Det nye kommunestyret i Rauma har nå virket i et halvt år. Siden valget den 14. september i fjor har de gjennomført seks møter, og når de møtes neste gang den 10. mai, vil politikerne ha hatt over 100 saker til behandling.

De valgte politikerne har påtatt seg en viktig oppgave for fellesskapet, og som vi alle må verdsette. Det kreves fra hver enkelt mer innsats enn mange tror for å holde seg oppdatert på så mange saksområder som politikerne – særlig på kommunalt nivå – er nødt til å jobbe med. Det er mange sider med saksdokumenter som skal leses og tas stilling til, og da må kvelder og netter tas i bruk. Det er i alle fall ikke møtehonorane som er drivkrafta. Og nå skal de snart avgjøre den kanskje viktigste, og mest krevende, saka som Rauma-politikerne får i fanget: Kommunereformen.

I mange av sakene som har vært behandlet siden i høst, har det endt 14–13 til de borgerlige. En samlet høgreside i Rauma-politikken har fått det som den vil. For slik er det grunnleggende i demokratiet: Det er flertallet som bestemmer. Og av dette er det også mulig å forstå at opposisjonen i Rauma kan virke motløs, og at stadige nederlag blir demotiverende. Hvorfor komme med alternative forslag til vedtak når man vet at det mest sannsynlig blir nedstemt av de borgerlige?

Opposisjonen har et stort ansvar og vi trenger en framoverlent mindretallsgruppe i politikken i Rauma. Det er viktig at de er med på å sette saker på dagsorden og gjennom dette påvirke politikken. Og de har et ansvar for, i politiske fora, å bidra til å få fram alternative syn, slik at man er sikret en god gjennomgang av saker og et godt endelig resultat. De kan med god argumentasjon være et korrektiv.

Men vi er ikke imponert over jobben opposisjonspartiene gjør. Politikerne virker ikke alltid samkjørte. Og vi må spørre om de gjør en grundig nok jobb i forkant av møter. Vi så det i budsjettdebatten like før jul og vi så det på nytt denne uka da innholdet i informasjonsbrosjyren skulle vedtas, og Senterpartiet la fram mellom 20 og 30 endringsforslag: De virker uforberedt og lite strukturerte. Det gjør det vanskelig å skulle vinne fram.

Hvis opposisjonen skal påvirke politikken i Rauma, må de i det minste være vel forberedt. Slik kan de jobbe fram en så god argumentasjon at den blir lyttet til.