Ettertanke

foto
Jan Drahos, Rauma SV. Foto: Katrine Silseth Naas