Debattinnlegg:

Nominasjon i Rauma Sp

Leder i Rauma Senterparti, Torbjørn Rødstøl.   Foto: Per-Kristian Bratteng

Leserbrev

I et intervju i RB 07.02 går Ellinor Solheim ut og kritiserer Rauma Sp for at hun er dårlig behandlet i nominasjonsprosessen i partiet. Jeg ønsker å kommentere denne artikkelen på partiets vegne.

I starten av nominasjonsarbeidet vårt var det tre kandidater som stilte seg til disposisjon som førstekandidat for partiet. På et senere tidspunkt trakk Magnhild Vik seg fra lista. En av de andre kandidatene ble syk og døde.

Hanne Skamfer, Gudrun H. Langseth og Magnhild Vik ble valgt til nominasjonsnemnd.

Til nominasjonsmøtet som var lagt inn i årsmøtet til partiet 15. nov, var Ellinor Solheim satt opp på 1. plass av nominasjonsnemnda. Lista ble imidlertid ikke stemt over, men medlemmene ville ha et nytt nominasjonsmøte.

Sak 7. Nominasjon.

Lista tas til etterretning slik den nå foreligger, men årsmøtet ønsker et nytt nominasjonsmøte tidlig på nyåret, med mulighet for nominasjonsnemnda å fortsette å få nye navn på lista, samt justere plasseringen av de ulike kandidatene.

Nemnda jobbet derfor videre med å få nye navn på lista. De lyktes med å få en del navn til på lista, samtidig som det også var kandidater som trakk seg fra lista.

Hvorfor personer ønsker eller ikke ønsker å stå på liste mener jeg er en privatsak. Jeg har derfor ikke spurt eller skaffet meg informasjon om den enkeltes grunner verken for å stå på lista, eller for å trekke seg.

På ett eller annet tidspunkt etter dette møtet fikk jeg beskjed fra Magnhild Vik om at hun hadde varslet nominasjonsnemnda om at hun trakk seg fra nemnda, og at hun igjen stilte seg disponibel som partiets 1 kandidat.

Nemnda prioriterte etter dette ikke førstekandidatene, men la fram for nominasjonsmøtet to aktuelle førstekandidater.

Da nemnda var ferdig med sin jobb (uten Magnhild) la de fram sitt forslag for styret.

Det ble holdt er styremøte der nominasjonsnemnda fikk delta. Tema for dette møtet var dato, og organiseringen av et nytt medlemsmøte, samt at en henvendelse om listesamarbeid med KrF ble drøftet. Den framlagte lista var ikke til diskusjon på møtet.

Som styremedlem deltok Magnhild Vik på dette møtet.

På nominasjonsmøtet 24. januar fikk begge førstekandidatene anledning til å presentere seg og sitt syn. Begge kandidatene fortalte at de hadde hatt samtaler med politikere i andre partier, og hvordan de så på mulighetene for å komme i posisjon.

Hva den enkelte møtedeltaker la vekt på av det som ble presentert er det nok bare hver enkelt som vet.

Den eneste måten å få avklart en situasjon der to kandidater kjemper om samme plass, er en avstemning. Den ble vunnet med knapp margin av Magnhild Vik.

På nominasjonsmøtet ble det ikke framsatt kritikk eller uenighet i forhold til hvordan prosessen var lagt opp og gjennomført.

Når Ellinor Solheim sier til RB at hun ble holdt utafor, og at prosessen foran nominasjonsmøtet ikke var bra, så forstår jeg ikke helt hva hun mener. Jeg har redegjort ovenfor at styre og nominasjonsnemnd hadde et møte, og hvorfor vi hadde dette møtet. Når Ellinor Solheim ikke er med i styret, så var det heller ikke naturlig at hun skulle delta der, dersom dette er ankepunktet.

Jeg ser heller ikke hvordan vi skulle håndtert denne situasjonen på noen annen måte. Medlemsmøtet og nominasjonsnemnda etterlyste flere listekandidater. Skulle vi da si ja til de andre som meldte seg, og nei til Magnhild Vik fordi hun hadde ombestemt seg og var interessert i førsteplassen?

Det er lett gjort å gjøre en feil, og det skal jeg ta inn over meg, dersom jeg får meg presentert hva som er gjort feil. Det er imidlertid vondt å se slike påstander i avisa uten begrunnelse. Jeg har hatt samtaler og dialog med Ellinor Solheim etter nominasjonsmøtet og mener vi har hatt gode dialoger.

Jeg har stor forståelse for hennes skuffelse, men jeg har ikke fått forståelsen av hvorfor hun føler seg dårlig behandlet av partiet.

Etter mitt syn er det store fokuset på hvorfor Magnhild Vik ombestemte seg og likevel stilte seg til disposisjon, en privatsak, og ikke en ting som har med nominasjonsprosessen i partiet å gjøre.