at disse kan bli framlagt i styret i RIR i sept.

Endring av § 3-4 foreslått av: Sande, Kai Roger:

For fritidsabonnenter kan avfallsgebyret differensieres ut i fra den servicegrad kommunen tilbyr: Servicegrad 0: (campingvogn, driftavtale med campingplassen), GRATIS (da de leverer avfallet sitt sammen med avfall fra utleiehytter, telt, bobiler og campingplassen selv) Servicegrad 1: (campingvogn, fast plass utenfor campingplassen), settes lik 100 %. Servicegrad 2: (ordinære hytter), settes lik 100 % Servicegrad 3: (hytteområder med ekstra store kostnader til renovasjon) får et tillegg Servicegrad 4: (fritidbolig med egne beholdere), settes lik boligabonnementet, og får da også alle muligheter til differensiering beskrevet i § 3-3

Tilleggspunkt til § 5-3 foreslått av: Sande, Kai Roger:

Hver enkelt RIR kommune kan utarbeide kart over områder i sin kommune som er unntatt fra renovasjonsplikten.

Forslag fra Kai Roger Sande tillegg til §1,4 falt med 7 mot 19 stemmer Forslag fra Kai Roger Sande endring av §3-4 falt med 6 mot 20 stemmer Forslag fra Kai Roger Sande tillegg til §1,4 falt med 7 mot 19 stemmer Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt Ellinor Torsgård Solheim sitt tilleggsforslag ble vedtatt med 16 mot 10 stemmer.

KS - 62/2019 VEDTAK:

Rauma kommune godkjenner forskrift om renovasjon i RIR kommunene, Møre og Romsdal.

I tillegg bes Rauma kommune ta opp videre med styret i RIR muligheten for å få på plass en fritaksordning for fritidsbustader som er fjellhytter/seterbuer uten strøm, veg eller innlagt vann. Slik at dette kan bli en felles ordning for alle som er tilsluttet RIR. Anmoder om at det utarbeides kart over aktuelle områder , slik at disse kan bli framlagt i styret i RIR i sept.

27.06.2019 Utvalg for plan og forvaltning

Nytt forslag til reviderte forskrifter foreslått av: Sande, Kai Roger:

1: Rauma kommune godkjenner Forskrift om renovasjon i RIR-kommunene, Møre og Romsdal, revidert av utvalg for plan og forvaltning i Rauma kommune 27.06.2019.

2: Kommunen eller RIR skal så snart som mulig sende en forespørsel til alle abbonementer i Rauma kommune om hvilken renovasjonsløsning de ønsker for sin(e) bolig(er) og Fritidsbolig(er) .

Forskriften gjelder for Rauma kommune fra 1. januar 2020.

foreslått av: Rødstøl, Torbjørn:

Det utarbeides lokale retningslinjer til forskriftene der bl.a. geografiske områder osv. får en redusert avgift.

Avstemming: 4 stemmer for fremsatt forslag fra Sande, 5 for innstilling. Avstemming: 4 stemmer for fremsatt forslag fra Rødstøl, 5 for innstilling.

UPF - 33/2019 VEDTAK:

Rådmannens innstilling:

Rauma kommune godkjenner Forskrift om renovasjon i RIR-kommunene, Møre og Romsdal.

Forskriften gjelder for Rauma kommune fra 1. januar 2020.

20.06.2019 Kommunestyret

Tilleggspunkt foreslått av: Sande, Kai Roger:

Forslag:

Rauma kommune forbeholder seg retten til å frita områder med spredt fritidsbebyggelse, å stor andel lokale eiere, tvungen renovasjon for fritidsboliger.

Subsidært att eiere av fritidsboliger der det er mest hensiktsmessig løsning, får muligheten til å slå sammen fritidsabbonementet/ene sitt/sine, med en eller flere boligabonement, å betale gebyr etter størrelse på innsamlingsenhetene.

Saksopplysninger:

I mange av Raumas bygdelag er det stor andel av seterbuer/fritidsboliger, som er eid av innbyggere som bor i samme bygd.

Det å innføre tvungen hytterenovasjon for disse områdene, vil ikke føre til att mer søppel blir samlet inn, det vil kun føre til att det blir dyrere for våre innbyggere.

Selv om vi gjør som f.eks. Vestnes kommune har gjort å utarbeider kart over fritatte områder, så må det være muligheter for att eventuelle hytteeiere som havner i fritatte områder, men likevel ønsker å tilknytte seg fritidsrenovasjon, får mulighet til å kjøpe seg inn i ordningen å levere sitt avfall i utplasserte hyttecontainere eller på miljøstasjon.

Renovasjonsforskrift foreslått av: Solheim, Ellinor Torsgård:

Rauma kommune godkjenner forskrift om renovasjon i RIR kommunene, Møre og Romsdal.

I tillegg bes Rauma kommune ta opp videre med styret i RIR muligheten for å få på plass en fritaksordning for fritidsbustader som er fjellhytter/seterbuer uten strøm, veg eller innlagt vann. Slik at dette kan bli en felles ordning for alle som er tilsluttet RIR Anmoder om at det utarbeides kart over aktuelle områder, slik at disse kan bli framlagt i styret i RiR i sept.

Saken ble vedtatt utsatt med 22 mot 4 stemmer. Saken sendes over til behandling i planutvalget enstemmig vedtatt.

KS - 46/2019 VEDTAK:

Saken utsettes og oversendes til behandling i planutvalget.

05.06.2019 Formannskapet

Enstemmig vedtatt

FS - 51/2019 VEDTAK:

Rauma kommune godkjenner Forskrift om renovasjon i RIR-kommunene, Møre og Romsdal.

Forskriften gjelder for Rauma kommune fra 1. januar 2020.