Leserbrev

Oppfordring til politikerne: Gi oss kok/server på Måndalen omsorgssenter

"At Måndalen omsorgssenter ikke skal få hente nylaget, varm mat er urimelig."

Måndalen omsorgssenter.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Solveig Ulseth Vold. 

Leserbrev

Leserinnlegg angående det nye Måndalen omsorgssenter og varm mat.

  • Makta som rår ...
  • Det er kommunene, som bestemmer, sier statsministeren.
  • «Beboerne i Måndalen omsorgssenter er å regne som heimeboende da de ikke bor i institusjon,» sier rådmannen.
  • «Viss dei (eldre/sjuke) ikkje får tilpassa næring, må dei ha meir helseteneste», uttaler Gunnvor Sunde, kjøkkensjef på Gloppen omsorgssenter på Sandane, også politiker i Gloppen kommune.

Formannskapet i Rauma kommune burde gjøre som statsministeren og tidligere eldre- og folkehelseminister gjorde for noen uker siden. De besøkte Gloppen omsorgssenter. Erna Solberg uttalte etterpå at alle kommuner burde lære av de. Er Rauma kommune interessert i det?

Referat fra formannskapets behandling 8. mai, om utprøving av kok/server, gir inntrykk av at dette ikke er noen viktig sak. Kok/kjøl er godt nok.

Arbeidsgruppa som evaluerte matserveringen på Helsehuset kok/kjøl, hadde bred kompetanse. De anbefalte å prøve ut kok/server på Helsehuset, helst sju dager i uka. Forslag til vedtaket landet på fem dager, ikke i helgene, altså den billigste løsningen. Fem representanter foreslo fullmakt til rådmannen om å vurdere ordningen om et år.

Når det gjelder Måndalen omsorgssenter, ville flertall i evalueringsgruppa at det skulle prøves ut der også, og løsninger ble foreslått. Avslaget ble begrunnet med at de som skal bo der, regnes som heimeboende fordi det er et bokollektiv. Det bør da nevnes at flesteparten av boenhetene på Helsehuset er organisert som bokollektiv etter Husbankens definisjon. Er ikke Helsehuset en institusjon heller da?

Noen fakta om Måndalen omsorgssenter.

  • Kommunestyrevedtak 09.05.2017 KS-25/2017. Iverksetting av forprosjekt for etablering av bofellesskap/bokollektiv ved Voll omsorgssenter med anslagsvis 16 plasser, som inkluderer nødvendig bygningsmessig oppgradering/tilpassing.
  • Kommunestyrevedtak 08.05.2018 KS-36-2018. Prosjektet vedtatt. Måndalen omsorgssenter ferdigstilles juni 2019. Det er bygd som et bokollektiv, etter Husbankens krav. Husbankens tilskudd er ca. halvparten av kostnadene. Resterende investeringer skal anslagsvis dekkes av leieinntekter fra beboerne og leie av areal Hjemmetjenesten skal bruke, altså Rauma kommune. Rauma Boliger AS er byggherre og tar over bygget.

Driften av omsorgssenter skal ligge under hjemmetjenesten, har jeg forstått. Rådmannen definerer de som skal bo der, som heimeboende. Kriteriene for tildeling av plass på det nye Måndalen omsorgssenter er klart presisert. Det er mange forskjellige og sammensatte behov. De kan ikke fungere som heimeboende.

Bokollektiv, er en tett boform med egne rom, (minimum 28 m²) med bad/toalett, oppholdsdel og sove-del (ikke kjøkken). Fellesstue og spiseplass til alle beboerne på avdelinga. Egne boder og fellesboder hører med. Bokollektivet Måndalen omsorgssenter, har 14 enheter (bokollektiv-standard) og to leiligheter for ektepar (bofellesskap-standard), de har stue med kjøkkenkrok, bad/toalett og soverom.

Det har vært litt forvirring om trinn i kommunens omsorgstrapp. I 2014-11-14 brukte kommunen SINTEFs modell med 6 trinn. I 2018 er den forandret til 5 trinn, og starter «på golvet» med 0. Uansett er Måndalen Omsorgssenter et heldøgnsbemannet bokollektiv med tilbud om servering av alle måltider, og må bemannes og drives deretter. Bemanningen må finne den beste løsning for servering av varm mat.

