Debattinnlegg:

Ap er ikke imot å senke eiendomsskatten

"Vi mener dette skal gjøres i tråd med kommunelovens bestemmelser."

Eirik Jenssen.   Foto: Ptivat

Leserbrev

Rauma Ap var med å stoppe en interpellasjon om å senke eiendomsskatten i Rauma kommune for andre halvår 2019. Dette skyldes ikke at vi er i mot en nedjustering av eiendomsskatten, slik Rauma Høyre og Rauma Frp hevder vi er, men at vi mener dette skal gjøres i tråd med kommunelovens bestemmelser.

Det er riktig som det blir hevdet at skattesatsen kan settes ned gjennom året. Men eiendomsskatten er en del av kommunens inntekter i det vedtatte budsjettet, og en endring av satsen innebærer en endring av budsjettet. Da legger kommunelovens §45 føringer for hvordan dette skal skje, og det var disse reglene Rauma Ap baserte sitt standpunkt på. At eiendomsskatten er en del av budsjettet går også ganske klart fram av forskrift om årsbudsjett. Et vedtak om endring av budsjett skal altså gå via en innstilling fra formannskapet, og da har gjerne rådmannen utredet saken på forhånd.

Inndekninga for nedjusteringen forslagsstillerne la fram i møtet, forhøyet utbytte fra Rauma Energi, ble vedtatt noen timer tidligere på dagen på generalforsamlingen i Rauma Energi, og er en inntekt som det ikke er budsjettert med. Dette økte utbyttet er formelt ikke en del av budsjettet til Rauma kommune på tidspunktet for behandling av interpellasjonen. Å ta inn den økte inntekten i budsjettet er igjen en budsjettendring som kommunestyret må få seg forelagt i en sak om hvordan dette økte utbyttet skal disponeres. Videre er regnskapet fra 2018 som forslagsstillerne også viser til heller ikke revidert ferdig, eller lagt fram for kommunestyret til godkjenning. Interesserte kan gå tilbake til kommunestyremøtet den 20. juni 2018 i sak 48/2018 for å se hvordan saker om budsjettjusteringer skal gjøres. Vi erkjenner at valgkampen er i gang, men her blir det gjort forsøk på å gå snarveier som ikke kan gjøres via en interpellasjon.

Når vi nå har fått et gledelig vedtak om et høyere utbytte fra Rauma Energi så imøteser Rauma Ap den kommende budsjettsaken i mai der vi kan være med å diskutere hvordan disse midlene best kan forvaltes. Om vi skal senke eiendomsskatten med fire promille, justere den på andre måter, eller velge andre gode formål til beste for Raumas innbyggere, vil vi ta stilling til når vi ser helheten i hva denne endringen har å si for budsjettet.