Debatt

I menighetsrådet, jeg?

"Ta nå vel imot henvendelsen og utfordringen om du skulle bli spurt om å stå på lista for kirkevalget"

Grytten kirke.   Foto: Stein Siem

Leserbrev

Om noen måneder er det menighetsrådsvalg. Kirkevalget 2019 blir gjennomført samtidig med kommune- og fylkestingsvalget. I Rauma er det vel 5 200 personer som har rett til å avgi sin stemme.

Men hvem skal du stemme på?

Hvem stiller seg til disposisjon?

Å sitte i menighetsråd, eller sokneråd, er et tillitsverv for de varige verdiene. Kirken trenger engasjerte mennesker som vil forvalte kirkearven og som har visjoner og idéer for morgendagens kirke. Det er summen av det lokale engasjementet som får kirkehjertet til å slå.

For mange i Rauma er den lokale kirken og menigheten viktig. Her møter vi hverandre i glede og sorg, med våre drømmer og våre behov. Vi ønsker at barn, unge og voksne skal finne fotfeste og retning i livet, oppleve livsglede, se muligheter, utvikle fremtidstro og håp.

Gudstjenester, dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser, diakoni og trosopplæring er viktige deler av menighetens arbeid. Vi ønsker at menigheten skal være et sted for aktiviteter og fellesskap, et møtested for tro og tvil, kultur og hverdagsspørsmål. Vi ønsker å formidle stabilitet og trygghet, men også utfordre til forandring og endring.

Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Sammen med prest, øvrige kirkeansatte og frivillige medarbeidere skal menighetsrådet ivareta kirkens oppdrag: å vekke og nære det kristelige liv i menigheten.

Viktige oppgaver vil være å:

  • innarbeide og utvikle trosopplæring, diakoni og kirkemusikk
  • vedta strategier knyttet gudstjenesteliv, menighetsbyggende virksomhet, barne- og ungdomsarbeid, forbruk og rettferd, frivillig arbeid og medarbeiderskap 
  • medvirke ved tilsetting av prest, prost og biskop
  • opprette stillinger som er finansiert med menighetens egne midler
  • bestemme hva kirkeofringene skal gå til
  • vedta bruk og utleie av kirken

I vår kommune har vi sju sogn. Rauma kirkelige fellesråd skal ivareta en del oppgaver på vegne av sognene. De viktigste oppgavene er å sørge for gode rammevilkår for menighetene, ivareta økonomi- og personalforvaltning, samt drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder.

I Rauma etableres det nå nominasjonskomitéer i alle sokn.

Ta nå vel imot henvendelsen og utfordringen om du skulle bli spurt om å stå på lista for kirkevalget neste høst!

Si ja om du tenker at du kan bli med i dette viktige arbeidet i Rauma!