Skoler skal ikke legges ned i budsjettvedtak

Måndalen skule.  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Leserbrev

Utdanningsforbundet Rauma mener at det må skje en forsvarlig saksbehandling før det gjøres vedtak om endring av skolestruktur.

Rauma kommunestyre gjorde følgende vedtak 20.6.19 i sak KS 44/19: «Investeringsbudsjettet innrettes på et nøkternt nivå. Kommunestyret legger til grunn at det skal bygges ny eller renovert 1.-10. skole i Måndalen, og dette legges til grunn for innarbeiding av prosjektet i økonomiplanperioden.»

I forslaget til budsjett- og økonomiplan for 2020-23 legges det likevel til grunn at det skal bygges 1-7 skole i Måndalen, og det legges til grunn at elevene på 8.-10. trinn flyttes til Åndalsnes ungdomsskole.

Hvis dette blir vedtatt av Rauma kommunestyre 12. desember, betyr det at kommunestyret i en budsjettsak legger ned ungdomstrinnet ved Måndalen skule, og flytter elevene til Åndalsnes ungdomsskole. Utdanningsforbundet Rauma mener det kan være grunn til å undersøke om et slikt vedtak kan være i strid med kommuneloven.

Vi mener at en sak om nedlegging av en skole/hovedtrinn og endring i forskrift om skolekretsgrenser, må behandles i egen sak og vedtas av kommunestyret før budsjettbehandling. I budsjett- og økonomiplan 2020-23 må det legges til grunn at det er 1- 10 skole i Måndalen.

Sak(er) om skolenedleggelse, flytting av hovedtrinn og endring av skolekretsgrenser må skje med en forsvarlig saksbehandling. I rundskriv fra Utdanningsdirektoratet (Udir) fra 2012 legges det vekt på at det må være en omfattende høring der alle involverte parter har god tid til å sette seg inn i saken, og svare på høringen før det gjøres vedtak. Udir anbefaler en høringsfrist på to måneder.

Barnets beste er et av flere grunnleggende hensyn som skal ligge til grunn for vedtaket. Det betyr at elever må få uttale seg på lik linje med foreldre, ansatte, organisasjoner og andre involverte parter ved berørte skoler.