Leserbrev:

Aktuelle saker i Rauma

Jan Drahos: – Jeg håper på at vi i Rauma klarer å snakke sammen og finne de beste løsningene for oss alle, skriver Jan Drahos i dette debattinnlegget. Han skriver om både gondolbane og kommunens investeringsplaner. Bildet er tatt tidligere.  Foto: Evy Kavli

Leserbrev

Jeg ønsker å dele noen oppfatninger om ting som skjer i Rauma for tida. Dette er ikke nødvendigvis alt SV-standpunkter, dette er mine egne tanker.

Om gondolbanen:

Prosjektet avsluttet til 1.juni første runden med innhenting av kapital. Det er stort sett lokale eiere inkl. kommunen, men også Vy-Fjord 1 som kjøpte aksjer. Min forståelse er at dette er kapitalinnhenting for å dekke kostnader av FORBEREDELSER til prosjektet. Så kommer neste runde med kapitalinnhenting som skal dekke selve UTBYGGINGA. Her trenger man 50 ganger så mye penger og man regner med at dette pengene ikke finnes lokalt. Så kapitalen blir hentet i størst grad (90 prosent) fra utlandet eller fra ikke-lokale eiere. Dette betyr at kommunen får 10 prosent av potensiell skatt på gevinsten på gondol. Samtidig skal antakelig 2/3 av investeringen (cirka 200 millioner kroner) komme fra banklån, noe som reduserer gevinsten ytterliggere. Det er verdt å merke seg at et så stort lån kan være vanskelig å få uten en kommunal garanti. Jeg skulle ønske at flere lokale som har kapital deltok. Dette gjelder også kommunen. I Loen eier kommunen cirka 12 prosent og øvrige lokale eier cirka 70 prosent der – et slikt opplegg hadde gitt Rauma kommune cirka 4 millioner ekstra hvert år i inntekter. Fra dette perspektivet er det altså dårlig tid for å sette i gang prosjektet.

Det jobbes for tida med detaljregulering av områder for gondol samt utbyggingsavtalen med kommunen som kan sette visse vilkår for anlegget. Her burde både politikere og befolkninga kunne komme med noen vilkår som sikrer at gondolen kan harmoniseres mest mulig med den øvrige turistnæringa og livet i kommunen og først og fremst med naturen vi har å ta være på. Man har fine planer om å binde Bjorli og Åndalsnes sammen som turistdestinasjon for å gi mer helårsdrift. Jeg skulle ønske at man da kunne stille et krav om helårsstillinger slik at arbeidstakere faktisk er noen av de som er bosatt her og betaler dermed skatt hit i stedet for at sesongarbeidere fra resten av Europa jobber her og betaler skatt og bruker sine inntekter et annet sted.

På toppstasjonen er det planlagt restaurant, men også noen enkle tomannshytter og muligens en spaavdeling og en selfie-rampe. Fra anlegget blir det en sti (også for rullestoler?) mot Ottarbua. Her burde man også har klare føringer på hvordan man skjermer naturen. Per i dag er det 50.000 som går Romsdalseggen hvert år og det gir noe slitasje. Det er antatt det det kan bli opp til 150.000 som skal gå Romsdalseggen årlig etter hvert. Gondolen regner med 70.000-130.000 besøkere i tillegg. Altså til sammen kan det bli seks ganger så mange turister på Aksla (og kanskje litt ut på Eggen) som det er i dag og man MÅ skjerme naturen. Dette må det stilles krav til i prosjektet og utforminga må kunne drøftes offentlig og med samarbeid med naturvernorganisasjoner og de som er ansvarlig for naturvern i kommunen og i fylke.

Om kommunens investeringsplaner:

Jeg ønsker å kommentere økonomiplanen for de nærmeste årene som ble godkjent nå i mai.

Det ble vedtatt investering på 25 millioner til en ny brannstasjon uten at man har i utredninga kommet fram til en konklusjon om hvordan denne skulle se ut. Planer regnet med et bygg der også andre tjenester lokaliseres. Derimot rene brannstasjoner har blitt bygd rundt oss for under 10 millioner kroner. Et vedtak forplikter i hvert fall til en viss grad til å investere mer enn dette.

Det ble vedtatt at renovering av Havnegata og Strandgata stoppes. Dette er korrekt, estetikken er ikke nødvendig nå. Men man kom ikke med noe ønske om å utføre en minsteløsning som gir sikre forhold i Strandgata altså gata mellom sentrum og Helsehuset. Dette skulle ha blitt prioritert etter min mening.

Man har vedtatt å sette av penger til bygging av en skole 1.-10. klasse i Måndalen. Dette vedtaket bidrar sikkert til positiv stemning i Måndalen. Det er klart at dagens skole ikke er ideelt utformet. Men man må samtidig nevne at et felles oppvekstsenter ble gitt en prislapp på 115 millioner kroner (ut i fra det siste anslaget jeg fant i sakspapirer). Elevgrunnlaget er nå annerledes etter at Vågstranda går ut av Rauma kommune og skolen kan bli noe mindre og dermed også koste litt mindre, men samtidig ser man at prosjekter blir dyrere fra år til år. Man får antakelig noe tilskudd fra staten for utbygginga også, men dette har ikke jeg noen tall på og bruker dermed ikke tilskudd i beregeninger. På grunn av dårlig kommuneøkonomi må kommunen ta opp lån for den nye skolen og betale lånet ned med minsteavdrag. Dette øker prisen til cirka 150 millioner på grunn av de rentene som er forventet framover. Renter betales faktisk ikke som en del av investeringsbudsjettet, de betales fra kommunal drift. Renter på ny skole blir i starten på cirka 3 millioner, årlig altså 3 millioner som må kuttes et eller annet sted på oppvekst/helse/vedlikehold eller annet sted..

Øvrig rentebetaling (altså det Rauma kommune betaler samlet som pris for å ha tatt diverse lån fra bankene) kommer til å stige i de nærmeste årene fra cirka 10 til nesten 20 millioner årlig. Samtidig reduseres kommunens inntekter fra eiendomsskatt med 8 millioner årlig. Dette i en tid når de fleste tjenestene ut i fra egen vurdering ikke har noen kapasitet til å kutte i årsverk uten at det går utover levert tjeneste. Dette i en tid der vedlikehold på kommunale bygg og veier er kraftig underfinansiert, noe som kan bli veldig dyrt på sikt når byggene blir så dårlig at de må rives og bygges på nytt.

Økonomisk teori sier klart at man må være forsiktig med å være streng med budsjettene da dette kan gi mindre optimisme blant folk og dra hele økonomien nedover. Så jeg sier ikke at disse investeringene er feil. Men jeg ønsker at både politikere og innbyggere vet om de negative sidene og gjør dermed informerte valg.

Jeg tar hjertelig velkommen korrektur på både tall og meninger her dersom det er noe jeg har oppfattet feil! Jeg håper på at vi i Rauma klarer å snakke sammen og finne de beste løsningene for oss alle!