Romsdalsaksen seiler frem

Romsdalsaksen.  Foto: Romsdalsaksen

Leserbrev

Regjeringen har lagt frem forslag til Nasjonal transportplan (NTP) med lovnader om (bom)penger til en rekke luftige prosjekt. I NTP kommer det klart frem at Møreaksen ikke får oppstartsmidler på minst seks år. Samtidig foreligger det et absolutt krav om at prosjektet må kutte i kostnadene. Prosjektet Møreaksen er på vei til å smuldre opp, og man risikere å ende opp med to-felts veier og nasjonal stamvei gjennom tettbebyggelsen i uoverskuelig fremtid. Romsdalsaksen seiler med dette frem som en mer aktuell løsning enn noen gang.

Romsdalsaksen oppfyller Stortingets ambisjon om fergefri E39 med tanke på byggetid, kostnader, løsning og miljøavtrykk. Det gjør ikke trasévalget Møreaksen, hverken før eller etter nedskrelling av kvalitet og kostnader.

Den oversjøiske løsningen som Romsdalsaksen baserer seg på vil være til gode for hele fylket. Traseen sikrer fremkommelighet for de myke trafikantene, fremmer naturen og turistnæringen. Løsningen er miljøvennlig siden en unngår store stigningsforskjeller og i tillegg unngår en å plassere en nasjonal stamvei gjennom tettbebyggelsen.

Romsdalsaksen jobber videre med å kvalitetssikre og oppdatere kostnader for oversjøisk kryssing av Romsdalsfjorden. I følge oppdaterte overslag ligger Romsdalsaksen fortsatt under halve kostnaden til Møreaksen. Romsdalsaksen vil videre jobbe for å få frem en samfunnsanalyse som sammenligner Møreaksen og Romsdalsaksen på en skikkelig og likeverdi måte.

Romsdalsaksen gir kortere avstander både langs nord-sør-aksen og langs øst-vestaksen, og bidrar dermed bedre til å binde regioner og landsdeler sammen. Romsdalsaksen gir både bedre trafikksikkerhet og lavere driftskostnader både for vegeier og næringslivet, særlig transportsektoren.