Skrevet av Arne Hoem, leder i Eldrerådet i Rauma

På møtet i Eldrerådet I Rauma den 3. mai, var leder av Koordinerende enhet i kommunen, Stine Nordby, invitert til å gi en redegjørelse for hvordan samhandling mellom sykehusene etter innleggelse foregår, og praksis for bruk av TT-kort. Eldrerådet mener at svar på begge emner er noe som med fordel kan deles generelt.

Det foregår en samhandling mellom sykehusene og kommunen om hjemsendelse av pasient etter behandling. Denne har til tider vært ufullstendig idet kommunen ikke får nok opplysninger om pasienten.

Det er kommunen som avgjør hjelpebehovet til hver pasient, og for å kunne sette inn hjelp som hjemmetjenester, fysioterapi, ergoterapi, hjelpemidler etc., er det helt nødvendig med opplysninger fra sykehuset.

Kommunen opplever at sykehusene mener at mange pasienter har behov for institusjonsplass, men det er opp til kommunen å vurdere om pasienten trenger plass på Helsehuset.

På en måned kan det være opptil 30-50 nye tilfeller hvor det må vurderes om institusjonsplass er det eneste forsvarlige. Heller ikke må pasienter bli liggende på sykehus utskrivningsklare - på døgnbøter - på grunn av at kommunen ikke får vurdert hver enkelt sak hurtig nok.

Det er utfordrende at sykehusene lover/forskutterer tjenester overfor pasienter og pårørende - som naturlig nok kan bli urolige og bekymret for om pasienten ikke er godt nok ivaretatt.

Situasjonen i dag er at forvaltningsenheten i kommunen har god kontroll på pasientflyt og rolle i samhandling med sykehusene. Det er utfordringer, muligheter for optimalisering generelt, som det jobbes med, men kommunen har til nå ingen registrerte avvik/alvorlige hendelser når det gjelder pasientflyt mellom sykehusene og kommunen.

Koordinerende enhet opprettet i 2021 en overgangsbolig for ferdigbehandlede pasienter som ikke trenger institusjonsplass eller sykehusopphold, men som har utfordringer med å klare seg hjemme.

TT kort

Hovedansvaret ligger hos Fylkeskommunen. Det er et tilbud om alternativ transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektiv transport. Det er ingen lovfestet individuell rett til TT-tjenester, men de fungerer ved siden av andre ordninger som er rettighetsbaserte, som transport ved pasientreiser eller NAV reiser.

Det er kommunen eller fylkeskommunen som er ansvarlig for ordningen og fastsetter kriterier for hvem som skal få TT-kort.

Kommunens ansvar er:

  • Behandle søknader og fatte vedtak om brukergodkjenning. Herunder innhente informasjon som er nødvendig for å vurdere og avgjøre godkjenning/tildeling.

  • Veilede og informere brukerne om ordningen, samt melde TT-kort brukere inn og ut av ordningen.

  • Klagebehandling og fastsettelse av rammen for ordningen som grunnbeløp og tillegg.

  • Utarbeide retningslinjer, skjema, informasjonsmateriell etc.

Etter møtet ble fylkeskommunen spurt om kortet blir belastet hvis man for eksempel er inne i en butikk og benytter samme taxi hjem. Svaret var at det var mest gunstig å bestille ny taxi, for den tildelte sum vil løpe også mens kunden er inne i butikken.