Leserbrev

Må være solidariske med dem som har lengst skoleveg

Ellinor Torsgård Solheim 

Leserbrev

Vi i Frp har beklageligvis ikke fått trykt ferdig vårt program, men det kommer forhåpentligvis nå snart. Men jeg vil komme med opplysning om at vi vil arbeide sterkt for å beholde dagens barneskoler og barnehager der de er. Dette gjelder Vågstranda barneskole og barnehage fram til overflytting til Vestnes, samt barnehagen i Eidsbygda. De andre barneskolene og barnehagene i kommunen har så godt elevgrunnlag, så de lever nok i beste velgående uten at de trenger nevnes.

Vi har ikke nevnt ungdomsskolen i vårt valgprogram, for vi vil ikke love for mye.

Vår holdning er at elever ved Åfarnes ungdomsskole har så lang veg, da tenker vi spesielt på dem som bor på Mittet, at å legge ned denne ungdomsskolen må i så fall bli den siste av våre to utkantskoler som blir lagt ned. På sørsida så fortoner det seg annerledes fra og med 01.01.2021, da Vågstranda flytter kommune. Her blir det snakk om å reise fra Måndalen til Åndalsnes for ungdomsskoleelevene hvis ungdomsskolen i Måndalen blir lagt ned. Dette er jo ikke noen avstand å snakke om for så store elever. Så har vi jo det faktum at vi skal bygge ny skole i Måndalen og den saka kommer sikkert opp til høsten/julemøtet, og da må vi på et tidspunkt gjøre vedtak om hvilken skole det skal bli. Det har ved flere anledninger vært stemt over en presisering fra Ap/Sp/SV om 1–10 skole i Måndalen, så det regner jeg med de står for ... Og at ikke Ap (*) gjør som i saka ang. Kunstgrasbane på Vågstranda, der de gikk hardnakket ut i media og kommunestyret og sa at dette ville de ikke stemme for under noen omstendigheter. Da saka kom til behandling så stemmer dem sammen med oss, og det blir enstemmig vedtak. Da lurer jeg virkelig på hva partiet står for når de snur så fort, var vel gjort i løpet av ei lita pause på kommunestyremøte i juni. Da tolker jeg det slik at de var egentlig imot, men stemte for fordi …. Hmmm. Mer som ei gåte det der!

Det er det som gjør meg bekymret i forhold til skolen på Åfarnes at den skal sidestilles med Måndalen. I Måndalen er det snakk om å gjøre en investering på ca. 40 millioner kroner hvis det skal bygges et skolebygg som skal huse ungdomsskolen. Ei så stor investering for så få elever er etter vårt skjønn ikke forenelig økonomisk. Det er ikke forenelig med at kommunen som skoleeier skal drifte tre ungdomsskoler der alle skal ha et likeverdig tilbud, det være seg kompetente lærere eller likeverdige valgfagstilbud. Det som bekymrer undertegnede mest er at Ap/Sp/SV kjem til å stå på dette kravet med fortsatt tre ungdomsskoler uansett etter valget, og det må de jo skal de være troverdige. Det lover de velgerne sine hele tida.

Jeg har den klare oppfatning av at vi i skoledebatten må være så solidariske overfor dem som har den lengste reisevegen i kommunen vår. Det er de vi må prøve å skjerme lengst mulig. Det gjør vi ikke med fortsatt å «kjøre på» når det gjelder å bevare strukturen slik den er i dag. Vi må innse at elevtallet går ned, at det faktisk koster 2,4 millioner pr. år i renter og avdrag på et lån på 40 millioner kroner. (60.000 i avdrag pr. år pr. 1 million). Da sier det seg sjøl at det kun blir et tidsspørsmål hvor lenge vi greier å beholde tre ungdomsskoler. Nei, vær solidariske med dem som har lengst veg, så kanskje vi greier å beholde Åfarnes en sju-åtte år til.

Derfor har ikke vi i Frp sagt noe om ungdomsskolestrukturen. For i verste fall så kan vi måtte komme til å stemme for nedleggelse av en eller to ungdomsskoler.

Personlig håper jeg at folk flest tenker seg om i denne saka, både i forhold til hva som er til det beste for ungdommen framover og for kommunen som skal ha ansvar for å gi et likeverdig tilbud til ungdommen. Er også overbevist om at vi på sikt har fått et større grunnlag til å beholde videregående skole på Åndalsnes hvis flere ungdommer har gått i lag på en ungdomsskole i sentrum.

Samferdsel

Vi i Frp kjem til å ha fokus på flaskehalsene Hjelviktunnelen (få på et parallell løp ved siden av dagens tunnel, blir billigste alternativ), Måndalsbrua (utvide denne slik at det går å passere to vogntog samtidig uten fare for å treffe fotgjengere). I Innfjorden skal vi ha fokus på gang og sykkelveg etter hele E136. Som kommunepolitiker så må vi legge press på egne stortings- og fylkespolitikere i så henseende.

Vi må innse at de store samferdselsprosjekta stikker av med pengene om vi liker det eller ei, men det er viktig at vi starter i en ende for å få finansiert utbedring av flaskehalser langs E136. Dette er en riksveg og statens sitt finansierings ansvar. Vi i Frp er sterkt imot bompenger, og vi innser derfor at vi må finne billigere løsninger enn de dyre prosjektene som blir lansert fra Statens vegvesen si side hvis vi åpner opp for delvis bompengefinansiering.

Når det gjelder Veblungsnes så kommer vi ikke til å stemme for bompenger for å finansiere en ny miljøtunnel. Dette kan kun bli aktuelt hvis prosjektet kommer inn på NTP. Og at det da blir fullfinansiert fra Staten. Men det er en fullgod løsning inntil så skjer at vi bruker de 40 million fra Statens vegvesen til miljøtiltak og tiltak for myke trafikanter som sikrer barna en bedre skoleveg enn det er i dag.

Det er viktig at folk også er oppmerksom på at bompenger er roten til urettferdig behandling av innbyggerne i Rauma. Dette kommer virkelig til å forsterke seg hvis det skulle komme en bom til på sørsida av Rauma elv. Det er sterkt ødeleggende for handelsnæringa, for om folk føler seg inkludert eller ekskludert i Rauma, og veldig vanskelig for de familier som har lite å rutte med.

Som nå alle veit vil vi i Frp ha utredning av Romsdalsaksen før vi setter spaden i jorda/sjøen på Møreaksen. Dette er av stor betydning hvis det viser seg at det kan bli et mye billigere alternativ enn Møreaksen.

Slik jeg ser det så hadde det blitt store fordeler hvis Romsdalsaksen hadde blitt bygd, spesielt for Åndalsnes. Det hadde blitt en reell pendlerveg til Molde for hele sørsida samt Åndalsnes. Det hadde blitt et naturlig valg å bruke det nye sjukehuset på Hjelset som Ålesund i dag. Det hadde bindet Romsdalen sammen med Sunnmøre og Nordmøre på en helt unik måte. Det hadde gitt oss en av verdens fineste traseer, tenk på ringvirkningene dette hadde skapt, reine turistmagnetene tør jeg påstå. Med Geiranger, Trollstigen, Romsdalsaksen og Atlanterhavsvegen i et eneste stort eldorado. Tenk ringvirkningene av film- og TV-eksponering dette hadde kommet til og blitt gjenstand for. Personlig tror jeg dette hadde gitt uante ringvirkninger i vår region og fylke.