Leserbrev:

Skolene tåler ikke flere budsjettkutt

Leserbrev

I 2013 brukte Rauma ca. 10 000 kr mer per elev enn sammenlignbare kommuner (KOSTRAgruppe 11, K 11). I skolebudsjettene for 2014-17 ble det budsjettert med store kutt. Målet var at Rauma skulle ned på snittet for K 11. I 2015 var målet nådd. I forslaget til skolebudsjettet for 2018 ble det foreslått ytterligere kutt ved å slå sammen tre u-skoler til en. Dette forslaget ble stoppet, fordi det fra 1.8.18 kom en sentralt bestemt lærernorm. Forslaget ville medført en bemanning på u-trinnet langt under lærernormen.

Likevel viser KOSTRA-tall fra 2018 at Rauma det året hadde en netto driftsutgift på kr 108 750 per elev, som er 12 900 mindre per elev enn gjennomsnittet i K 11. De store kuttene de siste årene merkes godt av elever og lærere. Det svaret vi oftest får når vi spør lærere hvordan kuttene merkes, er at det ikke er ressurser til å gi ekstra hjelp til elever som trenger det. En annen vanlig tilbakemelding er at det ikke er ressurser nok til å dekke uforutsette behov i løpet av skoleåret. De må løses innenfor det skolene er tildelt. Konsekvensen av det vil være omfordeling av skolens ressurs og vil ramme enkeltelever.

I budsjettforslaget for 2020-23 er det et mål at det skal overføres mest mulig ressurser fra skole til helse og omsorg. Begrunnelsen er nedgang i elevtall. Prognoser viser at det blir færre elever i Rauma i perioden. Hvordan det slår ut når det gjelder ressursbehov, vil avhenge av hvordan nedgangen fordeler seg på skoler og klasser. Vi mener at en eventuell innsparingseffekt av nedgang i elevtall, må brukes til å styrke budsjettene til grunnskolene.

Etter noen år med store ressurskutt i grunnskolene i Rauma, må skoleeier gjennom ressurstildeling sikre at lærernormen følges. Det må i tillegg være ressurser som gir rom for å gi enkeltelever/grupper tilpassa opplæring når det er behov for det, og det må være rom for å dekke uforutsette behov i løpet av året. All spesialundervisning og opplæring i norsk 2 skal komme i tillegg til lærernorm. Budsjettet for grunnskolene tåler ikke flere nedskjæringer.