Debattinnlegg:

Eksportvegen E-136 sin skjebne i våre hender

"Hvis Vegvesenets vegplaner ikke tilfredsstiller de berørtes ønsker, må en påregne at frivillige avtaler og grunnerverv ikke oppnås."

  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leserbrev

Endelig ser det ut som den viktigste vegen i Møre og Romsdal snart kan få en etterlengtet opprusting. Vegvesenet har pålagt seg sjøl en stram tidsramme for å ha planleggingen ferdig. Det er alle fornøyd med, men de håpløse planer og lokaliseringer som ble lagt fram på møtet 21. mars kan Vegvesenet glemme. Ikke kast bort tid på disse.

Det store men-et er at planlegging uten å tilfredsstille lokaldemokratiet, ha nok kunnskap om landskap og topografi og kjenne historien i dalen, ikke vil føre fram. Vegvesenet ønsker å presse fram djuptpløyende vegtraseer med stiv linjeføring for å åpne for høge fartsgrenser, som dessverre også medfører at tunge kjøretøy forårsaker flere alvorlige ulykker, særlig på vinterføre.

Det ble i mars avholdt et informasjonsmøte på Åndalsnes, ikke der det ville være naturlig, i forsamlingshuset i Medalen. Planleggerne har både før, under møtet, og etterpå fått mange gode innspill som de må bruke i dette viktige arbeidet. Da parsellen mellom Halsa og Horgheimseidet ble bygget for noen år siden, ble mye gjort riktig, bl.a. med vegføring langs jernbanelinja iht. overordnede myndigheters normer.

Rauma kommune med sin visjon ”Verdens beste kommune for naturglade mennesker” og vegmyndigheten må tilfredsstille og godta de miljø- og bekvemmelighetskrav som de berørte lokale beboere stiller for å få til naturbasert og skånsom vegføring. De som står bak følgende forslag til vegføring mellom Marstein st. og Flatmark st., har livslange, ansvarsfulle stillinger i Vegvesenet, kommune og/eller hos entreprenører og kjenner godt til Vegvesenets vegnormaler og krav.

Følgende vegføring må planlegges og gjennomføres oppover Romsdalen:

  • Fra Marstein st. sin stasjonsveg svinger ny veg til høyre ned mot jernbanen, gjennom Alnesvegen, midt mellom to boliger og føres inntil Raumabanen oppover mot tunnel gjennom Mongehammeren ved Nygård. (Gravhauger ved Kors kirke ble utgravd og tømt for ett hundre år siden). (Den tidligere planlagte trasé nord for boligfeltet går gjennom et morèneplatå som forsyner boligfeltet og bygda med rent drikkevann uten rensing. Vannforsyningen og det naturlige drikkevannsbassenget vil bli ødelagt hvis den ti år gamle trasèn under Mongejura blir brukt. Verdifulle friområder og beitemark, samt tømmerskog og lysløype er i bruk her. Rasfare fra Mongegjura er også stor).
  • Veien føres i tunnel gjennom Mongehammeren og inn på nåværende E-136 ved Søre Monge.
  • Eksisterende Europaveg nedklasses til kommunal veg, knyttes til ny E-136 i begge ender og blir derved fin lokalveg med avkjørsler og trygg gang/sykkelveg for de myke trafikanter.
  • På grunn av steinrasfare på Rygg må det sprenges tunnel mellom Hjellå og opp mot det gamle elvefaret før bebyggelsen på Skiri.
  • Snarest mulig etter tunnelen legges ny veg inntil nord/austre side av jernbanen.
  • Før eksisterende undergang ved Tronje føres ny veg i ny langkryssende undergang under jernbanen til ny europaveg langs jernbanens sydvestre side. Eksisterende veg nedklasses til kommunal veg og knyttes i begge ender til ny europaveg.
  • Videre oppover til Flatmark bygges ny veg inntil Raumabanen gjennom Kirkeura og mellom jernbane og elv fram til eksisterende veg langs jernbanen forbi nedlagt Flatmark stasjon.

Denne vegføringen er ikke i detalj drøftet med alle beboere eller berørte grunneiere, pga. fristen for innspill, 23. april.

Hvis Vegvesenets vegplaner ikke tilfredsstiller de berørtes ønsker, må en påregne at frivillige avtaler og grunnerverv ikke oppnås. Lang saksbehandlingstid med grunneiere, organisasjoner og miljøbevegelser, samt ekspropriasjon med skjønn og eventuelt overskjønn, juridiske problemstillinger og ankesaker kan medføre at opprusting av E- 136 ikke kan igangsettes før mange, lange år er gått.

Vær så god!