Rauma videregående skole er blant skolene i fylket med lavest andel elever som dropper ut av skolen. Det har ansatte ved skolen, elever og deres foresatte all grunn til å være stolte over.

Det er viktig at så mange ungdommer som mulig gjennomfører et videregående utdanningsløp etter grunnskolen. Uten å ha fullført videregående utdanning, kan det rett og slett bli problem med å skaffe seg en jobb. Derfor er både politikere, skolene og elevorganisasjoner, med rette, veldig opptatte av å få elever som av en eller annen grunn ikke finner seg til rette i skolen, til å fullføre utdanningsløpet. Det handler om å sikre framtida til enkeltpersoner.

På de offentlige videregående skolene i Romsdal var det i løpet av forrige skoleår vel fire prosent av elevene som droppet ut. Det betyr at en skoleklasse på 30 elever mister rundt regnet én elev i løpet av året. Om antallet ikke er alarmerende høgt, er enhver som dropper ut av skolen én for mye. Derfor må dette ha høg prioritet.

Årsakene til at elever dropper ut, er både ulike og sammensatte. Av de vel 300 som i fjor sluttet ved en av de videregående skolene i fylket, sier 124 at de sluttet av personlige årsaker eller sjukdom, 43 mener de har valgt feil og 34 sier de er skolelei eller mangler motivasjon. Resten oppgir ulike andre årsaker.

Det er utfordrende for skolene å skulle holde på flest mulig av elevene som starter skoleåret. Men det er viktig å være klar over at dette ikke bare er skolenes ansvar, men også både foreldre og medelevers. Uten et godt og nært samarbeid med heimen er det vanskeligere å nå fram. Og vi er overbevist om at det å ha medelever som bryr seg kan være helt avgjørende for at ikke enkeltelever skal droppe ut av skolesystemet.

Det er ingen opplagt fasit på hvordan man skal få elever til å fullføre videregående skole. Men vi er sikre på at Rauma videregående skole er på rett spor når de prioriterer trivsel blant både ansatte og elever. De har også gjennom spørreundersøkelser dokumentert at trivselen er god. Gjennom god trivsel legges det til rette for både å prestere faglig, enten man er lærer eller elev, og for å ha trygge sosiale rammer på skolen. Dessuten bidrar det til å holde søkertallene oppe.