Varaordfører Wærås kom under behandlingen med et frontalangrep på meg, og var rystet over både det ene og det andre i behandlingen av kommunedelplan for Åndalsnes.

Egentlig er dette en planutvalgssak, og leder for dette utvalget var i forrige periode Arne Hop. Både Arne Hop og jeg hadde et nært og greit forhold til Ap og Wærås før valget, og det er merkelig at ikke Wærås har tatt opp dette temaet tidligere med oss. Han får sine reaksjoner først nå, etter å ha blitt integrert med H og V.

Det kom i debatten fram påstander om at Asplan Viak ikke var kjent med de politiske vedtak i Rauma kommune, som lå til grunn for kommuneplanarbeidet. Det ble en sterk mistenkeliggjøring om at jeg skulle ha unnlatt, eller feilinformert disse konsulentene. Spesielt fokus fikk den sagnomsuste definisjonen av Åndalsnes sentrum, helt opp til Grøttør bru .

Jeg ba på k.st. møtet ordføreren om å ta kontakt med Asplan Viak, for å få bekreftet at disse vedtakene var kjent for dem. Ordfører Hustad kunne fra møtelederplass fortelle at det hadde vært et møte i Molde 08.02. i år der han hadde stilt dette spørsmålet, og fått bekreftet fra Asplan Viak at de ikke kjente til disse vedtakene.

Hvordan spørsmålet var stilt, og hvordan svaret ble gitt, er det vanskelig for meg å vite, men jeg forstår at ordføreren og varaordføreren fikk det svaret de ønsket.

Jeg hadde en kort telefonsamtale med Hans Baalerud fra Asplan Viak i dag. Etter noen minutter fikk jeg en SMS som lyder: Hei- jeg viser til vår telefonsamtale og bekrefter at vi ble gjort kjent med kommunens vedtak om sentrumsavgrensing i løpet av arbeidsperioden. Mer presis angivelse av sted, form og foranledning kan jeg dessverre ikke gi i dag. Hans Baalerud

Til tross for at jeg ikke sitter på rådhuset med tilgang til alle dokumenter i saken slik som ordf. Hustad har gjort, og som fungerende ordf. Wærås nå gjør, kan jeg i hvert fall tidfeste denne informasjonen til lenge før april 2010.

8. april 2010 ble det holdt et åpent folkemøte om kommunedelplan Åndalsnes. Det fremkom på dette møtet sterk kritikk til det pågående planarbeidet. Jeg viser her til mine kommentarer i Å.A. 15 april, der jeg lojalt presiserer kommunestyrets vedtak .

14.april skrev Baalerud fra Asplan Viak en mail til Ole Kjell Talberg, der han tilbakeviser kritikken fra møtet, og skriver følgende: Det ble også påstått at forslaget ikke tar hensyn til kommunestyrets vedtak i mars 2009. Denne påstanden er heller ikke riktig.

Videre: Planarbeidet bygger på vedtaket og innholdet i det planprogrammet som ble vedtatt av kommunestyret i september 2009.

Han viser også til at kommuneplanforslaget er lagt ut på kommunens hjemmesider.

Går vi så til disse vedtakene så står det i K.sak. 27/09 av 31.03.09:

1.Med bakgrunn i økende grad av bruksendring og dispensasjoner fra någjeldende kommunedelplan ( reguleringsplaner) for Åndalsnes-området samt vedtak i sak Ks 34/08, vedtar Rauma kommune å starte opp arbeidet med revisjon av kommunedelplan for Åndalsnes.

2.KS-34/08 legges til grunn for sentrumsdefinisjonens ytre grenser.

Går vi til K.st. sak 34/08, som egentlig er en høringsuttalelse til rikspolitiske bestemmelser for kjøpesenter, -står følgende:

1.Åndalsnes sentrum avgrenses naturlig av det landområde som befinner seg fra Hølgenes/Grøttør bru i sør og følger elve- og sjøkanten nordøst til Nesstranda/Lokstallen. Innen dette areal Åndalsnes sentrum, kan det etableres handel, service, industri, annen næring, boliger/leiligheter, friarealm.m. etternærmere reguleringsbestemmelser.

2.Sjølv om de rikspolitiske bestemmelser om kjøpesenter ikkje kommer til anvendelse for Åndalsnes sentrum, støtter Rauma kommune de forslag som her blir fremmet.

Jeg må igjen presisere at jeg var leder for formannskapet, og ikke for planutvalget i forrige periode. Når det gjelder informasjon til politikerne, så kan jeg likevel opplyse at det var planlagt en orientering fra Asplan Viak i kommunestyret 16.03.2010. Dette måtte avlyses da flyproblemer hindret innlederne i å komme. Det ble imidlertid arrangert et åpent folkemøte om kommunedelplan Åndalsnes 08.04. 2010 der både politikere og andre deltok.

Mine kommentarer til den kritikken som kom fram på dette møtet er gjengitt i Å.A. 15.04.2010 som før nevnt.

På Wærås sine spørsmål om min deltakelse på oppstartsmøtet med Asplan Viak 13.10.2009 kan jeg si følgende: Jeg deltok i starten av dette møtet, og ønsket våre gjester velkommen til Åndalsnes, samt at jeg orienterte litt om Rauma kommune slik en ordfører vanligvis gjør. Det er kanskje å kreve litt mye om jeg skal huske ordrett hva jeg sa på et slikt møte, to og et halvt år tilbake i tid.

Da det også var stor interesse for hva annet jeg gjorde denne dagen, har det lykkes meg så langt å registrere: Oppstartsmøtet, finansutvalg, formannskap og et møte ang Frydenlund.( Jeg forstår at dette er svært viktige moment i saken!)

Spørsmål om innkalling osv. må rettes til dem som kjørte plansaken.

Wærås er nå fungerende ordfører, og det er fristende å spørre ham om møtet 8. februar med Asplan Viak, som Hustad refererte fra, og som også Wærås var til stede på.

Hva var hensikten med møtet? Hvem deltok på møtet? Var møtet avklart med det politiske miljø? Det foreligger sikkert et møtereferat som kan gi svar på alle disse spørsmålene.

Verma 01.03.2012

Torbjørn Rødstøl

Gruppeleder SP