Statens vegvesen har ikke penger eller kapasitet til å følge regelverket for inspeksjon av bruer i Norge. Dermed har de ikke oversikt over om bruene på riks- og fylkesveger har alvorlige skader eller akutt behov for vedlikehold. Dette er høgst kritikkverdig. Vi har en forventning om at Vegvesenet snarest endrer praksis og sørger for å komme à jour med inspeksjonene slik at de har kontroll på den tekniske tilstanden på bruene.

I en reportasjeserie har VG etter en omfattende kartlegging avdekket at Vegvesenet, som har ansvaret for inspeksjoner av bruene på riks- og fylkesveger, bryter reglene på én av to bruer i landet. Lovens krav om å sikre at norske trafikanter kjører på trygge bruer blir ikke fulgt. 924 bruer i landet har alvorlige feil og mangler.

Bare i Rauma er det 13 alvorlige skader på 11 bruer, viser VGs oversikt. Av totalt 80 bruer i Rauma kommune har samtlige bruer på riks- og fylkesveger avvik på en eller begge inspeksjonspunktene. Disse er hovedinspeksjon som skal gjennomføres hvert femte år, og en mindre grundig inspeksjon hvert år. Sju bruer har ikke hatt hovedinspeksjon innen fristen.

Bruene representerer store verdier for samfunnet, både i funksjon og i kroner. Når Vegvesenet velger å ikke følge kravene i lova om en grundig hovedinspeksjon hvert femte år og en enklere enkeltinspeksjon hvert år, er det grunn til å spørre om vegdirektøren tar jobben sin på alvor. Med å la bruene forfalle, bidrar han til å svekke trafikksikkerheten på norske veger. Det kan vi ikke akseptere.

Vegvesenet kan ikke etter eget forgodtbefinnende velge når inspeksjonene skal foretas. Regelverket er utformet med tanke på å ivareta trafikksikkerheten og å ta vare på investeringene som er gjort av og for fellesskapet. Vi forventer at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) er tydelig og følger opp kravene til vegdirektøren. Det er ikke urimelig å kreve at vegdirektøren skal følge lova.