Leserbrev

Kommunevalget må handle om psykisk helse

"Vi håper lokalpolitikerne lytter til våre forslag og at psykisk helse settes på dagsorden både i valgkampen og etter valget."

Siri Næs.   Foto: Privat

Leserbrev

Hver enkelt kommune har ansvar for helsehjelp til sine innbyggere, men psykisk helse prioriteres dessverre ikke på linje med andre tilbud. Når lovkrav om psykolog i alle kommuner gjelder fra 2020, bør det være en vekker for lokalpolitikerne våre til å ta psykisk helse på alvor.

Psykiske lidelser utgjør en av våre største helsemessige utfordringer og rammer hele spekteret fra det enkelte individ, til pårørende og lokalsamfunnet. Et godt psykisk helsetilbud i kommunen er derfor viktig for at folk skal få den hjelpen de trenger, så tidlig som mulig, akkurat der de bor. Dette kan innebære nødvendig hjelp til å mestre skolen, til å stå i jobben, til å ha det godt med seg selv og andre.

Faktum er at:

  • I det nasjonale helsebarometeret for 2019 svarer kun 16% at de oppfatter tilgjengeligheten på psykisk helsehjelp i kommunen som god. Bare 18% har tro på at barn og unge får den hjelpen de trenger hvis de strever psykisk. Det er ikke godt nok.
  • Stadig flere barn og unge utvikler psykiske helseproblemer. Andelen unge uføre har doblet seg siste 10 år, og nasjonale tall fra NAV viser at 62,8% av unge uføretrygdede skyldes psykiske lidelser.
  • I dag utgjør Psykiske lidelser og ruslidelser den nest største sykdomsbyrden i Norge (etter kreft)

Norsk Psykologforening Møre og Romsdal foreslår følgende tiltak for å styrke det kommunale psykiske helsetilbud:

  • Psykisk helsehjelp skal være tilgjengelig i en lavterskeltjeneste. Alle som har behov for det, skal få tilgang til et trygt og kvalitetssikret tilbud uten ventetid. Det bør være én dør inn for å få den hjelpen man trenger.
  • Prioritering av tidlig innsats og lokalt folkehelsearbeid. Hvorfor behandle på et senere tidspunkt det vi kan forebygge NÅ? Gode lokalmiljø kan skape trivsel og livskvalitet, og hindre at utfordringer utvikler seg til noe mer alvorlig.
  • Fokus på at arbeidsplasser i kommunen skaper gode psykososiale arbeidsmiljø.
  • Målrettet innsats mot ensomhet i alle aldere. Vi vil etablere møteplasser for voksne, eldre og fritidsaktiviteter for barn og unge som skal være tilgjengelig for alle.

Vi vet at det er flere gode prosjekter og tiltak, men at det likevel er lang vei å gå før kommunene i Møre og Romsdal har en innsats som dekker utfordringene vi står overfor. Vi håper lokalpolitikerne lytter til våre forslag og at psykisk helse settes på dagsorden både i valgkampen og etter valget.