Leserbrev

RIR om hytterenovasjon: Du må kildesortere og levere på samlepunkt

Leserbrev

Denne uka setter RIR ut de første beholderne for hytte- og fritidsrenovasjon i Rauma. Det betyr at det blir slutt på sekkeløsning for de av kommunens hytteeiere som har benyttet seg av det. Fra 1. februar omfattes alle fritidseiendommer av en ny ordning for hytterenovasjon som innebærer kildesortering og levering av avfall på samlepunkt.

Om ikke Rauma skiller seg veldig fra andre norske kommuner, så er det en del spørsmål som melder seg når temaet «hytterenovasjon» blir bragt på banen.

Hvorfor?

Det aller første spørsmålet er gjerne hvorfor kommunen gjør dette. Hytterenovasjon er en følge av kommunens plikt til å tilby renovasjon for alle bebygde eiendommer som gir rom til hvile og mulighet til matstell. Dette omfatter også fritidsboliger, uavhengig av størrelse eller bruk.

Selv om det nå innføres et eget hytterenovasjonsgebyr, så er ikke dette noe kommunen eller RIR kan tjene penger på. Renovasjon er en tjeneste som skal drives til selvkost. Det vil si at prisen for tjenesten skal gjenspeile kostnaden vi har med å opprettholde tilbudet. Prisen er altså ikke knyttet til bruk, men til kommunens kostnad med å opprettholde tilbudet. For hytteeiere betyr dette at renovasjonsgebyret for hytta er lavere enn ordinær husholdningsrenovasjon, siden tjenesten er basert på samlepunkt og ikke henting ved bolig.

Derimot har vi ikke mulighet til å gi lavere renovasjonsgebyr for hytteeiere som bor og betaler vanlig renovasjon i en RIR-kommune enn vi krever av dem som bor andre steder i landet. Kostnaden for å levere tjenesten er lik uavhengig av postadressen til den som eier eiendommen. Her gjelder prinsippet «en for alle, alle for en».

Mulighet for fritak?

Et annet spørsmål vi får ganske ofte er om det er mulig å få fritak for renovasjonsgebyret dersom hytta brukes lite eller det produseres lite avfall der. Det korte svaret på dette er nei. Vi har ingen oversikt over hvordan eller hvor mye ei hytte blir brukt. Derfor har Miljødirektoratet i en veileder uttrykkelig sagt at gebyret skal fordeles på alle som har tilbud om renovasjon.

Det er mulig å søke fritak fra renovasjonsgebyret. Det gjelder først og fremst dersom boligen er dokumentert ubeboelig. Sjelden bruk av hytta, liten produksjon av avfall, størrelse på hytta eller avstand til hyttepunkt gir ikke grunnlag for fritak.

Slike søknader rettes til RIR. Husk i så fall å oppgi gård- og bruksnummer, og dokumentasjon på forholdet som ligger til grunn for søknaden.

Åtte hyttepunkt

Rauma er den første av RIR-kommunene som får hyttepunkt med kildesortering. Det blir satt ut beholdere med samme sorteringsmuligheter som øvrige husstander i Rauma.

I første omgang oppretter vi åtte hyttepunkt i kommunen. Disse plasserer vi hovedsakelig på steder der det allerede eksisterer returpunkt i Innfjorden, Isfjorden, Marstein, Mittet, Måndalen, Verma, Øran og Åfarnes. Planen er at antallet hyttepunkt skal økes etter hvert, og ordningen vil bli tilpasset bruken når det gjelder volum på beholdere og plassering. Her tar vi gjerne imot konstruktive forslag fra hytteeierne om hvor eventuelle nye hyttepunkt bør ligge. Hyttepunktene bør som hovedregel ligge i nærheten av større hyttefelt eller langs vegen der folk ferdes til og fra hytta. Vi ønsker å ha et best mulig tilbud til brukerne, men samtidig holde kostnadene nede.

Kan hentes mot betaling

Om det er noen som ønsker henteordning også på hytta, så finnes det en mulighet til det. Dersom hytta ligger langs den ordinære tømmeruta så kan eieren velge å ha et vanlig renovasjonsabonnement. Da setter vi ut renovasjonsdunker som tømmes på rute med den service og pris som øvrige husholdninger i Rauma har.

Noe annet som er likt med ordningen hjemme er at det ikke er alt avfall som kan kastes i beholderne på hyttepunktene. Farlig avfall, elektriske artikler, møbler eller bygge- og rivningsavfall må fraktes til gjenvinningsstasjonen. Gebyret er med på å dekke fri levering av dette, med unntak av bygge- og rivningsavfall. Det skal heller ikke plasseres avfall på bakken utenfor dunkene. Akkurat som hjemme altså.

Arne Buseth  Foto: RIR