Leserbrev:

«Fylkeskommunene burde få mer til tunnelsikring»

Møre og Romsdal er et av fylkene i landet med flest tunneler.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leserbrev

Tunnelsikkerhet.

Det har vært mange alvorlige ulykker i tunneler i Norge. Spesielt farlig er ulykker der det oppstår brann.

Tunnelsikkerhetsforskriften pålegger vegeier å gjennomføre tiltak for å bedre sikkerheten i tunnelene. Staten har bestemt at tiltak for å innfri forskriften skal gjennomføres innen 1. januar 2020. Fylkeskommuner med stor tunnelmasse kan søke om utvidet frist i inntil fem år.

Møre og Romsdal er blant fylkene med flest tunneler på fylkesvegnettet. Kostnader for å innfri tunnelsikkerhetsforskriften for Møre og Romsdal fylkeskommune er beregnet til flere hundre millioner kroner. Vi har søkt om utvidet frist for gjennomføring av tiltakene.

Det interkommunale brannvernet for Sula, Giske, Skodje, Ørskog, Stordal, Norddal og Ålesund har varslet vedtak om pålegg, tvangsmulkt og forbud mot bruk dersom fylkeskommunen ikke gjennomfører tiltak i samsvar med vedtatt framdriftsplan for gjennomføring av forskriften.

Dette er svært alvorlig.

I statsbudsjettet for 2020 var det lagt inn kr. 0 til tunnelsikring i Møre og Romsdal. Det var åpenbart at dette måtte være en feil. Vi har vært mange som har arbeidet hardt inn mot regjering og storting for å få rettet opp feilen. I tolvte time ble vi hørt, og det ble lagt inn 70 millioner kroner før statsbudsjettet ble vedtatt av Stortinget.

Møre og Romsdal fylkeskommune har, som mange andre fylkeskommuner, en krevende økonomi. I fylkeskommunens budsjettet for 2020 måtte fylkestinget blant annet kutte i videregående opplæring, vegvedlikehold, redusere fergetilbudet, øke fergetakstene, kutte i administrasjon, kultur og andre viktige formål for å få økonomiplanen i balanse.

I kjølvannet av meldinga om de 70 millionene i tunnelsikring for 2020 har det kommet flere ønsker om å bruke pengene til å reversere noen av vedtakene.

Jeg mener likevel at de 70 millionene MÅ brukes til tunnelsikring.

Vi kan ikke gamble med sikkerheten i tunnelene våre, og dermed gamble med folks liv og helse dersom ulykken skulle være ute.

Er du uenig?

Gå og se filmen "Tunnelen" på kino. Det gjorde jeg i kveld. Jeg ble styrket i mitt syn på at de 70 millionene MÅ brukes til tunnelsikring. Faktum er at fylkeskommunene burde fått mye mer penger til tunnelsikring slik at vi er i stand til å innfri den viktige tunnelsikkerhetsforskriften.