Språkrådet er i utakt med folket når det tvinger gjennom et stedsnavn som innbyggerne ikke har et forhold til. Nå er det å håpe at Statens kartverk reverserer og sørger for å endre Rygjerd til Rydjord.

Stedsnavnsstriden har blusset opp på Rydjord. Bakgrunnen er at Rauma kommune nå er i ferd med å døpe veger rundt om i kommunen for at det skal bli enklere å finne fram. De fleste vegnavnene har det gått greit å få på plass. Men vi har nylig sett at de har måttet gå nye runder i Isfjorden, og etter høringsrunder ble Steinsvegen til Hensvegen, Skytebanevegen ble til Heinålivegen og Erstadvegen ble til Dalsbygdvegen. Og på Rydjord er de fortsatt ikke i mål.

Navnet Rydjord gikk for øvrig i 2001 inn i historiebøkene da Statens kartverk, etter råd fra Stedsnavntjenesten for Midt-Norge (Språkrådet), bestemte at området heter Rygjerd. Offisielle kart har siden vist Rygjerd som stedsnavn for området. Og da er det umulig for kommunen å godkjenne Rydjordvegen, ettersom andre navneobjekt må følge det offisielle stedsnavnet Rygjerds skrivemåte.

Når stedsnavnet Rygjerd løftes fram og tvinges inn i dagligtalen gjennom et nytt vegnavn, er det forståelig at de berørte tar til motmæle. Vi støtter dem i kravet om ny behandling av stedsnavnssaka, slik at de ikke skal bli påtvunget et stedsnavn de ikke har noe forhold til.

Vi har respekt for at Språkrådet hegner om vår kulturarv når det vurderer stedsnavn. Stedsnavn skal både fortelle om ei adresse og være kulturbærende. Men da er det viktig å skaffe seg riktig historisk kunnskap når en beslutning skal tas. Det er vi ikke så sikker på var tilfellet da Rygjerd ble bestemt i 2001.

Det er på sin plass å sitere fra Stadnamnlovas paragraf 1: «Formålet med denne lova er å ta vare på stadnamn som språklege kulturminne, gi dei ei skriftform som er praktisk, og som ikkje skyggjer for meiningsinnhaldet i namnet, og medverke til kjennskap til og aktiv bruk av namna.»

De nye opplysningene Statens kartverk nå får oversendt, som dokumenterer historisk bruk av Rydjord fram til i dag, bør være nok til at Statens kartverk på nytt vurderer saka.