Personlige meninger og involvering i nye Måndalen omsorgssenter: I juli 2017 ble jeg forespurt om å være pårørendes representant i prosjektgruppa for omgjøring av Voll omsorgssenter, og det svarte jeg ja til. Areal-rammene skulle være de samme som før. Vi diskuterte bofellesskap/bokollektiv, og konkluderte med bokollektiv, men med to boenheter for ektepar med spesielle behov. Omsorgssenteret som nå snart står ferdig, er et bokollektiv.

I omsorgstrappa, som ble vedtatt som grunnlag for Helsehuset, er bokollektiv lagt til trinn fire og defineres som en løsning for eldre på nivå mellom hjemmebaserte tjenester og institusjon, ment for å demme opp for behovet for sykehjemsplasser.

Jeg har sett at i andre kommuner skilles bokollektiv ut også, f.eks. Høylandets utlysing på Doffin 14/12 -2018 angående samordning for innkjøp av velferdsteknologi, «på sykehjem, omsorgsboliger, bokollektiv og hos heimeboende.».

Når rådmannen sier at å bo i bokollektiv er det samme som heimeboende, høres det ulogisk ut. Hvorfor er det da innført et trinn for denne kategorien i omsorgstrappa? Det er vel bare en praktisk løsning, at det administreres under hjemmetjenesten.

At Måndalen omsorgssenter ikke skal få hente nylaget, varm mat er urimelig. I høringsversjonen for:

  • LEAN-matforsyning for Rauma kommune står det under overordnete målsettinger: «For de som ønsker det i bofellesskap og heimeboende, skal mat tilbys til selvkost etter brukers ønske.»
  • Men i et bokollektiv er det felles kjøkken, og av praktiske årsaker er det vanskelig å gjennomføre den valgfrihet, som rådmannen begrunner avslaget med. Beboerne er ikke i stand til å gjøre det selv. Kjøkkenet er ikke tilpasset slik at f.eks. rullestolbrukere kan betjene mikro- og dampovner for oppvarming. Det ville bli kaos og ventetid på et forholdsvis lite felleskjøkken med spiseplass. Det må stå opp til betjeningen å organisere matserveringen.

Da evaluering av kok/kjøl på Helsehuset ble bestilt, var Måndalen omsorgssenter under bygging. Evalueringsgruppa var forutseende nok til å ta denne enheten i betraktning med det samme, for å unngå at denne saka skulle komme på kommunestyrets bord en gang til. Det ser også ut som fem av formannskapets medlemmer ikke ønsker mer diskusjon om matservering. De foreslår å vedta at rådmannen får fullmakt til å vurdere kok/server på Helsehuset om et år og avgjøre dette, der bør det tilføyes – i samråd med evalueringsgruppa, etter min mening. Det er der kompetansen ligger.

Som pårørendes representant i prosjektgruppa for Måndalen omsorgssenter, jobbet jeg for at det måtte bygges med et fullverdig kjøkken. Det var jo allerede da aktuelt tema her i landet også, etter at Sverige og Danmark hadde tatt opp dette med bygging av kjøkken på omsorgssenter og sjukehus/sykehjem igjen. Jeg måtte dessverre gi tapt. Jeg måtte slå meg til ro med at en kunne gå for løsningen Gloppen kommune har. Kjøkkenet på Gloppen omsorgssenter lager mat fra grunnen av og serverer. Mindre enheter blir tilkjørt varm, nylaget mat derifra hver dag. Noe tilsvarende ville være et godt kompromiss for Måndalen omsorgssenter, men her i Rauma er et fastlåst vedtak om kok/server til hinder for det. Det er bare kommunestyret som kan «låse opp» og omgjøre vedtaket.

Denne saka skal avgjøres på kommunestyremøtet 23. mai. Oppfordrer kommunestyrerepresentantene å stemme for å gi muligheten til kok/server på Måndalen omsorgssenter, etter evalueringsgruppas ønske og anbefalte løsninger.