Leserbrev

Kommunalt Utvalg for Pleie og omsorg

"I de mest graverende tilfeller kan klagen resultere i en tilsynssak ved Fylkesmannen, men i de fleste saker må pårørende prøve å få gehør for sine klager"

Parley Augustsson 

Leserbrev

Pensjonistpartiet har i sitt valgprogram å arbeide for opprettelse av et utvalg i kommunestyret for Pleie og omsorg.

Noen generelle tilfeller hvor omsorgen svikter – blant annet fra Pårørendeaksjonen og Eldrekonvensjonen på Facebook, er:

  • Medisinering av eldre.  Kunnskaper til de som beordrer medisinering og som     deler ut denne. Dagens eldre bruker i snitt 7.5 medisiner hver dag.
  • Legetilsyn på sykehjem
  • Pasienttransport til spesialist/sykehus
  • Kvalitet på mat og servering gjør at flere er underernært på sykehjem
  • Bemanningen på sykehjem har ikke de nødvendige kvalifikasjoner
  • Dusjing og stell er for dårlig
  • Eldre som bor hjemme, er redde.
  • Kommunen har for dårlig legetilbud

I de mest graverende tilfeller kan klagen resultere i en tilsynssak ved Fylkesmannen, men i de fleste saker må pårørende prøve å få gehør for sine klager. Det er da utrolig nedverdigende evt. å måtte gå til lokalavisen/radio/fjernsyn e.l. for å få gehør.

Pensjonistpartiet Rauma fremmet derfor følgende Resolusjonsforslag på Landsmøtet i partiet mai 2018, som der ble vedtatt:

"Det opprettes et utvalg i hver kommune, valgt blant kommunestyrets medlemmer, på 3-4 medlemmer, som får som oppgave å følge opp at kommunen har et tilfredsstillende tilbud i helse-eldre omsorgen. Utvalget vil være en klageinstans for pårørende, men vil selv vurdere situasjonen innen de forskjellige ledd som har ansvar for helse-eldre omsorgen. Eventuelle avvik tas opp med Rådmannen som sørger for at eventuelle klagesaker blir lukket.

Resolusjonsforslaget ble oversendt de berørte departementer.