Leserbrev

Faglige innspill fra oss som arbeider med barn og unges psykiske helse

"Vi har en naturlig plass hos elevene, og må regnes med fra politisk hold - før det ansettes et mobbeombud. 
Leserbrev

Det er et godt initiativ at politikere engasjerer seg i mobbeproblematikk. Vi vet at det har en svært uheldig effekt på barn og unges psykiske helse. Alle mennesker har gode og hensiktsmessige strategier i møte med andre, men også mindre hensiktsmessige strategier, slik som mobbing og krenkelser. Mobbing foregår på alle arenaer.

Som skolehelsetjeneste arbeider vi i tett samarbeid med skole, familie og andre og har en faglig vurdering i forhold til forslaget om et kommunalt mobbeombud.

Det tas grep gjennom systematisk opplæring

Fra 2020 innføres nye læreplaner for norsk offentlig grunnskole, og endelig blir folkehelse og livsmestring (FoL) sentrale tema for opplæringen til alle barn og unge. At bedre folkehelse og økt livsmestring prioriteres i grunnopplæringen her i landet, må ses i sammenheng med det høye antallet unge mennesker som sliter med psykiske plager. Det er en samfunnsutfordring. I Norge er det 15–20 prosent av ungdom som opplever psykiske plager som går utover deres daglige fungering, livskvalitet og motivasjon for læring i skolen (Myklestad, Røysamb & Tambs, 2012).

Når psykisk helse innføres i norsk skole, blir det ikke som et eget fag, men som del av det tverrfaglige temaet FoL. Tverrfagligheten betyr at lærerne får hovedansvar for å integrere og formidle temaet i de fagene der det er naturlig. Skal vi lykkes med å utvikle skolen som en helsefremmende arena, er det derfor lærerne vi må rette blikket mot i tiden som kommer.

Når elever får livsmestringsundervisning i skolen og lærer å håndtere utfordringer de møter i hverdagen, kan dette også gi kortere ventelister hos psykologer og andre som daglig har fullt opp med å behandle unge mennesker som er syke. Gjennom dette skjer et skifte fra å følge opp barn og unges psykiske helse individuelt ved behandling i helsesektoren, til forebyggende og helsefremmende tiltak på deres arena. Slik når vi hele barne- og ungdomspopulasjonen.

For å «treffe» barn og unge er det avgjørende å presentere livsmestringstematikk på måter som engasjerer elevene, og som oppleves som meningsfylt for dem.

Det virker

Undervisning i tema som psykisk helse og livsmestring har en positiv gevinst. I irsk skole har livsmestring vært timeplanfestet for ungdom siden 1999. Forskning viser at tiltaket vurderes positivt av alle involverte parter; skoleledere, lærere, foresatte og elever (Gabbhainn, O’Higgins & Barry, 2010).

I Norge har ungdomsskoleelever i Trondheimsprosjektet hatt undervisning i et selvstendig livsmestringsfag gjennom et skoleår (Klomsten, 2018). Både jenter og gutter var svært fornøyd med å få et timeplanfestet fag som tar opp psykisk helse, tanker og følelser. Det var en signifikant økning i kunnskapen om psykisk helse og mestring blant elevene i etterkant av undervisningen, og aller best likte elever å lære om følelser.

Tanker og følelser må få en tydelig plass i skolen

Fordi våre tanker og følelser har avgjørende betydning for hvordan vi navigerer i verden og samhandler med andre mennesker, er dette nødvendig livskunnskap for barn og ungdom.

Personlig kompetanse er områder som kan utvikles og trenes opp. Vi tror på at lærere som utvikler relasjonelle ferdigheter og kompetanse, samt ivaretar emosjonsfokusert tilnærming, har mer å gi i møtet med elevene. Hvis lærere skal innfri visjonene som følger med den nye læreplanen fra 2020, da må vi utarbeide en plan med tydelig innhold og mål, samt tilstrekkelige ressurser som hjelper lærere til å løfte FoL og prioritere elevenes psykiske helse i skolen.

Samarbeid på tvers

Forskning på antimobbeprogram viser at de mest effektive programmene er de som er skolebaserte, intensive og som involverer elever, lærere, skolehelsetjenesten og foreldrene. Skoletjenesten er en viktig samarbeidspartner for hjem og skole, og kompletterer skolens kompetanse. Slik utgjør vi en helhet for elever sammen.

Vi er et lavterskeltilbud som er lett tilgjengelig for alle elever og lærere. Vi har høy helsefaglig kompetanse og skal gjøre vår del av jobben effektivt, både på plan- og tiltakssida i skolen. Vi involveres i aktuelle problemstillinger som mobbing og andre viktige tema og samarbeider med skolene om det nye livsmestringsfaget.

Vi er enige med PP tjenesten: Når dere politikere vil engasjere dere i barns helse er det viktige å se den kompetansen som allerede er i kommunen og satse på oss som driver forebyggende helsehjelp. Vi har en naturlig plass hos elevene, som nevnt i forhold til forskning, og må regnes med fra politisk hold- før det ansettes et mobbeombud.

Både forskning og vi som fagpersoner støtter det tverrfaglige arbeidet inn i skolen. Sørg for at vi har tilstrekkelige ressurser inn i dette arbeidet.