Leserbrev:

Ordfører Hustad og Romsdalsgondolen

Inge Lorange Backer.   Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

Leserbrev

Ordfører Lars Olav Hustad har stått frem som en varm tilhenger av Romsdalsgondolen til Nesaksla, og han har også gitt uttrykk for det i Åndalsnes Avis. Hustad er styreleder i både Romsdalsgondolen AS og eierselskapet Romsdalen AS, som eier 100 % av aksjene i Romsdalsgondolen AS. Det reiser spørsmål om ordførerens rolle når kommunen behandler gondolplanene.

Bygging av gondolen forutsetter bl.a. at kommunen vedtar en reguleringsplan om det. Et privat forslag til en reguleringsplan som gondolselskapet har fått utarbeidet, er sendt inn av Romsdalen AS og lagt ut til offentlig ettersyn. Etter hvert skal kommunestyret behandle og ta stilling til forslaget.

Det er klart at både Romsdalsgondolen AS og Romsdalen AS er part i saken om denne reguleringsplanen.

Etter forvaltningsloven (§ 6 første ledd bokstav e) er lederen av styret for et selskap inhabil til å behandle eller avgjøre en sak hvor selskapet er part. Ordfører Hustad er altså inhabil til å være med på å behandle eller avgjøre reguleringssaken i kommunen. Gjør han det likevel, må man regne med at kommunens vedtak i saken blir ugyldig. Han må derfor avstå helt fra å opptre som ordfører når kommunen skal behandle saker som direkte angår Romsdalsgondolen. Det gjelder både for forberedelsen av behandlingen i kommunestyret og for selve kommunestyremøtet, og han kan ikke delta i vurderingen av de innsigelser som andre myndigheter har reist mot planforslaget. Han kan nok heller ikke delta i eventuelle partigruppemøter om saken som blir holdt i tilknytning til kommunestyrets behandling. Om dette kan det vises til Forvaltningslovutvalgets utredning NOU 2019:5 Ny forvaltningslov punkt 16.5.3 (s. 230). Det er derfor korrekt om Hustad opptrer som styreleder for Romsdalsgondolen AS, og ikke som ordfører, når han uttaler seg i avisinnlegg eller på annen måte om gondolplanene.

Vi må derfor forutsette at ordføreren fratrer helt under kommunens behandling av gondolplanene. Mer generelt kan saken mane til ettertanke om det er klokt at en ordfører – eller kanskje også andre representanter i kommunestyret – har en ledende posisjon i kommunale selskaper der kommunestyret skal ta stilling til selskapets saker.