Leserbrev

Gondol på Raumas premisser

"Hastverk må vike til fordel for god behandling"

Rauma SV har spist kake og diskutert gondolplanene. Det har resultert i dette debattinnlegget.   Foto: Privat

Yvonne Wold er SVs førstekandidat.   Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leserbrev

Veivalg

Reiselivsnæringa er ei viktig næring i Rauma, og det skal den fortsette å være i generasjoner. Da må vi skape både forutsigbarhet og gode rammebetingelser, og ta vare på våre fordeler og merkevare.

Det finnes en teoretisk maksgrense for hvor mye naturen på Aksla tåler, og hvor mye trengsel folk på toppen tåler. Det finnes en grense for sentrum og tjenestene våre på de travleste dagene.

Det viktigste for oss i SV er hva lokalbefolkningen og naturen vår tåler, og hvordan vi forvalter fellesskapets midler. 

Vi ser utfordringene i lokalmiljøet på dager med maksimal turisme, og vi vil unngå masseturismen og flere cruiseanløp med større båter i framtida. Klima og miljø må også høyere opp på dagsorden.

Det er viktig at både de som bor i Rauma og de som besøker oss har en god opplevelse av både natur og kommunesentrum. Derfor må vi unngå overbelastning, og en eventuell gondol kan ikke bygge på premisset om masseturisme.

Miljø

SV har sagt ja til overordna gondol-regulering under forutsetning av at miljømessige konsekvenser blir skikkelig utreda, og at de viser seg å være marginale. Nå er vi kommet til detaljregulering, og innspill i høringer og konsekvensanalyser må få avgjørende betydning for om vi sier ja eller nei til gondol-prosjektet.

Fylkesmannen har også signalisert at konsekvenser for naturmangfold, friluftsliv, og landskap i gondolprosjektet må utredes skikkelig. SV er opptatt av det samme, og synes at den foreløpig framlagte utredningen er for svak. For eksempel når den, uten å gå i detaljer angående de rødlista artene i området, bare sier at man kan forvente «noen forringelse av naturmangfoldet». Dette er vesentlig og politikerne trenger detaljer for å ta gode beslutninger.

Vi håper at kollegaer i andre parti også vil kreve solide konsekvensutredninger og si nei dersom konsekvensene for økonomi og økologi – altså fellesskapets ressurser, er for store.

Økonomi

I ei tid der vi i kommunen må kutte i drift og sliter med å investere i nødvendige bygg og vedlikehold, mener vi i SV at vi ikke kan prioritere å legge kommunale midler inn i gondolprosjektet nå. Kommunen må heller ikke under noen omstendigheter stille kommunale garantier i prosjektet. 

I et tenkt tilfelle der kommunen investerte i gondolprosjektet, og kommunen ble økonomisk avhengig av god inntjening, ville det kanskje føre til interessekonflikter mellom økonomi og negative konsekvenser for samfunn og miljø. Fra vårt ståsted er det også uheldig om sentrale beslutningstakere har økonomiske interesser i prosjektet. Vi tror det har betydning for tillit og legitimitet.

Dersom investorer greier å finne risikovillig kapital til prosjektet, er det viktig at kommunen både benytter seg av utbyggingsavtaler som gir lokalbefolkninga noe tilbake, og sikrer garantier for opprydning dersom prosjektet ikke skulle lykkes.

I sin forretningsplan legger Romsdalsgondolen opp til et driftsresultat på 21 millioner kroner før skatt. Hva som kan forventes av inntekter til Rauma avhenger av den framtidige graden av lokalt eierskap. Kommunens interesser må alltid gå foran kapitalens.

Hvem som tjener og hvem taper økonomisk på gondolprosjektet bør forøvrig være en større del av debatten.

Vi må ikke komme i en situasjon der gondolen går på bekostning av Romsdalseggen som reiselivsprodukt, og muligheten den har til å få status som nasjonal turiststi. 

I besøksstrategien som nasjonal turiststi legges det opp til besøksvekst fra dagens 50 000 besøkende til 150 000. Denne antatte veksten, som vil komme hele Rauma-samfunnet til gode, kan ikke settes i spill. Kommunen må ta viktige forhåndsregler.

Prosess

Hastverk må vike til fordel for god behandling. Det er viktig at eventuelle prosjekt blir samlende og har bred lokal forankring. Demokrati tar tid. Det samme gjør som regel gode prosesser. En foreløpig undersøkelse, gjort av Åndalsnes avis, viser at prosjektet ser ut til å dele befolkningen i to; de som er for og de som er mot. Tida må brukes på respektfull dialog og åpenhet. Ei god beslutning avhenger av at man får man frem alle mulige positive og negative konsekvenser og muligheter. Da er det uheldig med høring i ferietida. Vi ber om at fristen forlenges eller at kommunen legger opp til en runde til med offentlig høring.