Skrevet av Rauma Høyre

Torbjørn Bruaset kan tidvis være artig å følge som politiker og nå sist som «privatperson». Ingen tvil om at han er både skrive- og talefør, samt engasjert i mangt. Hadde ikke han bidratt med sine meninger og innlegg i lokalavisa, hadde det blitt heller «blodfattig» for mange av oss lesere.

Mange ganger kan det være krevende å oppfatte hensikt, mål og prosjekt han ønsker å oppnå ut over å kommentere og mene. Det er heller sjelden vi får framlagt andre forslag, sammenligninger eller alternativ til løsninger i skriftlig form. Vi kan leve godt med det!

For vel 20 år siden framførte ordførerkollega og fylkestingspolitiker Oddbjørn Vatne, også fra SP fra den gang Haram, de samme tanker som Torbjørn Bruaset. Vatne har vært en markant samferdselspolitiker i fylket og er en av fadderne bak Nordøyvegen. Man kan la seg imponere over hva kommune, politikere og næringsliv har fått til i dette området – kanskje til ettertanke for flere!

Slik vi forstår Bruasets innlegg, mener han at kommunen og Raumasamfunnet bør ta et valg mellom en moderne og ny E136 og et ustabilt togtilbud på sparebluss. I tillegg kan store arealer i sentrum frigjøres til andre formål. Til det siste har han vår fulle støtte. Politisk har det vært gjort store framstøt mot BaneNor fra tidligere ordfører Hustad og rådmann Vassli. Dette arbeid må fortsette.

Det er deprimerende å se at SP-politikere fra vårt fylke ser på jernbane i distriktene og vårt fylke som en trussel mot vegbygging. Slik vi ser det har Raumabanen vært et aktivum med framtidsrettede muligheter i en tid med reiselivssatsing og klima - og miljøutfordringer. Vi hører stadig om at Raumabanen blir kåret som den beste banestrekningen hva natur angår – bare så synd at det er på film og skrift og mindre på antall reisende.

Vi mener at Norge har både kompetanse og ressurser til at transportkorridor 7, som omfatter Møre og Romsdal samt Nordfjord, landverts må utvikle både veg og bane slik de fleste andre plasser i landet. Det er betydelig større utbyggingsutfordringer for intercity-trianglet Lillehammer - Halden – Skien, strekningen Vaksdal – Bergen for E16 og Bergensbanen og ikke minst Nord-Norgebanen. Her har vi i mindre grad merket skepsis fra Sp-hold, selv om intercity-trianglet rundt Oslofjordområdet er den største «sentraliseringssentrifuga» vi har sett på lenge. Statistikken viser at svært mange yngre folk flytter til disse områdene, så da er det vel bare Trygve Slagsvold Vedum og hans virkemidler som kan snu trenden.

Før valget ville alle opposisjonspartier bygge Nord-Norgebanen, koste hva det ville. Regjeringen var ikke imot, men ønsket nærmere utredninger om konsekvenser, klimaregnskap, arealbruk, finansiering og kost/nytte. Etter valget ville et stort flertall, inkl SP, bygge banen hvor det meste manglet og finansiering skulle skje utenfor prioritering i NTP og fra oljefondet. Heldigvis har statsminister og samferdselsminister krevd konsekvensanalyse mv. Det er underlig at ikke SP her er like frampå og kan bli med oss på å vurdere om ikke Raumabanen bør forlenges til Vestnes/Moa når Stortingsrepresentanter fra vårt fylke er positiv til utbygging i andre deler av landet. Raumabanens største ulempe er jo nettopp at den ligger knapt 10 mil unna marked og befolkning, mens den planlagte banestrekningen mellom Fauske og Narvik på ca. 26 mil går gjennom et meget krevende landskap uten befolkning. Dagens volum i gods, reisende og avganger på Nordlandsbanen er ikke imponerende, sett i forhold til at den er omlag 73 mil.

Hvis det skal ha mening å bruke ord og uttrykk, og da særlig om andre partier, som «sentralisering, manglende distriktspolitikk og det å ta hele landet i bruk», mener i alle fall vi i Høyre at vi må starte med oss selv og der vi virker.