Posttjenester er en viktig del av infrastrukturen og bidrar til at vi kan bo og jobbe i hele landet.En innføring av EUs tredje postdirektiv vil ramme servicenivået og kvaliteten på posttjenestene, spesielt i distriktene. I et liberalisert postmarked vil folk og næringsliv i hovedsak få dyrere og dårligere posttjenester.

Enhetsportoen er en solidarisk ordning hvor prisen for å sende brev er lik i hele Norge. I et liberalisert postmarked vil en slik ordning ikke lenger være mulig. Det er derfor grunn til å frykte vesentlig høyere portopriser for folk og næringsliv i distriktene. Det er også grunn til å anta at Posten må gjøre innsparinger som medfører at vi ikke lengre får omdeling av post seks dager i uken og at fremsendingen av post vi ta lengre tid. Dette medfører en kraftig forringelse av posttilbudet, spesielt for folk og næringsliv i distriktene.

I nesten samtlige land som har liberalisert postmarkedet har de ansatte blitt utsatt for sosial dumping i form av svært lave lønninger, ingen fast arbeidstid og minimalt med fast ansatte. Derfor er fagbevegelsen i hele Europa nå bekymret for konsekvensene av liberaliseringen og ønsker primært å få den stoppet.

Engasjementet mot postdirektivet var også stor i forbindelse med LOs medlemsdebatt i forkant av kongressen i 2009. Postdirektivet kom blant de ti viktigste sakene LO-medlemmene mente burde prioriteres og LO-kongressen uttalte enstemmig følgende:

Konkurranse i det lønnsomme markedet på Østlandet vil skape behov for offentlig finansiering av posttjenester i distriktene, samtidig som store internasjonale selskaper vil hente ut fortjeneste. LO vil arbeide imot en slik skattefinansiert liberalisering, som gjør det vanskelig og dyrere for næringsvirksomheter i distriktene og hvor internasjonal erfaring viser at konkurransen utfordrer arbeidstakernes lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår.

Posttjenester er et område innenfor EØS-avtalen som er lett å avgrense. Juridisk ekspertise har derfor konkludert med at det er nærmest ingen juridiske konsekvenser for Norge ved å benytte reservasjonsretten. Bruk av reservasjonsretten vil dermed ikke svekke EØS-avtalen, bortsett fra at Norge blir unntatt fra EUs postpolitikk.

LO i Møre og Romsdal og Postkom mener de negative konsekvensene av å innføre EUs tredje postdirektiv er så store at vi ber regjeringen om å benytte reservasjonsretten på postdirektivet.

Rune Solenes

Distriktssekretær

LO i Møre og Romsdal

Ragnhild Rødahl

Distriktstillitsvalgt og landsstyremedlem

Postcom